indregard.no
Politikk og samfunn

Gjedrems vindmøllekamp

– Hvis en innfører eiendomsskatt i Norge på OECD-snittet som også omfatter boliger, får dere nok proveny til å ta bort formuesskatten og toppskatten. Det demper problemet i boligmarkedet og vil gjøre norsk økonomi mer effektiv, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem til dn.no.

Lykke til med det politiske programmet. Ikke nok med at han vil ta fra den kompakte middelklassemajoriteten, han mener attpåtil at vi bør gi disse pengene til de aller rikeste.

Gjedrem ønsker altså å beskatte fordelen av å ha bolig, med andre ord å skatte for de pengene du sparer ved å «leie ut» husrom til deg selv i stedet for å kjøpe hus-tjenesten hos andre. Det er en viss logikk i dette. Hvis jeg eide et hus og du eide et hus, og vi ble enige om å leie hverandres hus, ville vi måtte skatte av leieinntektene. Når vi bor i vårt eget, slipper vi det. På den måten lokkes svært mange inn i boligmarkedes eierside, og det er ikke gunstig av flere grunner: vi blir et høyst belånt folkeferd, og folk satser i praksis nesten hele sin livstidssparing på et investeringsobjekt som ikke kan flyttes når jobben flytter.

Men Gjedrem er politisk nærsynt. Det er helt utenkelig at Stortinget vil gå inn for hans løsning. En mye mer akseptabel inngripen ville være å sette likningsverdien av boligen til markedsverdien, og dermed fremtvinge ordinær formuesbeskatning av hus. Det ville ha to fordeler: For det første vil det da i prinsippet være likegyldig, rent skattemessig, for en investor å plassere pengene i banken eller i hus. Det kan bidra til å dempe presset i boligmarkedet. For det andre vil det gjøre prisdifferansen mellom dyre og billige boliger mye mer reell. I dag dempes denne differansen av at du får fradrag for rentekostnadene i første omgang, og i neste omgang ved at prisdifferansen ikke må beskattes dersom du kjøper hus for den ekstra millionen, men må beskattes dersom du velger å spare millionen i banken.

Denne siste løsningen er politisk mulig fordi den i liten grad rammer etableringsfamilier og relativt fattige – den rammer de som har store formuesverdier i form av bolig. Også sentralbanksjefen har lov til å være smart i sine forslag.

skatt bolig