Middelmådig sjakk #3: Regn alltid et trekk til

Dette er et inn­legg i se­ri­en Middelmådig sjakk, der jeg ana­ly­se­rer mi­ne eg­ne, tem­me­lig sva­ke sjakk­par­ti­er. Forhåpentligvis til gle­de for andre som meg, som syns stor­mes­ter­par­ti­er går tu­sen ra­ting­po­eng over hodet på en.

Jeg spil­ler i en liga, Lichess 4545, der et til­fel­dig sam­men­satt lag spil­ler lag­kam­per mot andre til­fel­di­ge lag gjen­nom en åt­te kam­per lang se­song. Her spil­te jeg 29. april mot cac­tus.

I par­ti­et hav­net jeg i en pas­siv for­svars­po­si­sjon som hvit, men fant en vei til re­mis. Det vik­tigs­te å læ­re kom imid­ler­tid på trekk 8.

Trykk på et trekk for å se et brett.

Standhaftige soldater

«Georg von Rosen - Oden som vandringsman, 1886 » av Georg von Rosen.

Det nær­met seg slut­ten på den al­ler første mar­sjen for bor­ger­vern­for­enin­gen «Odins sol­da­ter». I lø­pet av nat­ten had­de sol­da­te­ne gjort sitt for å brin­ge fred til Tønsbergs lov­lø­se gater. Det had­de vir­ket. Ikke en lyd å se i kveld hel­ler. Ikke en enes­te asyl­sø­ker på jakt etter beste­mød­re å vold­ta.

En ung sol­dat ten­te en si­ga­rett. Lighterens ild flak­ket, og i et glimt fikk han øye på noen, el­ler noe, på den mørk­lag­te vei­en for­an dem. Var det en grev­ling? Nei, det måt­te væ­re en fugl. Kanskje en krå­ke, men den var da for stor?

Han skrud­de på den man­di­ge, tun­ge lom­me­lyk­ten og ret­tet den for­over, og kvapp til. I det is­kal­de ly­set var den lett å se, men den var mye nær­me­re enn han had­de trodd. En ravn. Den største han had­de sett. Men… mang­let den et øye? Ravnen åp­net neb­bet. «Ta meg til sje­fen din, gut.»

Den snak­ket! Med åpen munn og bu­len­de øyne snud­de Ratatosk på hæ­len, og løp mot ge­ne­ral ‘Tor’.

«Tor! Tor! Det er en ravn her, som…»

«App-app-app, me­nig Ratatosk! Hvordan til­ta­ler vi en over­ord­net i Odins sol­da­ter?»

«Men det er jo ba­re oss to…»

«App-app-app!»

«Tor, sir, til­la­tel­se til å snak­ke?»

«Du har mitt øre, Ratatosk.»

«Jeg har ob­ser­vert en en­øyd ravn, sir. Og den vil… vil snak­ke med deg.

‘Tor’ svar­te ikke. Han var blitt kritt­hvit, og stir­ret bak ryg­gen på gut­ten. Den un­ge sol­da­ten snud­de seg. Der stod en eld­gam­mel mann, kledd i fil­ler. Han had­de ba­re ett øye.

«Georg von Rosen - Oden som vandringsman, 1886 » av Georg von Rosen.
«Georg von Rosen – Oden som vand­rings­man, 1886 (Odin, the Wanderer)» av Georg von Rosen – Appeared in the 1893 Swedish trans­la­tion of the Poetic Edda. Offentlig ei­en­dom.

Den en­øy­de sa:

«Eg råd gjev deg, Kulturkrigar,
råd du ta­ke,
til nyt­te om du er næm,
go­de om du gjev gaum:
gøy ikkje mot gjest,
som hund ved grind,
tak imot tren­gan­de mann.»

‘Tor’ og ‘Ratatosk’ stod som for­ste­net. «Det gjekk ikkje inn, nei», suk­ket den gam­le. «Då tek vi eitt til.»

«Vitlaus mann
va­ker all natti,
ten­kjer både opp og ut.
Han er trøytt og mod
når mor­go­nen kjem,
og alt er flo­kut som før.»

Så fløy den gam­le man­nen sin vei.

Ord for ord: «You tell me»

Donald Trump at CPAC 2011 in Washington, D.C. Foto: Gage Skidmore CC-BY-SA 2.0

Reporter Vaughn Hillyard: Should the­re be a data­ba­se [sys­tem] that tra­cks Moslems in this coun­try?

Donald Trump: There should be a lot of sys­tems, beyond data­bases, we should ha­ve a lot of sys­tems. And to­day you can do it. We ha­ve to ha­ve a bor­der, we ha­ve to ha­ve strength, we ha­ve to ha­ve a wall, and we can not let what is hap­pe­ning to this coun­try hap­pen in the long run.

And this is so­met­hing you, in the whi­te house, would im­ple­ment?

Oh, I would cer­tain­ly im­ple­ment that. Absolutely.

What do you think the ef­fect of that would be? How would that work?

It would stop pe­op­le from coming in il­le­gal­ly. We ha­ve to stop pe­op­le from coming in to our coun­try il­le­gal­ly.

But mo­re spec­i­fi­cal­ly, how do you ac­tual­ly get them re­giste­red in­to a data­ba­se?

It would be just good ma­na­ge­ment. All you ha­ve to do is good ma­na­ge­ment proce­du­res. And we can do that. [That’s nice].

Do you for­ce… Do you go to mos­ques and ha­ve the­se pe­op­le sign up in the sys­tem?

Different places. You sign’em up at dif­fe­rent… But it’s all about ma­na­ge­ment.

Would they ha­ve to le­gal­ly [sic] be in this data­ba­se?

They ha­ve to be… They ha­ve to… Let me just tell you. The key is: People can come to the coun­try, but they ha­ve to come in le­gal­ly. Thank you.

[Trump går. Klipp til nytt sted.]

Mr. Trump, why would a Moslem data­ba­se not be the sa­me as requi­ring Jews to re­gis­ter in nazi Germany? What would be the dif­fe­ren­ce? Is the­re a dif­fe­ren­ce betwe­en the two?

Who are you with?

I’m with NBC News… Is the­re a dif­fe­ren­ce betwe­en requi­ring Moslems to re­gis­ter and Jews, in Nazi ger­ma­ny?

You tell me. You tell me. Why don’t you tell me?

Do you be­lie­ve… Should Moslems be, I me­an, fear­ful? Will the­re be con­se­quen­ces if they don’t re­gis­ter?

[Trump går.]

 

Hele in­ter­vju­et kan ses hos NBC.

Foto av Gage Skidmore (Creative Commons BY-SA-2.0)

Middelmådig sjakk #2

Why can't we be friends av Dennis Skley. Creative Commons BY-ND 2.0
Why can't we be friends? Creative Commons BY-ND 2.0. Av Dennis Skley

I den­ne se­ri­en de­ler jeg mi­ne eg­ne ana­ly­set av mi­ne eg­ne, mid­del­må­di­ge par­ti­er med sjakk. For sli­ke som meg kan det væ­re mer lære­rikt å se på dø­de­li­ge men­nes­kers sjakk, enn den un­der­li­ge bal­let­ten vi kal­ler «stor­mes­ter­sjakk». Fordi jeg sann­syn­lig­vis over­ser man­ge vik­ti­ge ting, sjek­ker jeg etter­på ana­ly­sen min ved hjelp av en data­ma­skin. Se første inn­legg her.
Dette par­ti­et valg­te jeg ut for­di det er en god il­lust­ra­sjon av et par van­li­ge te­ma­er: pro­ble­met med å ha et lyst- el­ler mørkt felt-syndrom, og be­tyd­nin­gen av å plan­leg­ge trek­ke­ne slik at man får erob­ret åp­ne lin­jer.

Neste gang lo­ver jeg å vel­ge et par­ti jeg tap­te!

Datamaskinanalysen

Datamaskinen er, over­ras­ken­de nok, ikke så vel­dig kri­tisk til å ut­veks­le de lys­fel­te­de lø­per­ne. Det kan skyl­des at den ikke er satt på så vel­dig dyp ana­ly­se, og det er godt kjent at data­ma­ski­ner ikke skjøn­ner seg helt på åp­nin­ger.

h6 i trekk 14, som jeg spil­te pre­ven­tivt, var unød­ven­dig og ga fra meg den ob­jek­ti­ve le­del­sen. Dypt, dypt inn i stil­lin­gen, når jeg lar Stockfish reg­ne en­da dy­pe­re enn i ana­ly­sen un­der, fin­ner den li­ke­vel en gans­ke klar for­del. Sort bur­de kan­skje ut­vik­let of­fi­se­rer i ste­det, men h6 vir­ker som et for­nuf­tig men­nes­ke­lig trekk. Det kan væ­re at å spil­le noe an­net vil­le krevd en pre­si­sjon i det vi­dere spil­let som jeg ikke nød­ven­dig­vis had­de klart.

Stockfish me­ner at hvit har en ør­li­ten for­del etter 17. … Dc7, der jeg vur­der­te stil­lin­gen som litt bedre for sort grun­net dis­se lø­per­ne. Men med 18. b4 er Stockfish en­da stren­ge­re med hvit: Dette trek­ket ta­per en ver­di til­sva­ren­de to he­le bøn­der på di­rek­ten. Det stem­mer godt over­ens med min ana­ly­se.

Etter 23. Sd2, som jeg sat­te spørs­mål ved, er for­de­len tre he­le bøn­der.

Og 29. Dc2 er en helt av­gjø­ren­de tab­be. Det be­ste for­sva­ret er Sf3, som jeg også nevn­te.

Altså: Datamaskinen er enig med meg i alt an­net enn at den­ne va­ri­an­ten i ut­gangs­punk­tet gir sort en for­del. Jeg vel­ger å tro det skyl­des at det lil­le jeg vet om Caro-Kann er mer verd enn de tjue trek­ke­ne data­ma­ski­nen har reg­net per­fekt.

 

Middelmådig sjakk #1

Why can't we be friends av Dennis Skley. Creative Commons BY-ND 2.0

Det er frust­re­ren­de å væ­re en mid­del­må­dig sjakk­spil­ler. Innføringsbøker og pro­gram­mer læ­rer deg det grunn­leg­gen­de, men der­et­ter er det mes­te av sjakk­stoff ana­ly­ser og forsk­ning på stor­mes­ter­nivå. Selv om man kan be­undre det som fore­går, er det li­te hjelp.

Derfor vil jeg hjel­pe meg selv ved å ana­ly­se­re mi­ne eg­ne par­ti­er. Jeg går først gjen­nom par­ti­ene mi­ne selv, no­te­rer meg hva som var po­en­ge­ne og for­sø­ker å for­kla­re hva som fore­går. Deretter kjø­rer jeg det gjen­nom en data­ma­skin, og får en vur­de­ring av hva som ob­jek­tivt sett er sant av det jeg skrev.

Trykk på et hvil­ket som helst trekk for å få se et sjakk­brett med den ak­tu­el­le stil­lin­gen!

Første ut er et venn­ska­pe­lig par­ti på chess.com.

Egenanalyse

Og hva sa datamaskinen?

  1. Ja, 3. e3 er ikke åp­nings­teori. Vanligst er Nc3.
  2. I trekk 5 skrev jeg at jeg fryk­tet 6. e5, og at det vil­le væ­re bra for hvit. Det er feil: 6. e5 vil­le vært et tem­me­lig elen­dig trekk av hvit. Ifølge data­ma­ski­nen var både mitt 5… d5 og hvits svar 6. Nf3 go­de trekk.
  3. Vurderingen etter hvits ni­en­de trekk er ikke en svak for­del hvit, men en svak for­del sort. Men i og med at jeg gjor­de 9… Nc6 i ste­det for e4, ble stil­lin­gen raskt lik.
  4. Stillingen er jevn helt frem til 13. h4, som er en klar bukk, og 14. d5, som er  en en­da kla­re­re bukk.
  5. Det var me­nings­løst å gi bort lø­pe­ren med 21…De5: e6 gir ikke hvit noen far­li­ge triks.
  6. Hvit bur­de ha byt­tet dron­nin­ger i trekk 23. Det på­fø­rer sort en dob­belt­bon­de som hvit kan an­gri­pe, og gir dess­uten hvit b-bonden med en gang.
  7. Det var rik­tig å gi opp en bonde mot at tår­net fikk til­bake be­ve­gel­ses­fri­he­ten i trekk 40.
  8. Og mest gle­de­lig: Jeg gjor­de in­gen av­gjø­ren­de feil i slutt­spil­let fra trekk 41 og ut­over, selv om det var de­tal­jer som kun­ne vært gjort bedre.

Postnasjonalen

Mitt bi­drag til en 1. mai til­pas­set glo­ba­li­se­rin­gens tids­al­der: Postnasjonalen, et sang­kom­pleks be­stå­en­de av over­na­sjo­na­len, multi­na­sjo­na­len og mul­ti­po­la­ren. Hele i ukens Morgenbladet, men her er ett av ver­se­ne:

Multinasjonalen:
Chevron og Siemens og Nintendo!
Total, Exxon og IBM.
Gazprom, Statoil og Hewlett-Packard
og Apple, Samsung, BP, Volkswagen!
Sinopec, Vitol og Wal-Mart Stores, Inc.
Tata, Toyota, Microsoft
Shell, Pfeizer, Sony, GlaxoSmithKline,
United Health Group og Nestlé!
Så sam­les vi i lobby’n,
med be­stik­kel­ser og dolk,
for Multinasjonalen
skal ut til nye folk!

 

Foto: «Statoil flag in Tblisi», Creative Commons-lisens (CC-BY-NC-SA 2.0), av Trygve Utstumo.

Konsept

I ukens Morgenbladet for­slår jeg noen nye tv-konsepter. Jeg er mest for­nøyd med den­ne:

Urix Men: Ole Torp, Hans-Wilhelm Steinfeld, Erling Borgen og Tomm Kristiansen drik­ker whis­ky, rø­ker si­gar og lø­ser ver­dens­pro­ble­mer mens de klaps­er un­ge, kvin­ne­li­ge uten­riks­eks­per­ter på ba­ken. Steinfeld for­tel­ler grise­vit­ser han hør­te i Kreml på seksti­tal­let. Dette seg­men­tet kan også få en egen spin-off-serie: Hø-hø med Hans-Wilhelm.

Mens no­tis­re­dak­sjo­nen ra­ser mot bøl­gen av «kon­sep­ter» i gate­bil­det.

17AKTnotis4konsept_11217Dette går av kon­sep­te­ne.

Edderkoppfakta

Foto: American Entomologist

En kloakk­rense­sta­sjon i Baltimore, Maryland har helt si­den opp­star­ten i 1993 vært en tu­rist­at­trak­sjon – for ed­der­kop­per. Særlig po­pu­lært er sand­fil­tre­rings­sta­sjo­nen, et bygg som må­ler om­trent 16 000 kvad­rat­me­ter (alt­så to til tre fot­ball­ba­ner, i den of­fi­si­el­le måle­en­he­ten for folk som skri­ver po­pu­lær­vi­ten­skap).

I 2009 be­søk­te ed­der­kopp­fors­ke­re ste­det for å do­ku­men­te­re det he­le. De fant sto­re tep­per med ed­der­kopp­spinn mel­lom tak­bjel­ke­ne. 70 % av ta­ket i selve ho­ved­kor­ri­do­ren var dek­ket av spinn, et 8000 kvad­rat­me­ter (en vel­dig stor fot­ball­ba­ne) stort tep­pe av silke, om­lag en centi­me­ter tykt. Men egent­lig var det ikke de tyn­ne teppe-lignende spin­ne­ne som do­mi­ner­te. Ulike vo­lu­met­ris­ke el­ler trakt­for­me­de spinn mål­te to­talt 5000 ku­bikk­me­ter (og hva skal vi over­set­te det til… la oss si 5 mil­lio­ner melke­kar­ton­ger, som om noen kla­rer å se for seg hvor mye det er).

Blant de man­ge fa­sci­ne­ren­de de­tal­je­ne kan vi le­se at fors­ker­ne så ut til å væ­re over­ras­ket over hvor li­te av­fø­ring og av­fall de fant på bak­ken. De skrev at det sann­syn­lig­vis skyl­des om­fan­get på spin­ne­ne: Skitten fanges rett og slett opp i spin­nets eget lil­le øko­sys­tem.

Forskerne tok også prøver og tal­te opp ed­der­kop­pe­ne. Dermed kun­ne de es­ti­me­re hvor man­ge ed­der­kop­per som to­talt bod­de i den­ne byg­nin­gen. Tallet er 106 mil­lio­ner.

De kon­klu­de­rer også med noen råd til ei­er­ne. Det første rå­det er fa­bel­ak­tig:

Personell som ar­bei­der på ver­ket bør for­sik­res om at ed­der­kop­pe­ne er harm­lø­se, og ver­kets enor­me silke­kap­pe bør frem­stil­les i et po­si­tivt lys, som et na­tu­rens un­der som set­ter re­kor­der.

Les rap­por­ten for å få vi­te alt du måt­te øns­ke om ed­der­kop­per som tar over hus.

Og les gjer­ne også What If, som var år­sa­ken til at jeg fant den­ne rap­por­ten.

Putens

Jeg be­dri­ver neo­lo­gis­ming i ukens Morgenbladet:

Språket tren­ger et ord for den­ne for­men for fo­to­gra­fisk merke­vare­ka­pi­tal, som byg­ges via sjan­ge­ren midt mel­lom pa­pa­raz­zies­te­tikk og ten­årings­bla­de­nes asek­su­el­le por­no­gra­fi. La oss kal­le den «pu­tens».