indregard.no
Politikk og samfunn

Forurenset selvbilde

Lavutslipputvalget og Stern-rapporten har gitt en ny frisk til miljødebatten. Det er bra for SV, for tradisjonell miljøpolitikk som å hindre bygging av gasskraftverk, verne urskog, hindre fiskedød på grunn av oljeutbygging og ikke sprenge villreinen av gårde er bare so last year. Nå er det økonomiske insentiver og lønnsomhet som skal gjelde i miljøpolitikken.

Heikki Holmås er nemlig fornøyd med den rødgrønne miljøpolitikken. Han trekker frem lavutslippsutvalgets elleve forslag til tiltak, og skriver:

Av de elleve tiltakene som anbefales gjennomført på kort sikt, er åtte inne i Soria Moria-erklæringen, og med budsjettet for 2007 er vi allerede i gang med å gjennomføre de fleste av dem.

Det høres jo fint og flott ut. Men CO₂-utslippene i Norge øker i stedet for å synke. Lavutslippsutvalget mener at CO₂-utslippene må synke med to tredjedeler frem til 2050. Det betyr at vi har 45 år på oss, og utslippene må altså synke med 6645=1.47\frac{66}{45} = 1.47 prosentpoeng hvert eneste år fra nå av hvis vi skal nå målet. Hvilke tiltak er det SV er så fornøyd med å ha satt i verk?

 1. Iverksetting av informasjonstiltak knyttet til klimaproblemet («Klimavettkampanjen») – gjennom langvarig statstøtte til informasjon om klimaproblemet og hvordan enkeltindividet kan bidra til å redusere utslipp uten forringelse av sin livskvalitet.

Klapp, klapp.

 1. Støtte til «Lavutslippsutvalgets teknologipakke» og teknologisatsingen anbefalt av Forskningsrådets klimaforskningsutvalg – gjennom store og langsiktige bevilgninger til prioriterte forskningsoppgaver, herunder forskning for økt forståelse av beslutningsprosesser tilknyttet klimatiltak.

Ja, i forskningssektoren går det jo unna. Dette tiltaket er ikke regjeringen i nærheten av å ha påbegynt.

 1. Videreutvikling av teknologiske nyvinninger gjennom etablering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

Klapp, klapp. Legg merke til at det sies lite om omfang i denne teksten.

 1. Realisering av CO₂-fangst og -lagring i alle gass- og kullkraftverk.

Vi har foreløpig ingen gasskraftverk og ett kullkraftverk (på Svalbard). Det ene gasskraftverket får ikke CO₂-rensing i denne stortingsperioden. Jeg vet ikke helt om jeg ville vært så stolt.

 1. Innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy - gjennom mer miljøtilpassede bilavgifter (registreringsavgift, årsavgift, etc., for eksempel i tråd med NAFs forslag), statlig innkjøp og statlig pålegg om omsetning av biodrivstoff (minst 5 prosent av omsetningen innen 2009).

Riktignok er avgiftene for kjøp av biler endret i mer miljøriktig retning, men resten er ikke gjort. Og nullutslippskjøretøyene har vi også sett forsvinnende få statlige tiltak for å innfase. Hva med å begynne med offentlige tjenestebiler?

 1. Økt satsing på CO₂-nøytral fyring – gjennom støtte til varmesystemer basert på biobrensel og varmepumper og innføring av returpant på gamle olje- og gasskjeler.

«Pelletskamina, pelletskamina, pelletskamina». Støtten ble innført fordi man var livredde for en eksplosjon i strømprisene like før kommunevalget. Forøvrig ble støtte til varmepumper innført av den forrige regjeringa.

 1. Økt satsing på energieffektivisering – gjennom skjerpete bygningsstandarder for energiforbruket pr. m2 i bygg.

Det har ikke blitt innført noen slike standarder, men det ligger kanskje i Soria Moria? Det er jo en krevende oppgave å innføre noe slikt. Beregn noen år med utredning.

 1. Etablering av tydelige, stabile og langsiktige støtteordninger til utvikling av fornybare energikilder til erstatning for ordningen med «grønne sertifikater» som det ikke ble noe av. Her må også energileveranser til varmemarkedet inkluderes.

Nå ble det ikke noe av de grønne sertifikatene nettopp på grunn av Soria Moria. Dere får ikke noe klapp for dette selv om en tilsvarende ordning innføres, kjære regjering. Det ville være som å berømme en knivdesperado for at han ga førstehjelp etterpå.

 1. Stimulering av klimavennlige offentlige innkjøp gjennom omfattende motivasjons- og opplæringstiltak blant relevante ansatte og sterkere håndheving av reglene for offentlige innkjøp.

Ja, det blir nok en tung bør å gjennomføre dette ambisiøse målet.

 1. Utarbeiding (i departementene) av sektorvise tiltaksplaner og forslag til virkemidler for å nå målet om et klimavennlig Norge.

Det er i alle fall en målsetting jeg har trua på at nås. I noen departementer.

 1. Arbeide aktivt for at det europeiske kvotehandelssystemet og systemet under Kyoto-protokollen videreutvikles og at flere land og sektorer tar på seg bindende utslippsforpliktelser.

Dette forslaget er som et retorisk triks. Det kan oppnås selv om målet ikke oppnås, fordi man bare trenger å «arbeide for». Det er litt som å svare «ja» på spørsmålet «vet du når Ivar Aasen ble født» på nynorskprøven.

Alt i alt kreves frekkhet som nådegave for å hevde at denne regjeringen styrer Norge støtt i Stern-rapporten og lavutslippstuvalgets edle spor. Det kreves også ganske kreativ klimaregnskapsføring for å påstå at regjeringen er i ferd med å gjennomføre åtte av klimautvalgets forslag. Den selvtilfredse tonen tyder på at SVs selvbilde har blitt forurenset av inneklimaet i regjeringskvartalet.