indregard.no
Politikk og samfunn

Et tu, Aftenposten!

Aftenposten presterer i dag å kjøre opp to saker basert på mangelfull statistisk kompetanse.

Sak 1: Pappapermgate

Kasus 1 er hele forsida deres, og den har blitt sitert opp og ned og i mente hele morgenen. Det handler om en studie fra SSB som i følge hele forsida til Aftenposten sier at pappaperm:

  • Gjør at kvinner jobber mindre
  • Bidrar ikke til likelønn
  • Endrer ikke rollene hjemme

Studien er offentlig tilgjengelig og sier… ikke det der. Men først litt om studien. Det forskerne har gjort, er å se på forskjellige effekter på barna født i 1993 og familiene deres. I 1993 ble nemlig fedrekvoten innført, med fire uker. Det er ikke sett på barn født senere, det er ikke sett om opptrapping av fedrekvoten har hatt annen effekt, og det er ikke sett på muligheten for langsiktige endringer i strukturen på arbeidsmarkedet.

Hvis denne studien hadde vist noen endringer, hadde det vært oppsiktsvekkende. Det hadde i så fall betydd at arbeidsmarkedet endret seg over natten (i løpet av et år, i hvert fall) på grunn av bare fire ukers fedrekvote.

Studien tar faktisk eksplisitt forbehold mot å tolke dataene slik Aftenposten gjør over hele forsida. Dette sier nemlig forskerne:

Denne studien utelukker ikke at fedrekvoten kan ha bidratt til økt likestilling, av to grunner:

For det første kan fedrekvoten ha påvirket både familier der far tar permisjon og der far ikke gjør det. Et eksempel kan være gjennom endrede forventninger til mødre og fedre i arbeidsmarkedet. Videre ser studien på familier omfattet av en fedrekvote på 4 uker i oppstartsåret 1993, mens ordningen med årene er blitt utvidet til 10 uker. Fra og med 1. juli i år utvides ordningen til 12 uker. Det kan være at effekten av de fire første ukene og ytterligere utvidelser er forskjellig.

Det kan se ut som om Aftenposten her har «glemt» å lese sammendraget på side 1 fordi de da kunne selge aviser. Tøysejournalistikk.

(Det opprinnelige innlegget er ikke på nett, men en oppfølgingssak er her.)

Sak 2: Trygdeeksplosjon

Etter at Nav ble innført i 2006 er det 37 000 flere på stønad! Katastrofe! Nav er en skandale! De skulle jo sørge for færre trygda!

Ja, antallet på stønad har vokst 5,8 % siden 2006; nesten like mye som befolkningsveksten på 6,0 %. Need I say more.

Jeg kan si en ting til: Derimellom har vi hatt en finanskrise, og innbakt i de tallene Aftenposten bruker er arbeidsledighetstrygd. Alt tyder altså på at Nav har lykkes i det som var formålet - å øke aktivitetsgraden i samfunnet korrigert for demografi og konjunktur. De har til og med økt aktivitetsgraden når vi ikke korrigerer for demografi og konjunktur.

Aftenposten må seriøst ta seg sammen. Denne typen fjasejournalistikk er en bombe under velferdsstaten, for å parafrasere litt.

Addendum: Litt salt i såret også: Jeg har nå sjekket hvor stor befolkningsveksten var for gruppa 20-67 år, altså målgruppa for de aktuelle trygdene. Den var 7,4 %. Nedgangen i bruk av stønader er ganske så stor, altså.

statistikk likelønn aftenposten uføretrygd familiepolitikk pappaperm nav velferdsstat