indregard.no
Politikk og samfunn

Datalagringspest eller Fremskrittskolera

Fremskrittspartiets alternativ til Datalagringsdirektivet bekrefter det jeg fryktet. De har ikke noe ektefølt engasjement for rettsstaten - de har bare sett seg tjent med å lage problemer for regjeringen i saken.

Forslagene er vage og upresise. De har tatt seg bryet med å finne ut hvor i lovverket politiet skal gis større fullmakter, men de har konsekvent valgt formuleringer som ikke sier hva de skal gjøre, bare at de skal gjøre noe. Likevel er det tydelig hvor Fremskrittspartiet vil, i sum: Langt flere skal overvåkes oftere og mersvakere grunnlag.

Utvidelse av adgang

Partiet vil for eksempel «utvide» adgangen for PST til overvåking av mistenkte personer. Det dreier seg om § 17 d) i Politiloven (ikke § 17, som Frp skriver). Spørsmålet mitt er hva det betyr å utvide denne adgangen. I dag kan PST overvåke når tre faktorer er tilstede:

  1. Saken må dreie seg om PSTs virkeområde, dvs. terrorisme, spionasje/statshemmeligheter, eller trusler, frihetsberøvelse eller attentat mot medlemmer av kongehuset, regjeringen, stortinget eller høyesterett.
  2. Overvåkingen må være egnet til å forebygge handlingen.
  3. Handlingen er ikke mulig å forebygge uten overvåking.

Hva betyr det å «utvide» adgangen her? Å bruke overvåking også når det ikke er nødvendig?

Utvidelse av hastevedtak

I dag kan en sjef i politiet, og politimesterne, iverksette overvåking «dersom det ved opphold er stor fare for at muligheten til å forebygge et forhold…vil gå tapt». I etterkant må dette godkjennes av en domstol – innen 24 timer. Fremskrittspartiet vil utvide denne muligheten. Hva betyr det?

Det er fristende å si at Frp bare har skrevet det opp på lista si for å få en lengre liste med tiltak, men la oss heller ta dem på ordet. De mener enten at a) hvem som helst i Politiet skal kunne godkjenne det, ikke bare sjefer eller b) at det ikke skal stilles krav om fare for muligheten til å forebygge. Begge alternativer er like tåpelige, og vil danne grunnlaget for misbruk.

Senke terskler

Frp vil «senke tersklene» for bruk av kommunikasjonskontroll. Denne terskelen er i dag:

Tillatelse til kommunikasjonskontroll kan bare gis dersom det må antas at slik avlytting eller kontroll vil være av vesentlig betydning for å oppklare saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort.

Bedøm selv om det er fornuftig å senke denne terskelen. Ha i mente at kommunikasjonskontroll ikke krever at objektet selv er mistenkt.

I tillegg til dette (de har nevnt det som et eget punkt i vedtaket) vil de senke strafferammevilkåret. I dag kan man bare bruke avlytting hvis det er mistanke om udåder med en strafferamme på mer enn 10 år eller det dreier seg om spionasje eller dannelse av milits. Annen kontroll med kommunikasjon (som ikke er avlytting) kan brukes hvis strafferammen er 5 år eller mer.

I praksis: mye mer avlytting, også i mindre saker. Dette er ikke nødvendigvis så ille, men det kan være det. Snakker vi om bruk av avlytting i alle saker med mistanke om tre års strafferamme? Eller fem år? I så fall dekkes for eksempel grov uforstand i tjenesten, svindel, voldtekt, og en lang rekke andre forhold som det er relativt enkelt å bygge en mistanke, dersom noen ønsker det. Trenger politiet å overvåke Arne Treholt? Bare få en eller annen til å anmelde ham for svindel.

Poenget er ikke at Frp ønsker å avlytte folk for svindel. Men de ønsker en massiv utbygging av bruken av overvåking.

Småsnacks

Frp vil også ha mer penger til alle mulige instanser, registrere DNA-profiler på alle kriminelle og «utvide muligheten» til lagring av IP-adresser.

I dag kan Politiet registrere DNA på alle som er dømt for forbrytelser som har fengsel som strafferamme. Å utvide dette virker ekstremt: handlinger som bare kvalifiserer til bøter er nesten utelukkende bagateller.

Å «utvide muligheten» til lagring av IP-adresser er så vagt at det nesten er frekt. Det kan bety noe som er langt verre enn DLD, akkurat like ille som DLD eller mye bedre enn DLD. Hvem vet.

Tonen fra Frps landsstyremøte er tydelig: overvåking er knallbra, domstolskontrollen er for sterk i dag, vi overvåker alt for få og registrerer alt for lite data om folk flest. Jeg foretrekker DLD foran Frps politistaten.

FrP personvern overvåking datalagringsdirektivet dld datalagring pst