indregard.no
Politikk og samfunn

Oslo bystyre; en priviligert gjeng

Skattelistene skal ideelt brukes som en motvekt til de lukkede rommene der pengeeliten og politikkeliten møtes. Jeg gjør mitt: her er en kjapp gjennomgang av Oslo bystyre.[^Metodisk ad notam: Én av representantene fant jeg ikke data på. Jeg har tatt utgangspunkt i de 59 representantene som er notert som «medlem» på Oslo kommunes egen side.]

I ligningen for 2009 tjente den gjennomsnittlige bystyrepolitiker 554 000 kroner. Dette er skyhøyt. 550 000 i ligna inntekt betyr at den reelle inntekten nærmer seg millionen. Snittet for Oslo som sådan er omtrent 270 000, under halvparten av det bystyrepolitikerne tjente. Og før noen rekker å si at dette må være trukket opp av noen ekstrem-inntekter: neida. Det er ikke det. Medianinntekten i bystyret er 531 900.

Det er ikke så mange som er formuende i Norge. Men blant bystyrepolitikerne er det 22 av 58 som har formue. Den gjennomsnittlige formuen er på 460 700.

Vi kan også se på partiforskjellene. Vi setter opp en regresjonsanalyse, der parti og alder er uavhengige variable, og inntekten er avhengig variabel. Det vi får ut, er anslag for hvor mye partitilhørighet betyr for inntekten i «populasjonen» av bystyrepolitikere. I tillegg kontrollerer vi for alder, for å unngå å «straffe» partier med mange unge eller eldre – inntekten korrelerer nemlig sterkt med alder.

  Call:
  lm(formula = Inntekt ~ Parti + Alder, data = bystyret)

  Residuals:
    Min   1Q Median   3Q   Max
  -664601 -169735 -17352 160894 1085401 

  Coefficients:
        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
  (Intercept)  170358   153790  1.108  0.2733
  PartiF    281036   122292  2.298  0.0258 *
  PartiH    184303   104704  1.760  0.0845 .
  PartiKrF   -60613   220100 -0.275  0.7842
  PartiR    -98569   185331 -0.532  0.5972
  PartiSV    90734   141990  0.639  0.5257
  PartiV    146756   149243  0.983  0.3302
  Alder      5740    3044  1.886  0.0652 .
  ---
  Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

  Residual standard error: 295200 on 50 degrees of freedom
  Multiple R-squared: 0.235,  Adjusted R-squared: 0.1279
  F-statistic: 2.195 on 7 and 50 DF, p-value: 0.05046

Prikkene til høyre angir statistisk signifikans. Det betyr at vi har «nok data» på det angitte partiet til å si med en viss sikkerhet at avviket ikke skyldes tilfeldigheter.

I dette tilfellet har programmet brukt Arbeiderpartiet som baseline. Her ser vi at et godt anslag for en arbeiderpartipolitikers ligna inntekt er 170 000 + 5 740 * alderen sin.1 Ettersom en gjennomsnittlig Ap-politiker i bystyret er 45 år, blir da gjennomsnittsinntekten 428 960.

Hvis du derimot ser på en fremskrittspartipolitiker, må du legge på i snitt 281 000! Folk flest, du liksom.2 Og for en høyrepolitiker: 184 000. Småpartiene KrF (2 datapunkter), Rødt (3 punkter), SV (6 punkter) og Venstre (5 punkter) er ikke signifikante.

Alt i alt lever bystyret fortsatt midt i en bitter klassestrid; overklassepartiene på den ene siden og øvre-middelklasse-partiene på den andre.

PS! Bystyret er også lite representativt aldersmessig. 75 % av representantene er 38 år eller eldre, gjennomsnittsrepresentanten er 50. I den ordentlige befolkningen i Oslo er 72,3 % under 50. Hvis vi utelukker de under 20, ettersom de ikke kan være representert i bystyret, er det fortsatt slik at 64 % er under 50. Mens 75 % av representantene er 40+, er det bare 53 % av den voksne befolkningen som er 40+.


 1. Og for de spesielt observante: ja, baseline er ikke signifikant. Arbeiderpartifolkenes inntekter spriker for mye.

 2. Merk at metoden min her, regresjonsanalyse, gjør saken bedre for Frp enn den ellers ville vært. Frp har nemlig noen veldig, veldig høye datapunkter på inntekt. Den «rå» gjennomsnittsinntekten til en Frp-politiker er 750 000.

FrP Høyre oslo inntekt ap bystyret