indregard.no
Politikk og samfunn

Godt forslag, FrP

Noen FrP-representanter på Stortinget har foreslått å overlate ansvaret for kontrollen med elevenes arbeidsmiljø til Arbeidstilsynet. Dette er et godt forslag. Da jeg satt i landsstyret og senere sentralstyret i Elevorganisasjonen, gikk vi inn for dette.

Årsaken er i grunn enkel. Kompetansen på fysisk og psykisk arbeidsmiljø hos Fylkesmennenes utdanningsavdelinger (som nå har ansvaret), er temmelig minimal sammenlignet med Arbeidstilsynets. Disse avdelingene var (da loven om elevenes arbeidsmiljø ble vedtatt) en egen instans – Statens Utdanningskontor – som gjorde mye bra utviklings- og veiledningsansvar. Kontroll med fysisk arbeidsmiljø, derimot, er ikke deres sterke side.

I tillegg oppleves Fylkesmannen som en del av skole-systemet, og skolene er vant til å forholde seg «dialogbasert» med denne aktøren. Det er fint og flott – men det gjør at rollen deres blir en vanskelig dobbeltkommunikasjon når de skal true med å stenge skoler. Frykten og respekten for Arbeidstilsynets vurderinger vil være langt større ute på skolene og hos skoleeierne.

Flertallet skriver at:

[Vi] mener dagens tilsynsmodell er tilstrekkelig og ser heller behovet for å rette fokus mot skoleeiers plikt og mulighet til å sørge for at bestemmelsene vedrørende skolemiljø blir etterlevd.

Sette fokus? Denne loven er definert som en rettighetslov, der elevene har rett til et godt og læringsfremmende fysisk og psykisk læringsmiljø. Det er greit nok å påpeke at dette er skoleeiers plikt, men det er faktisk ikke det som er utgangspunktet for loven. Utgangspunktet er at eleven har rett til dette, og da må det finnes kontrollmekanismer som setter til side de aktører som ikke gjør det de er lovpålagt for å sikre dette.

Så kan man mene at det er urealistisk at alle skoler pusses opp og at alle barn som blir mobbet blir hjulpet. Gjerne for meg. Men Stortinget kan ikke samtidig vedta en lov som gir dem denne retten og vedta «fokus» som eneste strategi for å nå frem.

skole FrP elevorganisasjonen skolemiljø