indregard.no
Politikk og samfunn

Det onde kinderegget

Kontantstøtten, stønaden som på en og samme tid presterer å

  • hindre likestilling,1
  • stimulere den svarte økonomien,2
  • vanskeliggjøre integrering,3
  • redusere arbeidsstokken,4 og
  • holde spesielt utsatte barn borte fra hjelpetiltakene,5

er nå i ferd med å bli en eksportartikkel (det er jo fem ting på en gang! Det er ikke mulig, det). Den borgerlige regjeringen i Sverige ønsker også å innføre dette magiske tiltaket; for å stimulere «valgfriheten». Denne valgfriheten er bare reell for folk som kan leve på 3000 kr uansett, for eksempel de som har rike menn til å betale for seg. De fattigste tar også i mot, men det er som nevnt fordi slitet ved å jobbe da blir svært tungt i forhold til gevinsten. Det hjelper dem ikke akkurat ut av fattigdommen.

Vanligvis maser de borgerlige om å gjøre alle offentlige stønader «målrettet». Hvorfor i all verden skal ikke denne også behovsprøves?


  1. Kontantstøtten hindrer likestilling ved at den rasjonelle tilpasningen for å utnytte kontantstøtten i en familie er å la den lavest lønte redusere arbeidstiden. Den lavest lønte i en familie er nesten alltid kvinner, som dermed står igjen med enda dårligere karrièreutsikter (med enda dårligere lønn), dårligere pensjon og dårligere «forhandlingskort» i maktspillet internt i familien.

  2. Kontantstøtten gjør det mer attraktivt å bruke dagmamma. Dagmammaer er nesten utelukkende svart.

  3. Innvandrerkvinner er grovt overrepresentert som kontantstøttemottakere. Det er ikke så rart: Gitt at alternativene er en dårlig betalt deltidsjobb + de to barna i barnehage eller kontantstøtte, vil mange få bedre råd av å være hjemme. I alle tilfeller vil incentivet til å jobbe være temmelig lite for lavtlønte.

  4. Ettersom flere er hjemme når de kunne ha jobbet.

  5. Barn fra lavtlønte familier og ressurssvake familier er enormt overrepresentert i gruppen med barn som har språkproblemer og lærevansker, som igjen gjør at de blir skoletapere, som igjen gjør at de blir ressurssvake foreldre. Barn fra lavtlønte familier er, av årsakene nevnt i en annen fotnote, også de som har størst incentiv til å ta imot kontantstøtten.

Innvandring sverige kontantstøtte økonomi Høyre fattigdom integrering likestilling utdanning