indregard.no
Politikk og samfunn

Næringsdrivende

Ali Esbatis oppfordring analyserer jeg videre på data fra COMPENDIA, som er et EU-prosjekt for næringsdrivende. Bakgrunnen er at den svenske regjeringen mener at den svenske økonomien er lite konkurransedyktig fordi de har så få selvstendige næringsdrivende.

Vi begynner med den enkleste analysen, som også Ali har gjort. Vi setter andelen av næringsdrivende opp mot brutto nasjonalprodukt, og finner en klar negativ sammenheng. La oss innføre begrepet NN for andelen av de sysselsatte som er selvstendig næringsdrivende. Sammenhengen mellom nasjonalprodukt og næringsdrivende blir da:

BNP per hode=28.27069.324N\text{BNP per hode} = 28.270 - 69.324N

noe som betyr at BNP synker med 693 1990-dollar (PPP) for hver prosent av arbeidsstokken som er selvstendig næringsdrivende. 1

BNP per capita mot andel næringsdrivende
BNP per capita mot andel næringsdrivende

Men en slik analyse sier ikke så mye. Det kan like godt være at fattigere land driver med mye næringsvirksomhet som at næringsvirksomheten gjør dem fattige. For eksempel kan det være slik at man trenger masse nyskapende næringsvirksomhet for å bli ordentlig rik. Men det er i så fall et temmelig dårlig argument for at de nordiske landene skal drive med «entreprenørskap».

Likevel er sammenhengen ekstremt sterk. Justert kvadrert korrelasjon er 28.75 %, noe som impliserer at 28 % av variasjonen på BNP kan forklares gjennom andelen næringsdrivende.

Vi kan også dra inn noen flere variabler. La oss for eksempel ta med produktiviteten til arbeidsstokken og arbeidsløshet. Vi setter dermed opp en regresjon der vi forsøker å forklare BNP ved hjelp av andelen næringsdrivende (NN)  og arbeidsløsheten (uu) (BNP=xN+yuBNP=xN + yu).

Denne regresjonen forklarer 38 % av variasjonen, men arbeidsløsheten er ikke signifikant på 90 %-nivået (p=0.533p=0.533). Hele formelen blir ganske annerledes, med en mye brattere regresjonskurve. BNP=31.49957.711N712u\text{BNP} = 31.499 - 57.711N - 712u.

Til slutt kan vi se på sammenhengen mellom arbeidsløshet og andel næringsdrivende. En høy grad av arbeidsløshet kan være et stimuli til å drive mer næringsvirksomhet, men det kan også være slik at stor og usikker næringsvirksomhet medfører høyere arbeidsløshet. Tallene viser en svak sammenheng mellom arbeidsløshet og næringsvirksomhet, men den er ikke signifikant (p=0.22p=0.22).

Andel næringsdrivende mot arbeidsledighet
Andel næringsdrivende mot arbeidsledighet

  1. Standardfeil 22.060, signifikant på 99 %-nivået, p=0.00492.

tips økonomi arbeidsløshet