indregard.no
Politikk og samfunn, Toppsaker

Hva er alternativet?

Litj-Bjarne-Håkon prompet hos Snåsamannen, Avil krevde hans avgang, det falt noen tungt for brystet, og debatten raser. Bør bruk av alternativ medisin utelukke noen fra en ministerpost?

Konklusjonen min, for å ta den først, er nei. Men det er helt i gråsonen. Slik oppsummerte jeg argumentet for avgang på Spindellett](http://spindellett.net/?p=2132#comment-1979): «De resonnementene jeg har lest er at P1) BHH er sjef for helsevesenet; P2) helsevesenets fundament er vitenskap; P3) Snåsamannen er ikke en vitenskapelig behandlingsmetode; P4) å benytte seg av uvitenskapelige behandlingsmetoder undergraver tiltroen til vitenskapelige behandlingsmetoder; P5) en organisasjon kan ikke ha en sjef som undergraver sitt fundament, ergo K: BHH kan ikke være sjef for helsevesenet.»

Det som fikk meg til å skrive denne posten, var denne kommentaren borte hos Hjorthen:

Syns det er fint du ikke kommer med noen konklusjon, på noe det er brukt svært lite forsking kan man vel ikke si enten eller? Alt annet handler jo om balanse så hvorfor ikke mellom det vitenskaplige og det «alternative"?

Svært lite forskning? Det finnes en uhorvelig mengde forskning. En entydig majoritet av disse viser at alternativ behandling ikke har effekt utover placebokontrollgruppa (et unntak er akupunktur, men her er det metodisk ganske krevende å etablere en god placebo). Noen rapporter antyder forverring, f.eks. øker dødsrisikoen for pasienter som blir bedt for av religiøse bønnegrupper. Man teoretiserer at det må skyldes at pasienten da anser sin egen tilstand som mer alvorlig. Så finnes det noen rapporter som antyder forbedringer, men fellesnevneren for disse er at det ikke er mulig å reprodusere resultatene. Det dreier seg altså mest sannsynlig om tilfeldige avvik.1

Komplementær og alternativ medisin er en bevegelse, som en avlegger til den mer generelle alternativbevegelsen. Formålet med denne bevegelsen er bredere enn å la gamle, varme hender stimulere tarmgassutblåsinger. Alternativbevegelsen har som metode å generelt undergrave vitenskapelig metode. Som oftest presenteres dette med et røykteppe: «Vi er ikke mot vitenskapelige sannheter, vi bare anerkjenner andre sannheter». Konsekvensene av å redusere sannhet til en relativ størrelse er dramatiske, og totalt undergravende for vitenskapen.2 Det er derfor ikke noe både/og i forhold til sannhet. Enten har vitenskapen rett i sin definisjon av sannhet, eller så har alle rett – eller feil – alt ettersom du ser det.

Jeg tror det er årsaken til at piggene mine skyter ut når Hansen vil relativisere medisinske sannheter. Selvsagt forstår jeg at ingen tar skade av noen turer til Snåsamannen (så lenge de kjører forsiktig, da). Det er ikke det som er problemet.3 Problemet er at andre deler av den samme bevegelsen er i ferd med å innføre kreasjonismeundervisning i amerikanske skoler, argumenterer for at det offentlige skal bruke penger på å sende folk til alternative behandlere, og mener at det er greit å overlate beslutninger på Stortinget til spådamer. Jeg mistenker ikke Bjarne-Håkon for å mene noe av dette, men det kan ikke være mye tvil om at det fungerer legitimerende å ha en helseminister som personlig benytter metoder fra denne bevegelsens verktøykasse.

Vitenskapen er menneskenes viktigste oppfinnelse. Vi har gått fra å bevege oss i undring rundt i et uforståelig univers, til å være i stand til å forstå noe så mystisk som utviklingen av vår egen art – fra alge til ape. Vi har gått fra å drepe små barn med atferdsproblemer i skogen til å forstå barna og gjøre livet med atferdsproblemer håndterlig og bra. Vi brant kvinner som hevdet at kvinner var i stand til mer enn å passe barn på bålet for bare tre hundre år siden. Nå tar vi debatten om kjønn på blogger og i aviser.4 Vitenskap og den vitenskapelige metode er årsaken til den massive utviklingen i forståelse som menneskearten har opplevd de siste tre hundre årene. Likevel må den forsvares.

For å oppsummere; jeg er enig med Avil og Virrvarr i at det er problematisk med helseministre som bruker uvitenskapelig behandling. Men jeg er også menig prima facie med de andre bloggerne jeg har lest, som mener at dette ikke er alvorlig nok til å gå av. Jeg skulle imidlertid ønske meg at disse bloggerne skrev mer om hva de tenker om alternativbevegelsen og vitenskapelighet. Slik de skriver nå, latterliggjør de bare ønsket om en avgang uten å presisere skikkelig hvorfor de mener Avils argumenter er gale. Det er avgjørende med presisjon i en slik debatt. Hvis de mener at Avil tar feil fordi alternativ medisin bør legitimeres, er jeg uenig. Hvis de mener at Avil tar feil fordi dette ikke faller inn under holdninger av betydning for statsrådsgjerningen, er jeg enig. Legg merke til at den siste varianten fortsatt åpner for å kritisere Hansens handlinger.


  1. Hvis forskning påviser at alternativ medisin fungerer, er ikke denne medisinen alternativ lenger. Definisjonen av alternativ medisin er nettopp at den ikke har vitenskapelig dokumentert effekt. Det er veldig sjelden at det skyldes lite forskning. Unntaket er jo de som ikke tør å underlegge seg eksperimenter, som Snåsamannen. Healing generelt, derimot, finnes det masse nedslående forskning på. Se f.eks. Rosa et. al. (1998): A close look at Therapeutic Touch, JAMA 1998;279(13):1005-1010. Derimot har den såkalte biomedisinen, som inntar et mer holistisk perspektiv på behandling av vanlige lidelser, nesten trådt inn i skolemedisinens rekker. Konsekvensen er at noen mer spektakulære metoder forsvinner, mens de beste ideene og metodene brukes.

  2. I tilfelle dette krever forklaring for noen: Det er lite poeng i å bruke vitenskapelig metode dersom det som bevises kan av-bevises ved hjelp av en fundamentalt annen form for sannhet. Det reduserer i prinsippet sannhet til noe innholdsløst, og gjør det dermed (prinsipielt) mulig å hevde ethvert utsagn.

  3. Men det finnes også en betydelig litteratur på skadeeffektene av alternativ behandling. Norheim og Fennebe (1995) studerte norske akupunktører, og fant signifikant flere såkalte adverse effects av akupunkturbehandling enn skolemedisinsk behandling. En tilsvarende studie i Japan viste ikke denne tendensen. Alt som er alternativt trenger altså ikke være bra. Halvstuderte røvere er farlige både her og der. Tarmskylling er av flere studier vist å være medisinsk meningsløst og farlig: flere dødsfall er rapportert pga. perforert endetarm. Kiropraktikk har en lang rekke dokumenterte, alvorlige behandlingsrelaterte ofre.

  4. Og de tre-fire bloggerne jeg har lest som mener at kritikken av Bjarne-Håkon har likheter med heksebrenning bør seriøst tenke over analogiene sine. Dere plasserer dere ved siden av tullingene som hevder at benektelse av klimaendringer er moralsk likeverdig med Galileos forsvar av at jorda er rund.

forskning snåsamannen alternativ medisin vitenskap redelighet metadebatt