indregard.no
Politikk og samfunn

Kul teori

Makroøkonomi bruker sjelden å overraske. Men av og til kommer det opp noen artikler som er interessante. Garrett Jones har skrevet en av dem.1 Han forsøker å forklare hvorfor produktivitetsforskjeller mellom arbeidsstokken i forskjellige land er konsistent med lønnsforskjellene mellom landene, mens lønnsforskjellene internt i et land ikke gjenspeiler arbeiderens produktivitet like gjennomført.

Jones foreslår at vi snakker om to helt ulike produksjonsprosesser, O-ring-produksjon og «Foolproof»-produksjon. I O-ring-produksjonen deltar flere aktører, og hvert ledd kan ødelegge prosessen hvis de gjør en for dårlig jobb. I Foolproof-sektoren er det bare ett ledd i produksjonsprosessen. Hvis kvaliteten (målt som sannsynligheten for vellykket produksjon) angis som q, blir da produksjonen i en O-ring-sektor med n ledd lik qnq^n.

Videre skisserer Jones opp en stilisert modell av samfunnet, der alle arbeidere enten er høykvalitets eller lavkvalitets arbeidere. La oss for eksempel anta at kvaliteten på de høytkvalifiserte er gitt som qH=0.9q_H=0.9 og lavkvalitets arbeidere har qL=0.8q_L=0.8. I en toledds O-ring-sektor vil dermed produktiviteten til en høyt kvalifisert arbeider være lik qH2=0.92=0.81q_H^2 = 0.9^2 = 0.81. Den tilsvarende produktiviteten til en lavt kvalifisert arbeidstaker vil være lik qL2=0.82=0.64q_L^2 = 0.8^2 =0.64.

I Foolproof-sektoren, derimot, er produktiviteten lik 0.9 og 0.8 for respektive høyt og lavt kvalifiserte arbeidere. Fordi arbeidere lønnes etter marginalproduktiviteten2, vil lønnen for en lavt kvalifisert arbeidstaker være 0.8 i Foolproof-sektoren og 0.64 i O-ring-sektoren. Men ettersom man innenfor sektorene må gi lik lønn for likt arbeid, lønnes også høyt kvalifiserte med 0.8 i Foolproof-sektoren. Resultatet er at alle lavt kvalifiserte arbeider i Foolproof-sektoren, mens de høyt kvalifiserte fyller opp O-ring-sektoren først, og deretter flyter over i Foolproof-sektoren.

Lønnsforskjellen mellom O-ring og Foolproof er lik 0.920.8=0.810.8=0.010.9^2-0.8=0.81-0.8=0.01. Dermed har vi en begrunnelse for at lønnsforskjellene internt i et land er vesentlig mindre enn forskjellen i produktivitet skulle tilsi. Legg merke til at denne begrunnelsen ikke gjelder på tvers av land. Landenes produktivitet avhenger av hvor stor O-ring-sektor de har (og dette avhenger igjen av hvor mye fysisk og menneskelig kapital som finnes) og hvor høy produktiviteten er i de to gruppene. Dermed åpnes det for en langt større forskjell mellom land enn mellom gruppene internt i et land.

Konsekvensene av å tenke slik er blant annet at arbeidsinnvandring av lavt utdannet arbeidskraft ikke reduserer lønningsposen til høyt utdannet arbeidskraft som finnes i landet fra før.


  1. «The O-Ring Sector and the Foolproof Sector: An Explanation for Cross-country Income Differences.»

  2. Dette kan bevises ved å tenke seg en bedrift som skal ansette en person. De vil ikke lønne henne høyere enn det hun produserer (fordi det ville gi tap), og de klarer ikke å holde på henne hvis de lønner henne lavere enn produktiviteten (fordi det da ville lønne seg for konkurrenten å ansette henne for litt høyere lønn.

økonomi makroøkonomi