indregard.no
Politikk og samfunn

Sannhet

To forskere har analysert studier av sammenhengen mellom styringsform og økonomisk vekst. Før 1982 viste ingen studier at demokrati fremmet økonomisk vekst. Etter 1982 viste ingen studier at diktatur fremmet økonomisk vekst.

Det er vel overflødig å si at det ikke forelå noen klar årsak til at diktaturer plutselig ble dårlige nyttårsaften 1981. Dette viser at all forskning, inkludert økonometrien (som dette fagfeltet heter), påvirkes kraftig av såkalt bekreftelsesskjevheter. Forskningsresultatet påvirkes av at funn som kan bekrefte hypotesen din tolkes som bekreftelse på hypotesen. Hvis du for eksempel tror at demokrati kan være positivt for økonomisk utvikling, vil du få en tendens til å velge kriterier og målemetoder som stiller demokratiene i et godt lys.

Det finnes mange interessante slike «sannheter» i økonomien. For eksempel antas det at en krone i det offentlige er mye mindre effektiv enn en krone brukt i det private. Når dette skal begrunnes, henvises det vagt til byråkrati, ineffektivitet og lignende. Men hvis dette er hypotesen din, er det fort gjort å måle effektivitet på måter som gjør at private kroner kommer best ut.

For hvordan skal egentlig dette måles? En ting er enkle faktorer som hvor mange pasienter som behandles o.l. Mer komplisert blir det når man må regne inn faktorer som at personalpolitikken og ansettelsesvilkårene i det offentlige sørger for å holde mange relativt ineffektive mennesker i arbeid. Det gjør seg ikke på effektivitetsstatistikken, men det er bedre for samfunnet enn at disse hever trygd. Og hvem er det som betale for å behandle utslitte og nedbrutte arbeidstakere fra en brutal arbeidshverdag? Brutale arbeidsgivere kan kanskje sørge for litt ekstra effektivitet, men de betaler ikke hele regninga.

Poenget er altså at hvis du har som hypotese at offentlig sektor er ineffektiv, ville du neppe ta med faktorer som den nevnt over. Hvis du derimot har den motsatte hypotesen, ville du forsøke å ta med slike faktorer. Begge innfallsvinklene kan helt klart forsvares. Men tilbake sitter man med to helt ulike forskningsresultater. Begge er sanne, det handler bare om å velge hvilken historie du ønsker å fortelle.

økonomi forskning demokrati diktatur