indregard.no
Politikk og samfunn

Paven trenger ikke unnskylde

Jeg skal ikke gjøre det til en vane å forsvare paven, men tabloide media er nå engang sensasjonsorienterte, og det gjelder i aller høyeste grad dagens oppslag om pavens uttalelser.

Leser du derimot det faktiske foredraget som dette stammer fra, er det en interessant teologisk diskusjon om gud overskrider alle barrierer eller er en rent rasjonell størrelse. Det siste er en typisk moderne kristen holdning, som tydeligst finner gjenklang i Descartes filosofi. Det første er en mer intuitiv holdning til konseptet om en Gud: Gud kan faktisk også regjere gjennom det irrasjonelle.

Når paven siterer teologi fra det 14. århundre er det for å peke på at denne motsetningen har gått gjennom historien. Sitatet stammer fra den bysantinske herskeren Manuel II Paleologus, og går som følger:

Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached.

Paven omtaler imidlertid dette utsagnet som «bryskt», og bruker det bare som et vitnesbyrd om at det å spre religion ved hjelp av sverdet var kontroversielt selv i det 14. århundre. Manuel II argumenterer nemlig videre for at tvungen religionsspredning er irrasjonelt, og Gud befatter seg bare med det rasjonelle. Paven slutter seg også til denne holdningen, men han er høyst sannsynlig klar over at den katolske kirke langt fra har delt denne delen av hans teologi gjennom historien. Den spanske inkvisisjon er bevis nok.

Jeg kan se at paven kan tolkes til at han hevder at islam ønsker å spre sin religion ved sverdet, gjennom jihad. Det er imidlertid langt fra klart at han hevder dette, og foredraget peker i sum i motsatt retning. Paven trenger derfor ikke be om unnskyldning - han trenger å klargjøre at han mener at alle verdens religioner i dag deler Manuel IIs oppfatninger.

religion islam