Sannsynlighet for EM-plass

Jeg må nes­ten føl­ge opp føl­je­ton­gen min, selv om jeg er på SV-landsmøte.

Metoden er en­kel: jeg an­gir sann­syn­lig­he­ter for de uli­ke re­sul­ta­te­ne i res­ten av kam­pe­ne i Norges EM-gruppe, og lar data­ma­ski­nen spil­le grup­pen 10 000 gan­ger. Så tel­ler jeg opp hvor man­ge gan­ger Norge blir num­mer én og to.

Før kam­pen i går var det 50 % sjans for første­plass, og 33 % for andre­plass i grup­pa. Det flyt­tet seg ikke mye med uav­gjort: Nå får jeg 47 % for første­plass og 38 % for andre­plass. Tabellen un­der vi­ser sann­syn­lig­he­te­ne for de uli­ke la­ge­ne og plas­se­ne:

Lag         1.  2.  3.  4.  5.
NOR        47.4 37.7 14.8  0.1  0.0
POR        32.7 34.7 31.7  0.8  0.0
DEN        19.8 27.2 49.6  3.2  0.2
ICE        0.0  0.2  2.6 56.8 40.4
CYP        0.0  0.1  1.4 39.1 59.3

Avansementssjanser

Jeg gir Norge 5 % sjan­se til å nå VM-playoff.

Dette må slå til:

 • Irland – Italia B
 • Irland – Montenegro B
 • Kypros – Bulgaria HU el­ler Bulgaria-Georgia UB

Jeg gir Italia B 50 %, Montenegro B 15 %, Kypros el­ler U får 50 % og Georgia el­ler B får 35 %. Da er sann­syn­lig­he­ten lik $$0.5 \ti­mes 0.15 \ti­mes (1-(0.5 \ti­mes 0.65)) \ap­prox 0.051$$.i

Det be­tyr at du bør spil­le på Norge der­som du får 20 i odds.

Fotnoter

 1. Det sis­te led­det i lig­nin­ga er alt­så det mot­sat­te av sann­syn­lig­he­ten for at Bulgaria vin­ner beg­ge si­ne kam­per. Det er 32 % sjans for at de kla­rer det. []