Når hysteriet kommer

Foto: «E loro godono...» av Fabio Venni. Creative Commons BY, SA.
Foto: «E lo­ro go­do­no…» av Fabio Venni. Creative Commons BY, SA.

Det er ikke lett for oss andre å for­stå, det­te hys­te­ri­et som igjen svei­per over lan­det. Alle med øyne og ører kan se at det drei­er seg om svært ster­ke fø­lel­ser hos fan­sen, men hva al­le fø­lel­se­ne skal væ­re godt for, er det vans­ke­li­ge­re å si.

I må­neds­vis har de holdt seg opp­da­tert seg på sis­te nytt om hel­te­ne, i både ar­beids­tid og fri­tid. Når da­gen en­de­lig er der, sam­les de uten­for de låste dø­re­ne i ti­mes­vis, for å brø­le, hy­le, syn­ge og dan­se sam­men.

De er hel­ler ikke vans­ke­li­ge å opp­da­ge i by­bil­det. Om du skul­le gå glipp av uni­for­me­ne el­ler ef­fek­te­ne, vil du nep­pe kla­re å ig­no­re­re støy­en og tra­fikkao­set fan­sen ge­ne­re­rer.

Det vak­te opp­sikt i uten­lands­ke medi­er at nors­ke ar­beids­gi­ve­re til­pas­ser seg fan­sens øns­ker, ved å flyt­te ar­beids­opp­ga­ver, ord­ne tv-skjermer og til og med ved å gi folk fri for å del­ta på fes­ten. Men både mi­ni­stre og eks­per­ter for­sva­rer prak­si­sen: det­te er tross alt det de mid­del­ald­ren­de men­ne­ne le­ver og ån­der for.

En psy­ko­log ut­tal­te den­ne uken at medie­nes fo­kus på fe­no­me­net er en ut­ford­ring. Han ser på det he­le som masse­sug­ge­sjon, idol­dyr­king og gruppe­hys­te­ri. Men han vil­le li­ke­vel ikke ta fra de mid­del­ald­ren­de men­ne­ne de­res ido­ler, for­di det he­le er så tett knyt­tet til over­gangs­al­de­rens sek­su­el­le opp­våk­ning.

Blant de som ikke har latt seg for­tryl­le av hå­re­te leg­ger, rø­de drak­ter, gress og lær­ku­le, er det man­ge som fin­ner stor gle­de i å rak­ke ned på fan­sens to­ta­le en­ga­sje­ment. Mange på­pe­ker at Liverpool Football Club slett ikke spil­ler den be­ste fot­bal­len her i ver­den — sna­re­re vil en ob­jek­tiv kri­ti­ker rul­le en fi­rer på ter­nin­gen for de mid­del­må­di­ge spil­ler­ne, or­ga­ni­sert i for­ut­sig­bar og kom­mer­si­ell spille­stil.

Men slik kan du ald­ri over­be­vi­se en ek­te Liverpudlian. For en grup­pe mid­del­ald­ren­de menn på Liverpool-kamp, som hy­len­de og brø­len­de kas­ter seg rundt hver­and­re for­di en ung mann fra et fjernt land har skå­ret, er alt an­net som skrift i sand.

Sannsynlighet for EM

I mot­set­ning til Dagbladets des­in­for­ma­sjon kom­mer nå indregard.nos opp­kla­ring av hvor­dan Norge kan kom­me til EM. Dette skjer der­som, med mi­ne sann­syn­lig­hets­es­ti­ma­ter (nye es­ti­ma­ter, ikke de gam­le!) i pa­ren­tes:

 • Norge vin­ner mot Kypros hjem­me (75 %) og en­ten at
  • …Danmark ta­per mot Kypros borte (10 %) og
   • …Danmark av­gir po­eng mot Portugal hjem­me (60 %) og/eller
   • …Danmark slår Portugal med mer enn fire mål hjem­me (0,1 %) og/eller
   • …Portugal av­gir po­eng mot Island hjem­me (5 %).
  • …Danmark spil­ler uav­gjort mot Kypros borte (20 %) og
   • …og Danmark av­gir po­eng mot Portugal hjem­me (60 %) og/eller
   • …Portugal av­gir po­eng mot Island hjem­me (5 %).
  • …Danmark vin­ner mot Kypros borte (70 %) og
   • Portugal spil­ler uav­gjort hjem­me mot Island (4 %) og vi unn­går Danmark-Portugal B (40 %).
   • el­ler Portugal ta­per hjem­me mot Island (1 %) og en­ten slår Danmark med minst tre mål (5 %) el­ler av­gir po­eng mot Danmark (40 %)

Vi har dår­li­ge­re inn­byr­des opp­gjør mot både Danmark og Portugal, men hvis al­le tre kom­mer likt, er det inn­byr­des mel­lom al­le tre som tel­ler. Derav de to mu­lig­he­te­ne til at mål­for­skjell kan få noe å si. Vi har imid­ler­tid så dår­lig mål­for­skjell at vi tren­ger en dansk fem­måls­sei­er el­ler por­tu­gi­sisk tre­måls­sei­er i Danmark-Portugal, og beg­ge de­ler er li­te sann­syn­lig.

Hva er så sann­syn­lig­het for å få en kva­lik­plass? Omtrent det­te (for­enk­ler ved å ta vekk mu­lig­he­ten for at Danmark slår Portugal med mer enn fire mål):

0.75 \times \left( 0.3 \times (0.6 + 0.05 - 0.6 \times 0.05) + 0.7 \times (0.04 \times 0.4 + 0.01 \times (0.05 + 0.4)) \right)

Svaret er 15 %. Altså spill­bart hvis du får 8 i odds.

Vi kan også, i en­kelte usann­syn­li­ge sce­na­ri­er, fort­satt vin­ne grup­pa. Da må Portugal av­gi po­eng mot Island, Danmark av­gi po­eng mot Kypros og Portugal-Danmark en­de uav­gjort. Mitt es­ti­mat for dis­se tre sann­syn­lig­he­ten er 5 %, 30 % og 15 %, hvil­ket gir en sam­la sann­yn­lig­het på 0.2 %. Du bør ikke spil­le på Norge som gruppe­vin­ner for un­der 500 i odds, med andre ord.

Sannsynlighet for EM

Min po­pu­læ­re se­rie «sann­syn­lig­het for EM» nær­mer seg nå slut­ten. Bare to og en halv run­de igjen! Nå er ikke Portugals kamp helt fer­dig, men jeg reg­ner med de rir av stor­men mot Kypros. I så fall er sjan­se­ne som føl­ger:

Land     1.   2.
-------------------------
Norge    25 %  50 %
Portugal   50 %  20 %
Danmark   25 %  30 %

Altså, vi har 25 % sjan­se for å gå rett til EM, og 50 % sjan­se for å få en andre­plass og der­med mu­lig­he­ten til å kva­li­fi­se­re oss gjen­nom den. Basert på min tid­li­ge­re an­ta­kel­se om at vi har 40 % sjan­se for å vin­ne en kva­likkamp, be­tyr det­te at vi har 45 % sann­syn­lig­het for å hav­ne i EM.

Kveldens kam­per end­ret ikke all­ver­dens på odd­se­ne sam­men­lig­net med sist. Vi har ett pro­sent­po­eng mindre sann­syn­lig­het for å få første­plass, og 6 pro­sent­po­eng stør­re sann­syn­lig­het for å bli num­mer to. Portugal har økt sin sann­syn­lig­het for første­plass med 6 pro­sent­po­eng, men re­du­sert sann­syn­lig­he­ten for andre­plass med nes­ten det sam­me.

Det he­le ba­se­rer seg på en si­mu­le­ring, ba­sert på sann­syn­lig­he­ter for al­le de uli­ke ut­fal­le­ne av kam­pe­ne før kva­li­fi­se­rin­gen be­gyn­te. Disse sann­syn­lig­he­te­ne har jeg ikke end­ret på. De gjen­stå­en­de kam­pe­ne har jeg an­gitt føl­gen­de sann­syn­lig­he­ter for:

ICE - CYP:	0.50 0.30 0.20
DEN - NOR:	0.50 0.20 0.30
POR - ICE:	0.65 0.20 0.15
CYP - DEN:	0.15 0.20 0.65
NOR - CYP:	0.75 0.20 0.05
DEN - POR:	0.35 0.25 0.40

I dag me­ner jeg kan­skje at sann­syn­lig­he­ten for por­tu­gi­sisk sei­er over Island hjem­me er satt noe lavt. Island er et dår­li­ge­re lag enn jeg trod­de før kva­li­ken be­gyn­te.

PS: Skulle Kypros ut­lig­ne og få uav­gjort, øker sjan­sen for første­plass til 41 %, mens andre­plass re­du­se­res til 45 %. Kryss fing­re­ne!

PPS: Hvis vi vin­ner mot Danmark, kan vi ikke få 3. plass. De vi­dere be­reg­nin­ge­ne er litt mer kom­pli­ser­te enn si­mu­le­rin­gen kla­rer å ta hen­syn til, etter­som det av­hen­ger av mål­for­skjell. Jeg får rundt 66 % sjan­se for å få 1. plass med sei­er i Parken, men nå ser jeg at må­le­ne ren­ner inn for Portugals del. Hvis vi spil­ler uav­gjort mot Danmark har vi hhv. 48-48-5-sjanser for 1., 2. og 3. Taper vi mot Danmark har vi en bit­te li­ten sjan­se for å li­ke­vel få første­plass, men el­lers rundt fifty-fifty for andre og tredje.

EM-sjansene

Det er på ti­de å opp­da­te­re sjan­se­ne for å nå EM etter hel­gas match­er. Den nye sann­syn­lig­hets­ta­bel­len ser slik ut:

Lag         1.  2.  3.  4.  5.
ICE        0.0  0.0  0.0 48.4 51.6
NOR        24.3 44.8 30.9  0.0  0.0
POR        45.4 24.4 30.1  0.1  0.0
CYP        0.0  0.0  0.2 51.4 48.4
DEN        30.4 30.8 38.7  0.1  0.0

Norge har alt­så sta­dig rundt 24 % sann­syn­lig­het for å gå rett til EM, pluss 45 % sjan­se for å kun­ne gå vi­dere som num­mer to. Jeg har reg­net med at sann­syn­lig­he­ten for å gå vi­dere med en andre­plass som 40 %, noe som nok er vel­dig de­fen­sivt. Norsk regne­sen­tral bru­ker 55 %. Men jeg end­rer ikke me­to­de – og der­med får jeg at sann­syn­lig­he­ten er ne­de i 42 % for å gå vi­dere.

Regnesentralen kom­mer til 62 %. Hadde vært gøy å vi­te mer om hvor­for de vur­de­rer nors­ke sjan­ser i de res­te­ren­de match­e­ne så mye høy­ere. Jeg bru­ker ren mon­te carlo-simulering ba­sert på mi­ne skjønns­mes­sig sat­te pro­sents­ann­syn­lig­he­ter for re­sul­ta­te­ne i al­le kam­pe­ne. I mitt opp­legg har Norge føl­gen­de sann­syn­lig­he­ter for sei­er: Island hjem­me 60, Danmark borte 30, Kypros hjem­me 75.

Her er res­ten av spille­pla­nen:

CYP - POR:	0.10 0.20 0.70
NOR - ICE:	0.60 0.25 0.15
ICE - CYP:	0.50 0.30 0.20
DEN - NOR:	0.50 0.20 0.30
POR - ICE:	0.65 0.20 0.15
CYP - DEN:	0.15 0.20 0.65
NOR - CYP:	0.75 0.20 0.05
DEN - POR:	0.35 0.25 0.40

Drillo har sagt at det vik­tigs­te er å vin­ne hjem­me­kam­pe­ne. Men hva er sann­syn­lig­he­ten for å gå vi­dere, gitt at vi ta­per i Parken? Da har vi 2 % sann­syn­lig­het for å li­ke­vel ta første­plas­sen (!), men sann­syn­lig­he­ten for andre­plass er sta­dig på 39 %. De som sier at vi må vin­ne i Parken, har alt­så ikke stu­dert det­te vel­dig nøye.

Det blir i hvert fall spen­nen­de!

Sannsynlighet for EM-plass

Jeg må nes­ten føl­ge opp føl­je­ton­gen min, selv om jeg er på SV-landsmøte.

Metoden er en­kel: jeg an­gir sann­syn­lig­he­ter for de uli­ke re­sul­ta­te­ne i res­ten av kam­pe­ne i Norges EM-gruppe, og lar data­ma­ski­nen spil­le grup­pen 10 000 gan­ger. Så tel­ler jeg opp hvor man­ge gan­ger Norge blir num­mer én og to.

Før kam­pen i går var det 50 % sjans for første­plass, og 33 % for andre­plass i grup­pa. Det flyt­tet seg ikke mye med uav­gjort: Nå får jeg 47 % for første­plass og 38 % for andre­plass. Tabellen un­der vi­ser sann­syn­lig­he­te­ne for de uli­ke la­ge­ne og plas­se­ne:

Lag         1.  2.  3.  4.  5.
NOR        47.4 37.7 14.8  0.1  0.0
POR        32.7 34.7 31.7  0.8  0.0
DEN        19.8 27.2 49.6  3.2  0.2
ICE        0.0  0.2  2.6 56.8 40.4
CYP        0.0  0.1  1.4 39.1 59.3

Norge i EM: 73 % sannsynlig

Etter kvel­dens kam­per har jeg kjørt nye si­mu­le­rin­ger av Norges sjan­ser for å gå vi­dere i EM. Portugals sei­er var det dår­ligs­te re­sul­ta­tet sett med nors­ke øyne, men vi har li­ke­vel go­de sjan­ser: 58 % sann­syn­lig­het for å vin­ne pul­ja, og 31 % for å bli num­mer to. Hvis vi an­tar at Norge er 60-40-underdogs i en play­off, be­tyr det at den sam­la sann­syn­lig­he­ten for avan­se­ment er 73 %.

Lag         1.  2.  3.  4.  5.
ICE        0.6  3.4  9.4 52.1 34.5
NOR        57.9 31.0 10.7  0.4  0.0
POR        19.1 36.7 36.4  7.0  0.9
CYP        0.1  0.4  3.7 32.7 63.1
DEN        22.4 28.5 39.8  7.8  1.5

Metoden er Monte Carlo-simulering med 10000 re­pe­ti­sjo­ner., og av­hen­ger selv­sagt av at mi­ne gjet­nin­ger om sann­syn­lig­he­ten for ut­fall i hver kamp er rik­ti­ge.

Det er jo også litt ar­tig at Kypros end­te opp som gruppe­vin­ner i en av si­mu­le­rin­ge­ne. Men vi kan al­le­re­de nå slå fast at Norge ikke blir sist i grup­pa.

Portugal er il­le ute ennå. De har til sam­men ba­re 45 % sjan­se for å gå vi­dere, der­som vi an­tar at de er 60-40-favoritter i en play­off. Med det­te ut­gangs­punk­tet blir det der­for mer av­gjø­ren­de for Norge å ta minst fire po­eng mot Danmark enn å ta et til mot Portugal.

Sjanser for EM

Etter gårs­da­gens re­sul­ta­ter har jeg kjørt en li­ten si­mu­le­ring av Norges sjan­ser til å gå vi­dere til fotball-EM. Etter mi­ne be­reg­nin­ger ser det vel­dig bra ut; ve­sent­lig mye bedre enn odds­mar­ke­det spår.

Metoden min er å an­slå sann­syn­lig­he­ten for de uli­ke re­sul­ta­te­ne i de gjen­stå­en­de kam­pe­ne, og der­et­ter si­mu­le­re gruppe­spil­let 10 000 gan­ger. Den sto­re svak­he­ten ved den­ne ord­nin­gen er at alt står og fal­ler på pre­si­sjo­nen i mi­ne an­slag.

I hvert fall kom­mer jeg ut med at Norge tar første­plas­sen i grup­pa 51 % av gan­ge­ne, og andre­plas­sen 35 %. Som andre­plass kar­rer vi oss vi­dere som be­ste to­er av de ni toer­ne med en nidels sann­syn­lig­het, el­ler ved å slå en mot­stan­der i play­off med ca. 35 % sann­syn­lig­het. I så fall blir den to­ta­le sann­syn­lig­he­ten for å gå vi­dere 51 % + (35 % / 9) + (35 % * (8/9) * 35 %) = 66 %.

Kan det væ­re sant? Jeg tror det kna­pt selv. Hvis du har inn­spill til andre es­ti­ma­ter for kam­pe­ne, så legg inn en kom­men­tar, så skal jeg be­reg­ne kon­se­kven­se­ne for si­mu­le­rin­gen.

Kamp Mine es­ti­ma­ter Fordeling av res. i si­mu­le­ring
ICE – NOR: 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
POR – CYP: 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
DEN – ICE: 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
NOR – POR: 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
CYP – NOR: 0.15 0.30 0.55 0.15 0.29 0.56
POR – DEN: 0.50 0.25 0.25 0.49 0.26 0.25
ICE – POR: 0.25 0.30 0.45 0.25 0.29 0.46
DEN – CYP: 0.75 0.20 0.05 0.74 0.20 0.05
CYP – ICE: 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40
NOR – DEN: 0.45 0.25 0.30 0.45 0.25 0.30
POR – NOR: 0.50 0.30 0.20 0.50 0.30 0.21
ICE – DEN: 0.30 0.30 0.40 0.29 0.30 0.40
CYP – POR: 0.10 0.20 0.70 0.10 0.20 0.70
NOR – ICE: 0.50 0.30 0.20 0.50 0.30 0.20
ICE – CYP: 0.50 0.30 0.20 0.50 0.29 0.21
DEN – NOR: 0.50 0.20 0.30 0.50 0.19 0.31
POR – ICE: 0.65 0.20 0.15 0.65 0.20 0.14
CYP – DEN: 0.15 0.20 0.65 0.16 0.20 0.65
NOR – CYP: 0.75 0.20 0.05 0.75 0.20 0.05
DEN – POR: 0.35 0.25 0.40 0.35 0.25 0.40

Den ville afrikaneren og andre fotballmyter

Ghana ber­get i kveld en plass i åt­tende­dels­fi­na­len, sann­syn­lig­vis som enes­te afri­kans­ke land. I di­ver­se medi­er — heri inn­blan­det Viasat, TV2, SVT, Dagsnytt 18 — har fot­ball­syn­ser­ne blitt spurt om en for­kla­ring. Og for­kla­rin­gen har vi fått: de afri­kans­ke la­ge­ne har fort­satt for dår­lig de­fen­siv or­ga­ni­se­ring. Alle sier det­te.

Dette er vår tids må­te å si at negre­ne er usi­vi­li­ser­te. Uttalelsen drar re­sonn­ans fra en my­te om at Afrika og afri­ka­ne­re er li­te kol­lek­ti­ve, umu­li­ge å opp­dra, kan­skje litt dum­me, styrt av fø­lel­ser og uten sys­te­mer. I fle­re hundre år — og inn­til gans­ke ny­lig — tenk­te nem­lig den jev­ne euro­pe­er slik om afri­ka­ner­ne. Koloni-innbyggere som kna­pt kun­ne tem­mes, og var ba­re mar­gi­nalt for­skjel­lig fra vil­le dyr. Det er på grunn av den­ne ar­ven vi må væ­re eks­tra på vakt når syn­ser­ne set­ter i gang om Afrika. Refleksjonene de­res kan væ­re far­get av ube­vis­ste ide­er om Afrika som et «mør­kets hjer­te».

For oss som fak­tisk har sett Elfenbenskysten, Kamerun, Algerie og til ti­der Nigeria spil­le er også kri­tik­ken van­vit­tig urett­fer­dig. Lagene er knall­gode de­fen­sivt; de lig­ger tet­te­re og bedre på egen bane­halv­del enn de fles­te når nul­len skal hol­des. Jeg har der­imot re­vet meg man­ge gan­ger i hå­ret over den mang­len­de of­fen­si­ve vil­jen og struk­tu­ren i Ghana, Kamerun, Elfenbenskysten og Algerie. Den ens­li­ge spis­sen på dis­se la­ge­ne får nes­ten ald­ri nok støt­te fra midt­ba­nen — pre­sump­tivt for­di de afri­kans­ke la­ge­ne fo­ku­se­rer på de­fen­siv or­ga­ni­se­ring.

Hvis det var slik at de­fen­siv or­ga­ni­se­ring var det sær­skilt sva­ke punk­tet, skul­le vi for­ven­te at afri­kans­ke lag slapp inn fle­re mål per kamp enn andre kon­ti­nen­ter, og at de kom­pen­ser­te for det­te ved å skå­re fle­re; alt­så klas­sisk «vill­manns­fot­ball». Dersom de slip­per inn fle­re og skå­rer fær­re vil­le det væ­re mer­ke­lig å si at de er sær­skilt dår­li­ge de­fen­sivt — da er de ba­re rett og slett dår­li­ge.

Hva sier så sta­ti­stik­ken? Vel, så langt i VM har lag fra Asia (AFC) slup­pet inn 2.25 mål i snitt per spil­te kamp (godt hjul­pet av Nord-Koreas 7 mot Portugal), afri­kans­ke har slup­pet inn 1.28, New Zealand (OFC) har 1, nord- og mel­lom­ame­ri­kans­ke (CONCACAF) har 1.06 mål mot per kamp, euro­pe­is­ke (UEFA) har 0.82 og sør-amerikanske smått utro­li­ge 0.37. Men merk at dis­se tal­le­ne sann­syn­lig­vis vil bedre seg for Afrikas del: de har to de­fen­sivt ster­ke lag igjen. Skillet er alt­så ikke vel­dig stor.

På det of­fen­si­ve lig­ger der­imot Afrika langt dår­li­ge­re an i for­hold til ho­ved­fel­tet. Med kun 0.62 mål per kamp er de sist — fulgt av Nord- og Mellomamerika (0.78), Asia (0.92), New Zealand (1), Europa (1.08 — men det er med Portugals sju­måls­sei­er!) og Sør-Amerika (1.73).

I den grad vi skal si noe om afri­kansk fot­ball er det alt­så at det blir få mål i de­res kam­per, og at den of­fen­si­ve de­len av spil­let er afri­ka­ner­nes svak­het. Hvis man inn­bil­ler seg at de­fen­siv or­ga­ni­se­ring er et sær­skilt afri­kansk fe­no­men, er det for­di man er ute av stand til å se gjen­nom my­ten om den vil­le afri­ka­ne­ren. Dessverre tror jeg my­ten er så ut­bredt at afri­kans­ke fot­ball­for­bund an­set­ter de­fen­si­ve tre­ne­re. Det kan væ­re en vik­tig fak­tor i at for ek­sem­pel de ivo­ri­ans­ke ele­fan­te­ne ikke får ut­nyt­tet si­ne fan­tas­tis­ke of­fen­si­ve spil­le­re bedre, og at det kan se ut som man­ge av de afri­kans­ke lan­de­ne sli­ter med å dyr­ke frem go­de spis­ser.

PS: Det vir­ke­lig crazy med årets VM er at la­ge­ne fra CONMEBOL, alt­så de sør-amerikanske, le­der hver sin grup­pe. Alle fem. På første plass i grup­pa. Fotballen er to­talt do­mi­nert av sør­ame­ri­ka­ne­re. Jeg tror vi fin­ner noe av for­kla­rin­gen i at sør­ame­ri­ka­ner­ne spil­ler mye lands­lags­fot­ball, både for­di Copa America an­ses som vik­tig og for­di de har fle­re kvalik-kamper per lag enn de andre fø­de­ra­sjo­ne­ne.

Vuvuzela-demper

Vuvuzelaen er en del av afri­kansk fot­ball­kul­tur, og jeg ser helt klart at den er stem­nings­ska­pen­de på sta­dion. Forbudsfolket må set­te seg bedre inn i sa­ken. Men etter­som tv-produksjonens mik­ro­fo­ner tar opp ly­den fra al­le sam­ti­dig, blir det slit­somt å høre på seks ti­mer vu­vu­ze­la hver dag. Her er en må­te å gjø­re det bedre, kun ved bruk av åpen pro­gram­va­re (og et par kab­ler):

 • Audiokabel fra TVen til data­ma­ski­nens linje-inn (mik­ro­fon­sym­bol).
 • Audiokabel fra data­ma­ski­nens høyt­taler­ut­gang til or­dent­li­ge høyt­ta­le­re.
 • Last inn loopback-modul i lyd­sys­te­met (med det­te opp­set­tet må det gjø­res på nytt hver gang du log­ger inn, men det gjør også at du slip­per å få feed­back vel­dig of­te):
  • pactl load-module module-loopback
 • Sett opp­taks­ka­nal til line-in i vo­lum­kon­trol­len

Da er vi kla­re, på den må­ten av TV-lyden spilles gjen­nom data­ma­ski­nen og ut i høyt­ta­ler­ne. Nå skal vi fil­tre­re.

 • Installér pro­gram­vare­pak­ken PulseAudio equa­lizer:
  • su­do add-apt-repository ppa:psyke83/ppa
  • su­do apt-get up­da­te
  • su­do apt-get in­stall pulseaudio-equalizer
 • Åpne pulse­au­dio equa­lizer (Programmer -> Lyd og bil­de)
 • Vuvuzelaene spil­ler mest i nær­he­ten av Aiss – 233 Hz, 466 Hz, 932 Hz og — for per­fek­sjo­nis­ten — 1864 Hz. Vi skrur der­for ned bån­de­ne 220 Hz, 440 Hz og 1.75 KHz helt til bånn. (Dessverre har ikke den­ne equa­lize­ren noe mer fin­mas­ket å gå på enn det­te.
 • For å få en­da mer av den kon­stan­te vuvuzela-lyden bort kan du skru halv­veis ned 311-båndet og 880-båndet.
 • Skru opp litt i bass-enden av ska­la­en, for å kom­pen­se­re litt.

Sånn! Trompeten er ikke borte, men det er de­fi­ni­tivt mye bedre å se på.

Røde kort og døde menn

For nes­ten to år si­den skrev jeg, og like etter­på Aftenposten, om hvor­dan et på­fal­len­de an­tall rø­de kort i fot­bal­lens elite­se­rie gikk til uten­lands­ke spil­le­re. En av år­saks­for­kla­rin­ge­ne jeg an­ga som mu­li­ge var en un­der­be­vis­st tendens til å til­leg­ge mørk­hud­e­de spil­le­re ver­re mo­ti­ver enn hvi­te. Nå fin­nes det Ordentlig Forskning som un­der­byg­ger den­ne teori­en.

I et ame­ri­kansk for­søk ble for­søks­per­sone­ne vist data­spill­ak­ti­ge bil­der der en hvit el­ler en mørk mann hol­der noe i hån­da, en­ten et ufar­lig ob­jekt el­ler et vå­pen. Forsøkspersonene skul­le så raskt som mu­lig sva­re på om de vil­le skutt in­nen 85 hundre­de­ler av et se­kund. Det er de­fi­ni­tivt en kuns­tig si­tua­sjon, og ikke noe ar­gu­ment i vå­pen­de­bat­ten, men po­en­get er at det gir en an­led­ning til å se hvor­dan sli­ke re­fleks­be­døm­min­ger skil­ler på hud­far­ge. Bildene un­der vi­ser to av to­talt åtti uli­ke sce­ner som ble brukt i spil­let.

Og de tre for­sø­ke­ne vi­ser det sam­me: Forsøkspersonene vel­ger of­te­re rik­tig (dvs. vel­ger å sky­te) på be­væp­na svar­te enn de gjør på be­væp­na hvi­te.

Det er én av år­sa­ke­ne til at inn­vand­rings­po­li­tikk ald­ri bør væ­re en øvel­se i å «lyt­te til hva folk er redd for». Redsel er høy­st ir­ra­sjo­nelt og hvil­ken opp­før­sel vi opp­fat­ter som tru­en­de va­rie­rer etter helt ir­re­le­van­te fak­to­rer som hud­far­ge.

Takk til Sociological Images for len­ke. Forresten: Dette er so­sio­lo­gi. Tusenkronersspørsmålet er nå til folke­dy­pet, som har øns­ket so­sio­lo­gi­en død og be­gra­vet etter Hjernevask: Explain this med evo­lu­sjons­bio­lo­gi. Det er litt tricky å an­ta at vi skul­le ha evo­lu­sjo­nert på oss en til­bøye­lig­het til frykt for vår egen hud­far­ge.