Bilde tatt 24.08.2011 kl. 12.31 #2

Om…

Mitt navn er Sigve Indregard. Jeg er født i 1983, opp­vokst i Narvik, og bor nå i Groruddalen i Oslo. Dette er min hjem­me­side, og vil for­hå­pent­lig­vis bære mitt preg. Det inn­e­bæ­rer at jeg vagt skim­ter noen redak­sjo­nelle rette­sno­rer – mer be­stemt mine egne. Jeg hå­per at si­den min vil være:

  • Aktuell og nyten­kende. Jeg er ikke in­ter­es­sert i å være pa­pe­gøye, og andre er bedre enn meg på å grave i de dype jour­na­lis­tiske grøf­ter. Min forse vil være kom­men­ta­rer til ak­tu­elt stoff.
  • Personlig pre­get. Mitt liv og min per­son skal skinne gjen­nom i det jeg skri­ver. Først og fremst skri­ver jeg for meg selv, både fordi jeg synes det er gøy og fordi det hjel­per meg med å holde ho­det klart. Jeg hå­per også at jeg kla­rer å være uredd.
  • Velformulert og språk­lig spen­nende. Jeg vil ikke bare skrive om in­ter­es­sante sa­ker. Jeg vil også skrive på en in­ter­es­sant måte.

Vil du kon­takte meg? Bruk kon­takt­skje­maet, el­ler send e-post til sigve krøll­alfa indre­gard punktum no. Bruk gjerne min PGP-nøkkel (5A6A8587).