Middelmådig sjakk #1

Det er frust­re­ren­de å væ­re en mid­del­må­dig sjakk­spil­ler. Innføringsbøker og pro­gram­mer læ­rer deg det grunn­leg­gen­de, men der­et­ter er det mes­te av sjakk­stoff ana­ly­ser og forsk­ning på stor­mes­ter­nivå. Selv om man kan be­undre det som fore­går, er det li­te hjelp.

Derfor vil jeg hjel­pe meg selv ved å ana­ly­se­re mi­ne eg­ne par­ti­er. Jeg går først gjen­nom par­ti­ene mi­ne selv, no­te­rer meg hva som var po­en­ge­ne og for­sø­ker å for­kla­re hva som fore­går. Deretter kjø­rer jeg det gjen­nom en data­ma­skin, og får en vur­de­ring av hva som ob­jek­tivt sett er sant av det jeg skrev.

Trykk på et hvil­ket som helst trekk for å få se et sjakk­brett med den ak­tu­el­le stil­lin­gen!

Første ut er et venn­ska­pe­lig par­ti på chess.com.

Egenanalyse

Og hva sa datamaskinen?

 1. Ja, 3. e3 er ikke åp­nings­teori. Vanligst er Nc3.
 2. I trekk 5 skrev jeg at jeg fryk­tet 6. e5, og at det vil­le væ­re bra for hvit. Det er feil: 6. e5 vil­le vært et tem­me­lig elen­dig trekk av hvit. Ifølge data­ma­ski­nen var både mitt 5… d5 og hvits svar 6. Nf3 go­de trekk.
 3. Vurderingen etter hvits ni­en­de trekk er ikke en svak for­del hvit, men en svak for­del sort. Men i og med at jeg gjor­de 9… Nc6 i ste­det for e4, ble stil­lin­gen raskt lik.
 4. Stillingen er jevn helt frem til 13. h4, som er en klar bukk, og 14. d5, som er  en en­da kla­re­re bukk.
 5. Det var me­nings­løst å gi bort lø­pe­ren med 21…De5: e6 gir ikke hvit noen far­li­ge triks.
 6. Hvit bur­de ha byt­tet dron­nin­ger i trekk 23. Det på­fø­rer sort en dob­belt­bon­de som hvit kan an­gri­pe, og gir dess­uten hvit b-bonden med en gang.
 7. Det var rik­tig å gi opp en bonde mot at tår­net fikk til­bake be­ve­gel­ses­fri­he­ten i trekk 40.
 8. Og mest gle­de­lig: Jeg gjor­de in­gen av­gjø­ren­de feil i slutt­spil­let fra trekk 41 og ut­over, selv om det var de­tal­jer som kun­ne vært gjort bedre.

2 kommentarer til «Middelmådig sjakk #1»

 1. Hej Sigve,

  Jeg kan rig­tig godt li­de din ide med at ana­ly­se­re «mid­del­må­dig skak», for os der ikke er Stormestere er det en god må­de at bli­ve bedre skak­spil­le­re på.

  Stormesterpartier vi­ser stan­dar­den, men når vi selv spil­ler skak er det nog­le andre pro­ble­mer vi skal for­hol­de os til – vi kan ikke hus­ke teori­en og skal selv fin­de ud af det, mod­stan­de­ren væl­ger en helt for­kert stra­te­gi, men hvor­dan udnyt­ter man det, osv.

  Glæder mig til Middelmådig skak #2!

  Venlig hil­sen
  Sandra

  PS. Jeg har selv for ny­lig skre­vet et ind­læg om det dans­ke kvinde­mes­terskab, hvor jeg ana­ly­se­rer et par­ti mel­lem 2 spil­le­re på nive­au 12-1300. Selvom de også la­ver fejl, er der mas­ser af in­ter­es­san­te og lære­ri­ge øje­blik­ke i par­ti­et. URL: https://skakkerlak.wordpress.com/2015/04/23/kvindeturneringer-en-nodvendighed/

  1. Så hyg­ge­lig at du lik­te det! Jeg be­stem­te jeg for å gjø­re det mest for­di det tvin­ger meg selv til å ana­ly­se­re noen par­ti­er og ut­fors­ke al­ter­na­ti­ve­ne før jeg ser på «fa­si­ten» fra Stockfish. Om andre kan ha gle­de og nyt­te av det også, er det en fin bo­nus :-)

Legg gjerne igjen en kommentar!