Edderkoppfakta

En kloakk­rense­sta­sjon i Baltimore, Maryland har helt si­den opp­star­ten i 1993 vært en tu­rist­at­trak­sjon – for ed­der­kop­per. Særlig po­pu­lært er sand­fil­tre­rings­sta­sjo­nen, et bygg som må­ler om­trent 16 000 kvad­rat­me­ter (alt­så to til tre fot­ball­ba­ner, i den of­fi­si­el­le måle­en­he­ten for folk som skri­ver po­pu­lær­vi­ten­skap).

I 2009 be­søk­te ed­der­kopp­fors­ke­re ste­det for å do­ku­men­te­re det he­le. De fant sto­re tep­per med ed­der­kopp­spinn mel­lom tak­bjel­ke­ne. 70 % av ta­ket i selve ho­ved­kor­ri­do­ren var dek­ket av spinn, et 8000 kvad­rat­me­ter (en vel­dig stor fot­ball­ba­ne) stort tep­pe av silke, om­lag en centi­me­ter tykt. Men egent­lig var det ikke de tyn­ne teppe-lignende spin­ne­ne som do­mi­ner­te. Ulike vo­lu­met­ris­ke el­ler trakt­for­me­de spinn mål­te to­talt 5000 ku­bikk­me­ter (og hva skal vi over­set­te det til… la oss si 5 mil­lio­ner melke­kar­ton­ger, som om noen kla­rer å se for seg hvor mye det er).

Blant de man­ge fa­sci­ne­ren­de de­tal­je­ne kan vi le­se at fors­ker­ne så ut til å væ­re over­ras­ket over hvor li­te av­fø­ring og av­fall de fant på bak­ken. De skrev at det sann­syn­lig­vis skyl­des om­fan­get på spin­ne­ne: Skitten fanges rett og slett opp i spin­nets eget lil­le øko­sys­tem.

Forskerne tok også prøver og tal­te opp ed­der­kop­pe­ne. Dermed kun­ne de es­ti­me­re hvor man­ge ed­der­kop­per som to­talt bod­de i den­ne byg­nin­gen. Tallet er 106 mil­lio­ner.

De kon­klu­de­rer også med noen råd til ei­er­ne. Det første rå­det er fa­bel­ak­tig:

Personell som ar­bei­der på ver­ket bør for­sik­res om at ed­der­kop­pe­ne er harm­lø­se, og ver­kets enor­me silke­kap­pe bør frem­stil­les i et po­si­tivt lys, som et na­tu­rens un­der som set­ter re­kor­der.

Les rap­por­ten for å få vi­te alt du måt­te øns­ke om ed­der­kop­per som tar over hus.

Og les gjer­ne også What If, som var år­sa­ken til at jeg fant den­ne rap­por­ten.

Legg gjerne igjen en kommentar!