Kongen og Keshvari

Fremskrittspartiets inn­vand­rings­po­li­tis­ke tals­mann Mazyar Keshvari tok kjapt or­det for å styre for­stå­el­sen av hvem som vant asyl­barn­for­hand­lin­ge­ne:

Sett i etter­tid var [det at en hånd­full fa­mi­lier får kom­me til­bake] en svært lav pris å be­ta­le for de be­ty­de­li­ge end­rin­ge­ne vi har fått i den­ne av­ta­len.

Og vi­dere:

For re­sul­ta­te­ne av Frps po­li­tikk er at Norge had­de en ned­gang på an­tall asyl­sø­ke­re i 2014, mens res­ten av Europa had­de en be­ty­de­lig øk­ning.

Dette er Frp på sitt be­ste, målt i ef­fek­tiv kom­mu­ni­ka­sjon. Tonen er di­rek­te uan­sten­dig sett fra de fles­te par­ti­er, og vel­ge­res, stå­sted. Han kal­ler en even­tu­ell hjem­komst for Shaimaa fra Jemen for en «pris å be­ta­le», og skry­ter av at Norge tar imot fær­re asyl­sø­ke­re enn før midt i Syria-krig og sto­re flykt­ning­bøl­ger.

Men po­li­tisk er ikke inn­hol­det så kon­tro­ver­si­elt. Arbeiderpartiet var len­ge mot en ny sjan­se for de ut­send­te asyl­bar­na (men har blitt for, nå som den uan­sett er her og gjel­der så få). Også den for­ri­ge re­gje­rin­gen tok mål av seg å re­du­se­re asyl­til­strøm­nin­gen. Det som er nytt med Frp bak spa­ke­ne, er at de sier di­rek­te det som tid­li­ge­re har blitt pak­ket inn i rødgrønn vatt.

Keshvaris inn­legg, og ut­vik­lin­gen på fel­tet ge­ne­relt, er for­øv­rig et vel­dig godt ar­gu­ment for at det fak­tisk har noe å si hvem som sit­ter i re­gje­ring. Analytisk har vi en tendens til å over­dri­ve be­tyd­nin­gen av sam­ar­beids­av­ta­ler, platt­for­mer, stor­tings­ved­tak og lov­verk. Men det er til syv­en­de og sist mi­nis­te­ren som tar be­slut­nin­ger og tol­ker av­ta­ler.

Men jeg er ikke sik­ker på at Erna Solberg gjør lurt i å la Frp fort­set­te å tol­ke av­ta­le­ne med KrF og Venstre så fritt som de har gjort. Så langt har Anundsen ba­re så­vidt brutt av­ta­lens tekst. Når Knut Arild Hareide snak­ket om at han had­de fått til mer på noen da­ger enn det SV klar­te på åt­te år i re­gje­ring, vit­net det imid­ler­tid om at KrF fak­tisk trod­de de had­de lært en gam­mel Frp-hund nye triks. Men nå må det  hers­ke en ug­gen fø­lel­se i KrF og Venstre om at av­ta­lens ånd har blitt for­lagt i Nydalen.

Legg gjerne igjen en kommentar!