Norsk kultur

Siv Jensen
TRUET: Norsk kul­tur trues av akutt de­fi­ni­sjons­svikt. Foto: Frp

Norsk kul­tur, en de­fi­ni­sjon. Siv Jensen møt­te til Politisk kvar­ter i dag mor­ges, og gir her en grun­dig inn­fø­ring i fe­no­me­net norsk kul­tur. Les og lær. Allerede sjet­te gang Myklebust spør, sva­rer Jensen, med et klokke­klart svar.

Bjørn Myklebust: Hva er norsk kul­tur?

Siv Jensen: Heh. Den de­bat­ten har vi of­te hatt. Det som er ut­gangs­punk­tet for den rap­por­ten som vi skal dis­ku­te­re i dag, er at norsk inn­vand­rings­po­li­tikk ikke er bære­kraf­tig. Derfor så har vi hatt et in­ternt ut­valg som har job­bet med å se på uli­ke til­tak for å styr­ke Norges mu­lig­he­ter til å tak­le det­te i frem­ti­den, for å re­du­se­re ut­gif­te­ne. Vi må med andre ord snu al­le stei­ner.

Så er det sånn at man­ge av de for­sla­ge­ne som ut­val­get har lan­sert, al­le­re­de er Fremskrittspartiets po­li­tikk, men noen av de er nye. Og det er til­tak som vi har tenkt å dis­ku­te­re grun­dig, og se på om – og hvis – og når, vi even­tu­elt vil im­ple­men­te­re [dem] som Fremskrittspartiets po­li­tikk.

Men jeg er vel­dig glad for at noen tør å ten­ke nye tan­ker, og så er jeg jo ikke vel­dig over­ras­ket, da, over at for­sla­ge­ne våre blir sab­let ned nes­ten uten at man har ruk­ket å ten­ke igjen­nom hva de in­ne­bæ­rer. Sånn har det all­tid vært i de­bat­ten om norsk asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk, hver gang vi har gått for­an og tenkt nytt, har de andre kappes om å ta av­stand fra det, for så ti-femten-tjue år etter­på å væ­re eni­ge li­ke­vel.

BM: Det var et langt svar på noe som ikke var spørs­må­let. Hva er norsk kul­tur?

SJ: Ja, alt­så, det som er ut­gangs­punk­tet i den­ne rap­por­ten, hand­ler om at vi må tør­re å væ­re stolt av det nors­ke for sam­ti­dig å kun­ne væ­re rau­se med andre kul­tu­rer. Jeg syns det er et vik­tig ut­gangs­punkt. Vi må tør­re å frem­he­ve vår kul­tur­arv, vår sær­egen­het, vårt opp­hav, vår his­to­rie. Det me­ner jeg styr­ker en­hver na­sjon, når de også skal møte andre kul­tu­rer.

BM: Men Siv Jensen, det­te er også svar på et spørs­mål jeg ikke stil­te. Jeg spur­te: Hva er norsk kul­tur?

SJ: Men jeg skjøn­ner egent­lig ikke hvor­for du spør om det…

BM: [Avbryter] Fordi et sen­tralt be­grep i den­ne rap­por­ten som du har be­stilt er kul­tu­rell bære­kraft. Og da må man kan­skje de­fi­ne­re hva norsk kul­tur er?

SJ: Nei, det er et inn­spill som har kom­met i det­te, og som vi gjer­ne tar en dis­ku­sjon om. Men det som er Fremskrittspartiets ut­gangs­punkt i den­ne dis­ku­sjo­nen, det er at vi frem­he­ve og tør­re å væ­re stolt av vårt opp­hav. Og det er jo dét den kul­tur­dis­ku­sjo­nen hand­ler om. Det hand­ler om vår kul­tur­his­to­rie, vår iden­ti­tet, vårt opp­hav. Og dess­ver­re så har det vært…

BM: [Avbryter] Men hva norsk kul­tur er, det vil du ikke si?

SJ: Jamen, he­he, det er jo den de­fi­ni­sjo­nen vi har av vår fel­les kul­tur­arv som har ut­vik­let seg gjen­nom man­ge ge­ne­ra­sjo­ner…

BM: Men hva er det?

SJ: …som vel­dig man­ge nå me­ner det er greit å set­te til side i en litt mis­for­stått to­le­ran­se over­for andre kul­tu­rer.

BM: Men hva er det?

SJ: Norsk kul­tur er de­fi­nert ut fra vår mange­åri­ge bak­grunn og his­to­rie, som er… som kan­skje… frem­he­ver Norge og nord­menn mer enn man vil fin­ne til­sva­ren­de trekk i andre land.

BM: Er norsk kul­tur tru­et?

SJ: Det er i hvert fall sånn at jo mer vi har fo­kus på å leg­ge det­te til side, jo mindre ten­ker vi kan­skje på be­tyd­nin­gen av å min­nes vår egen his­to­rie. Og jeg hø­rer sta­dig fle­re po­li­ti­ke­re som sier at det­te ikke er så vik­tig. Fremskrittspartiet me­ner det er vik­tig å væ­re stolt av sin egen his­to­rie, sitt eget opp­hav og sin egen kul­tur.

47 kommentarer til «Norsk kultur»

 1. Norsk kul­tur er tvangs­krist­nin­gen av Norge, trell­dom, vold­tekt og plynd­ring – vi­dere til svarte­dau­en, og til 400 år un­der dansk styre, 100 år un­der svensk – til bu­nad, har­ding­fele, 1940 – 1945, oste­hø­vel, nik­kers, bin­ders, og olje, Marshallhjelp, dug­nad og om­buds­mann, jappe­tid og krakk, olje­fond, caf­fe lat­te og IPA – alt­så bak­tep­pet.
  Eller?

  1. tull­prat. Og for­res­ten var vi ikke «un­der» svensk styre.
   Det var en uten­riks­po­li­tisk union. Landet had­de indre selv­styre, med grunn­lov, par­la­ment, egen re­gje­ring i Oslo, eget Universitet, egen penge­po­li­tikk og eget bud­sjett.

  2. Med tan­ke på at Svenskene ‘Vant’ Norge etter na­po­le­ons­kri­gen fra Danmark og ryk­ket inn i nor­ge med mi­li­tær­makt to må­ne­der etter grunn­lo­ven ble ved­tatt for å min­ne Norge på hvem som nå styr­te, vil­le jeg på­stå hin­ter til at den­ne unio­nen ikke var hver­ken fri­vil­lig el­ler fri.

   Det kun­ne like godt væ­re de­fi­ni­sjo­nen på å væ­re un­der­lagt noe når Norge da gikk inn i for­hand­lin­ger med Sverige to uker etter in­va­sjo­nen (Merk, det var Norge som ba om å møtes til for­hand­lin­ger) og ak­sep­ter­te den Svenske kon­gen som kon­ge over Norge. Er ba­re å le­se opp om Mosse-Konvensjonen på det­te punk­tet.

   Norge had­de egen grunn­lov, som ble ved­tatt i Mai sam­me år som Danmark tap­te Norge til Sverige, og selv om Norge had­de man­ge pri­vi­le­gi­er un­der Sverige som in­ternt selv­styre og alt det andre du lis­tet, som rik­tig­nok ikke var fore­spei­let Sverige i Kiel trak­ta­ten, var vi frem­de­les ‘Underlagt’ Sverige frem til 1905, i den for­stand at den svens­ke konge­mak­ten re­gjer­te, vi had­de in­gen­ting å si i uten­riks­po­li­tisk sam­men­heng og Norge måt­te til en­hver tid ha re­pre­sen­tan­ter fra stor­tin­get i Sverige, samt Sverige kun­ne mo­bi­li­se­re nors­ke trop­per til krig, men treng­te i det­te til­fel­let gans­ke god grunn til det­te.

   Det he­le var kan­skje en gans­ke ‘snill’ un­der­leg­ging og vi had­de noe stør­re hand­lings­rom enn si en ame­ri­kansk stat i dag, men vi var un­der­lagt.

   Så ja, tull­prat, men fra feil hold :)

  3. Delvis un­der­lagt. Felles uten­riks­po­li­tikk. Maktkamper fram og til­bake gjen­nom he­le 1800-tallet.
   Svenskekongen fikk ikke det han så for seg, han måt­te god­ta å bli valgt, og no­vem­ber­grunn­lo­ven som unions­trak­tat. Han (og de etter­føl­gen­de) måt­te også god­ta strid om grunn­lovsve­to­et helt fram til 1905 da par­la­men­ta­ris­men ble kne­satt som po­li­tisk norm.

  4. Eh,parlamentarismen ble da «kne­satt» i 1884! Da tvang Stortinget re­gje­rin­gen til å stå til an­svar over­for dem, og vi fikk par­ti­ene Høyre og Venstre, som kni­vet om re­gje­rings­mak­ta. Det var kon­gens rett til å ned­leg­ge ve­to som fikk et skudd for bau­gen i 1905, og som end­te med at unio­nen opp­hør­te.

  5. Parlamentarismen ble ikke po­li­tisk norm før i 1905. (Hvordan kun­ne man ha par­la­men­ta­ris­me i et land der Høire god­tok kon­gens grunn­lovsve­to?)
   Flere stats­mi­nistre satt over mis­til­lits­vo­tum (som be­tyr fler­tall for mis­til­lits­for­slag) før det­te.
   Ikke en gang JOhan Sverdrup men­te at lan­det var klar for par­la­men­ta­ris­me i 1884.
   Det stem­mer at i 1884 re­gje­rin­gen ble tvun­get til å¨møte i Stortinget, og det ble riks­retts­sak mot Selmer & co. Men det­te var ba­re star­ten mot par­la­men­ta­ris­men.
   Som retts­lig norm ble par­la­men­ta­ris­men kne­satt på 1930-tallet, og inn i grunn­lova 2007

   Kilder: Trond Nordby osv.

  6. Vel, mitt bi­drag er bedre enn Jensens – all den tid jeg for­søk­te – jeg ten­ker det må væ­re vår his­to­rie, og kun­ne sik­kert fun­net fle­re ord – som «søtti­tal­let» og «Hammaren, Edvard» og «Vil De ha en PP, frue?»

   «Norsk kul­tur» er en ul­len greie, men det nær­mes­te Frp kom­mer kul­tur, er hvis de har youg­hurt (norsk, ikke gresk el­ler tyr­kisk) i handle­vog­nen – og dis­se evi­ge nors­ke sann­he­te­ne, som ikke er evig, og sann­syn­lig­vis ikke sann hel­ler.

  7. Synes Jensen svar­te greit nok andre gan­gen Myklebust spur­te:
   «…vår kul­tur­arv, vår sær­egen­het, vårt opp­hav, vår his­to­rie.»
   Når han da igjen spør hva det er, vil­le han satt en­hver i en umu­lig si­tua­sjon.
   Dette er umu­lig å sva­re kort på.
   Hvem kan en­kelt si hva vår sær­egen­het er?
   Spesielt med tan­ke på at mye av det­te er oss ube­vis­st.
   Noe som bi­drar til at det­te er et så umu­lig spørs­mål.

   Jeg tror du har et alt­for sne­vert be­grep om hva kul­tur er.
   En opp­ram­sing av mer el­ler mindre til­fel­di­ge hen­del­ser i norsk his­to­rie er vik­ti­ge nok, men det er det at vi har en kul­tur som er i mest mu­lig over­ens­stem­mel­se med hvor­dan vi øns­ker å le­ve som er vir­ke­lig vik­tig.
   Så t.o.m. en Frp’er som ikke kjø­per norsk yog­hurt tar hver dag del av den nors­ke kul­tu­ren selv om han ikke skul­le væ­re klar over det.

  8. Jeg er enig i at spørs­må­let «hva er norsk kul­tur»? er umu­lig å sva­re kort på. Det blir svarte­per for Jensen uan­sett.

   Da kan det tenkes at de bur­de fun­net et an­net be­grep å bru­ke enn ak­ku­rat det, all den tid spørs­må­let vil kom­me, og al­le de herr og fru Frp som ikke kan sva­re, vil sit­te med svarte­per. Det er ikke første gang de blir kjørt på hva den­ne nors­ke kul­tu­ren er – og hvis man har for­søkt noe, og det ikke vir­ket, bør man fin­ne på noe nytt – frem­for å gjø­re sam­me tab­ben nok en gang.

   Ikke for­di jeg har sym­pa­ti med Frp, jeg fry­der meg i grun­nen de gan­ge­ne de tråk­ker støv­le­ne fast i myra.

  9. jaja, det var vel ment som et halv­mor­somt inn­legg. Du får unn­skyd­le sur­ma­get­he­ten. Ellers syns jeg Paldens inn­legg len­ger oppe her, er et glim­ren­de inn­legg.

  10. Da har vel Frp rett i at norsk kul­tur er tru­et. Sist jeg sjek­ket var tvangs­krist­ning, dansk styre, trell­dom, pest, ver­dens­krig, Marshallhjelp og nik­kers på vi­ken­de front. De får trøs­te seg med at jappe­tid er på frem­mar­sj og at vold­tekt og bin­ders fort­satt hol­der stand.

  11. Ja, til og med caf­fe lat­te er en smu­le ut.
   Nå er det etio­pisk sort kaffe (bonna), og frappé på Wayne’s.

   Til og med Birkebeinern hev­des å væ­re Harry…

  12. Jeg må nok skuf­fe deg når det gjel­der bin­der­sen. Den nors­ke va­ri­an­ten var både dår­li­ge­re og se­ne­re enn den som bru­kes av al­le idag. :)

  13. Hvorfor snak­ker in­gen om det nors­ke språ­ket, når be­gre­pet «norsk kul­tur» skal de­fi­ne­res? Andre land leg­ger ned gans­ke stor inn­sats for å be­skyt­te språ­ket sitt (eks tyskland/frankrike/spania), og jeg tror at en na­sjons språk er sær­de­les sen­tralt i en dis­ku­sjon av hva som sær­pre­ger et lands kul­tur.

  1. Politisk kvar­ter lig­ger ute på nrk.no. Det er fritt frem å lyt­te så fremt du har en norsk IP. Jævla ra­sis­ter i nrk….

  2. NRK be­ta­ler opphavspersonene/rettighetshaverorganisasjonene for mye av inn­hol­det de sen­der på ra­dio og TV, samt vi­dere­for­mid­ler via nett. Skulle NRK en­ten de­talj­ad­mi­ni­strert hvert enes­te lil­le pro­dukt de le­ve­rer, for å kun­ne fritt dis­tri­bu­e­re egen­pro­du­sert ma­te­ria­le – for så å stop­pe til­gan­gen på en jin­gel el­ler en sang – så had­de det­te blitt dyrt og ar­beids­kre­ven­de. Skulle NRK hatt fri­slipp på alt inn­hold glo­balt, kun­ne du tatt deg svar­ten på at li­sen­sen ikke had­de struk­ket til. Videre så er også man­ge av del­ta­ger­ne i eg­ne pro­duk­sjo­ner også opp­havs­per­soner, og heri vil det også lig­ge be­grens­nin­ger i kon­trak­te­ne – som vil­le ut­løst nye kost­na­der for NRK, ved glo­bal åpen pub­li­se­ring.

   Jævla idio­ter i kom­men­tar­fel­te­ne…

  3. Om ikke Simenfiber men­te det halv­se­riøst i det minste, så er det nok av «idio­ter» i kom­m­men­tar­fel­te­ne som ikke skjøn­ner hvor­for NRK må set­te be­grens­nin­ger – el­ler sli­ke ting som at vei­av­gif­ten, fak­tisk he­ter års­av­gift, og er en luk­sus­skatt på¨bil – ikke en av­gift for å kjø­re på vei.

   I det­te til­fel­let vil­le jeg ba­re sik­re meg at NRK ikke fikk pes for noe NRK ikke kan kon­trol­le­re. ;) Folk kan hel­ler kla­ge over hvor uut­grun­ne­lig kje­de­lig Slow-TV er, DET er NRKs skyld… ;)

 2. Et par ek­semp­ler på norsk kul­tur: «Alle» har hyt­te og drar på påske­fe­rie (16 % av be­foll­k­nin­gen). «Alle» fei­rer jul med fa­mi­li­en ( un­der halve be­folk­nin­gen gjør det) Alle kan gå på ski ( 40 % av be­folk­nin­gen går ald­ri på ski). Og slik kan en hol­de på…. MEN: Det er kor­rekt at na­sjo­nal­ret­ten i Norge er Pizza Grandiosa!

 3. Det er er full­sten­dig lat­ter­lig å tro at en kan sva­re kort på hva norsk kul­tur er.
  En tren­ger et stort bok­verk med mas­se bind for å be­gyn­ne å kun­ne rede­gjø­re for hva norsk kul­tur er.

  Skal en gjø­re det en­kelt kan en si at norsk kul­tur er det som skil­ler det nors­ke folk, dets his­to­rie, de­res nå­væ­ren­de sam­funns­form og være­må­te fra al­le andre folk, de­res være­må­te, de­res his­to­rie og de­res sam­funn idag.

  Det som er sik­kert er at Norge er det enes­te ste­det i ver­den hvor det fin­nes norsk kul­tur. Denne sær­egen­he­ten som den sam­le­de be­folk­nin­gen ut­gjør har ut­vik­let seg gjen­nom hundre­vis av år og har sprun­get ut av vår være­må­te og egen­art.

  En være­må­te som på man­ge må­ter er fel­les med man­ge andre folk, men som også skil­ler seg fra al­le andre folk på tu­sen­vis av be­ty­de­li­ge el­ler ube­ty­de­li­ge må­ter.

  En skal ikke len­ger enn til Sverige for å mer­ke små el­ler sto­re sær­egen­he­ter som skil­ler oss fra svens­ke­ne.

  (Har en vært i vir­ke­li­ge frem­me­de kul­tu­rer så har vel av og til mer­ket hvor godt det er å kom­me hjem og slip­pe al­le små ba­ga­tel­ler som ska­per mis­for­stå­el­ser og for­vir­ring.
  En mer­ker da hvor godt det er å ba­re kun­ne de­le et blikk med en med fel­les bak­grunn og beg­ge skjøn­ner umid­del­bart hva den andre me­ner el­ler hva slags sinn­stem­ning han er i. Dette er også kul­tur. )

  Det som er sik­kert er at vår kul­tur har ut­vik­let seg ut fra vår egen­art.
  Om det har vært go­de el­ler dår­li­ge ut­vik­lings­trekk så har de vært for­tjent ut­i­fra at de er skapt ut­i­fra våre sam­le­de ev­ner og be­grens­nin­ger.
  Den er vår og til­pas­set oss selv.

  Det mes­te har vi tatt til oss av andre folk og kul­tu­rer, men vi har gjort det for­di det gikk over­ens med hvem vi er. Om f.eks ame­ri­ka­ni­se­ring er bra el­ler ikke; vi valg­te å ta til oss det­te selv. Det var ikke ame­ri­ka­ne­re som kom hit og dro vår kul­tur i en ny ret­ning.

  Noe helt an­net er det selv­sagt når folk med en an­nen kul­tur som er vår opp­rin­ne­li­ge egen­art frem­med, flyt­ter hit og blir nord­menn.
  Kulturen til be­folk­nin­gen blir end­ret og vår kul­tur vil ut­vik­le seg an­ner­le­des enn hvis end­rin­ger had­de sprun­get ut av egen­art.

  Bra el­ler dår­lig. Den nors­ke kul­tur vil bli på­vir­ket og den vil kan­skje ikke len­ger gå så godt over­ens med vår egen­art som hvis kul­tu­ren fort­satt ho­ved­sa­ke­lig had­de ut­vik­let seg ut fra våre sær­egen­he­ter.

  Det er vel det som me­nes med at vår kul­tur kom­mer un­der press.

  Å spør­re om hva norsk kul­tur er og å for­ven­te å få et kort svar er in­get an­net enn et for­søk på en herske­tek­nikk.

  1. Intervjueren ba om ikke Siv Jensen be­skri­ve norsk kul­tur i de­talj, men å de­fi­ne­re norsk kul­tur, det er noe an­net. Å de­fi­ne­re vil si å bru­ke andre ord til å si hva det be­tyr, ikke la­ge en lag lis­te over al­le ting som ut­gjør norsk kul­tur.

  2. Han be­gyn­te jo med å spør­re hen­ne hva norsk kul­tur er.
   Når Jensen på andre for­søk de­fi­ne­rer hva hun me­ner norsk kul­tur er, så spør han så hva det er igjen.
   En umu­lig opp­ga­ve og sva­re kort på.
   Egentlig ufint og ky­nisk av Myklebust.

 4. Hva me­ner Christian Tybring-Gjeddde om at par­ti­ets le­der er så til­bake­hol­den med å de­fi­ne­re norsk kul­tur?

 5. :» Det var et langt svar på noe som ikke var spørs­må­let. Hva er norsk kul­tur?»:)

  Paldens -«Det som er sik­kert er at Norge er det enes­te ste­det i ver­den hvor det fin­nes norsk kul­tur.» – I agree with this.

 6. Dette had­de vel barne­sko­le ele­ver klart å sva­re på egent­lig, er for­und­ra hvor uvi­ten ho Siv er på vår kul­tur arv. Ser vi på Norge og prøver å fin­ne ut hva som er ty­pisk norsk, fin­ner vi nok noen fel­les­trekk i nord­menns ver­di­er, va­ner og kunn­ska­per. Men vi ser at det også er man­ge for­skjel­ler. Disse for­skjel­le­ne kan ha uli­ke år­sa­ker, som geo­gra­fi, al­der og øko­no­mis­ke og so­sia­le for­hold. Det kan væ­re sto­re for­skjel­ler i må­ten folk ten­ker og le­ver på for ek­sem­pel i Oslo og på kys­ten av Finnmark. I man­ge sam­funn skil­ler de un­ge seg of­te fra eldre ge­ne­ra­sjo­ner når det gjel­der verdi­syn og leve­må­te, og også blant ung­dom kan vi fin­ne svært uli­ke kul­tu­rer. Den øko­no­mis­ke bak­grun­nen og den so­sia­le sta­tu­sen folk har, pre­ger of­te ver­di­ene, va­ne­ne og kunn­ska­pe­ne de­res.

  1. Hvis å de­fi­ne­re norsk kul­tur kom­mer så lett for deg, så prøv deg gjer­ne.

   For uan­sett hvil­ken de­fi­ni­sjon en kom­mer opp med vil den væ­re man­gel­full og det­te kan lett på­pekes av den som har bedt om den.
   Dermed kan en dis­kredi­te­re
   et­hvert for­svar av norsk kul­tur på bak­grunn av at den ikke kan be­skri­ves med en par enk­le set­nin­ger.

   Det be­tyr selv­sagt ikke at norsk kul­tur ikke ek­sis­te­rer og at al­le i Norge, t.o.m. Jensen vet og fø­ler in­tui­tivt hva norsk kul­tur er.
   Når du på­pe­ker at det er for­skjel­lig kul­tur i for­skjel­li­ge lag, ge­ne­ra­sjo­ner osv. i sam­fun­net så er det opp­lagt rik­tig.
   Det be­tyr ba­re at norsk kul­tur er et sam­men­satt he­le av al­le de men­nesker som bor i Norge. For at det skal væ­re mu­lig for al­le dis­se men­nes­ke­ne å kun­ne bo å le­ve sam­men i et land så må det væ­re ut­ta­li­ge nor­mer og ver­di­er som er fel­les for at det skal fun­ge­re.

   Hadde vi ikke hatt en slik fel­les kul­tur had­de vi ikke hatt et vel­fun­ge­ren­de sam­funn.
   Det had­de vært vans­ke­lig å for­hol­de seg til hver­and­re for­di den fel­les for­stå­el­sen ikke had­de vært der og det had­de opp­stått en frem­med­gjø­ring oven­for hver­and­re.

   Forskjeller er bra, men ikke for­skjel­ler som drar ut­vik­lin­gen i en ret­ning bort i fra det som er fel­les for våre ver­di­er og nor­mer.

   Men som sagt, kom gjer­ne med en de­fi­ni­sjon.

 7. Ligg for hel­ve­te unna FrP så kla­rer vi oss bra uan­sett hvor­dan det går i val­get (så len­ge FrP ikke får man­ge man­dat) det er sta­tus idag. Alle andre par­ti­er er så like hver­and­re at det kun er FrP og Rødt det egent­lig står på……

 8. Jeg syns det sva­ret som kom frem i Aftenpostens un­der­sø­kel­se var gans­ke bra: Norsk kul­tur er et troll.

 9. Enig, en gans­ke me­ning­løs prat…han prøv­de _med suksses_ både å ta hen­ne til ter­ra inc­og­ni­ta og ig­no­re­re hen­nes alt for uklar sva­re­ne. Dersom han gjen­te ikke igjen på dem, så ver­re til ham. Ikke en gang de aka­de­mi­ker­ne kun­ne de­fi­ne­re be­gre­pet pre­sis på noen få mi­nut­ter. Og det gjel­der al­le land i klø­den….

 10. Norsk kul­tur er tra­di­sjo­ner, vår må­te å le­ve på, ma­ten, språ­ket, nor­me­ne og reg­le­ne våre. Jeg me­ner også at kul­tu­ren vår blir «ut­van­net», bl.a. når nor­mer og reg­ler blir end­ret for å «tek­kes» våre så­kal­te nye lands­menn. Jeg er in­gen kirke­gjen­ger, el­ler per­son­lig kris­ten, men liker ikke at krist­ne sym­bo­ler blir fjer­net, el­ler at kris­ten­doms­un­der­vis­nin­gen i grunn­sko­len er tatt bort. BARE for at vi skal ta hen­syn til al­le med et an­net livs­syn el­ler re­li­gion! Er det vir­ke­lig noen som inn­bil­ler seg at det sam­me vil­le skjedd i et mus­lims land om vi fløt­ta dit??? Norge VAR et kris­tent land, men går ikke un­der den be­teg­nel­sen len­ger. Jeg syns det er synd :(

  1. hvor er de ek­te nors­ke sym­bo­le­ne? Tors ham­me­ren, ygg­dra­sil­tre­et, osv? hva har kris­ten­dom­men med norsk kul­tur å gjø­re bort­sett fra at den hug­get ned al­le som ikke vil væ­re kris­ten ved sin an­n­komst?

  2. Slutt med kve­ru­le­rin­gen.
   Du er da fullt klar over hva norsk kul­tur er – al­le nord­menn er det, med mindre man er dum!

 11. Tenker det største pro­ble­met i den­ne sam­men­hen­gen er bru­ken av or­det kul­tur. Dog flott ord å bru­ke hvis man øns­ker fol­kets in­ter­es­se til tross for at i den­ne si­tua­sjo­nen kun­ne man jo godt brukt inn­vand­rings­po­li­tikk.
  Da had­de ikke » hva er norsk kul­tur» kom­met opp, men den kjap­pe gjennomsnitts-responsen som kom­mer med en gang FRP åp­ner brød­sak­sa an­gå­en­de inn­vand­rings­po­li­tikk iste­den­for
  Alt i alt.. DUMT ord å bru­ke med mindre det­te er spe­si­fikt ret­tet mot kul­tur.

Legg gjerne igjen en kommentar!