helsekakao2.no_

Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit?

Denne ar­tik­ke­len er skre­vet av Espen Løkkevig og opp­rin­ne­lig pub­li­sert i en an­nen blogg. Jeg re­pub­li­se­rer den her på opp­ford­ring fra Gunnar Tjomlid (CiViX), som en re­ak­sjon på at Sjokoservice Norge truet blog­gens eier til å fjerne teks­ten fra sin blogg. Les bak­grunns­his­to­rien her. Oppfordringen om å re­pub­li­sere går også vi­dere til deg.

Det har kom­met nye ty­per sjo­ko­lade (Xocai) på mar­ke­det som sies å være sun­nere enn de sjo­ko­la­dene du får kjøpt i bu­tik­ken. Denne ty­pen sjo­ko­lade skal inn­e­holde mye mer av anti­ok­si­dan­ter enn «van­lig» sjo­ko­lade, samt mange andre sunne stof­fer. Er dette rik­tig og er det verd å bruke en for­mue på sunn sjo­ko­lade? Les de harde fakta her.

Produksjon av sjokolade

Sjokolade la­ges av ka­kao­bøn­ner, en av de fruk­tene som inn­e­hol­der mest anti­ok­si­dan­ter. Så der­for er det kan­skje sunt å spise mye sjo­ko­lade. Men det må være mørk sjo­ko­lade med høyt inn­hold av ka­kao og lite inn­hold av suk­ker og andre stof­fer for at det skal være litt sunn­het i dette. For å se hvor­dan sjo­ko­lade frem­stil­les kan du ta en titt på nett­si­den til Nidar.

Xocai

En av de nye sjo­ko­la­dene som er kom­met på mar­ke­det he­ter Xocai (mxicorp.com) og det hev­des at den er mye sun­nere enn van­lig sjo­ko­lade. Men det er vans­ke­lig å finne ut hvor­for den skal være sun­nere.

En av på­stan­dene er at den er frem­stilt på en ny pa­ten­tert måte. Men de nett­ste­dene som re­kla­me­rer for denne ty­pen sjo­ko­lade (f.eks sjokosjokk.no) for­tel­ler ingen­ting om hvor­dan den frem­stil­les. Jeg har spurt flere av de som sel­ger denne sjo­ko­la­den og fått noen svar. Men de for­vir­rer meg mer enn de opp­kla­rer. De hen­vi­ser til at sjo­ko­lade har blitt brukt som næ­ring i mer enn 2 000 år, og at det er en grunn til at de frem­stil­ler ny sunn sjo­ko­lade. Men de sier selv at de ikke bru­ker den frem­gangs­må­ten som er blitt brukt i de 2 000 årene.

Kakaobønnen

Kakaobønnen er en bit­ter frukt som må be­hand­les før den kan bru­kes i sjo­ko­lade. Derfor ut­vik­let az­te­kerne en me­tode for å gjære ka­kao­bøn­nen for å få bort noe av den bitre sma­ken, og tørke de slik at de kan bru­kes i næ­rings­øye­med.

Xocai sier at de hop­per over denne me­to­den for å ta vare på alle næ­rings­stof­fene. Samt at de bru­ker en pa­ten­tert kald­presse­me­tode som er så hem­me­lig at ingen­ting kan for­tel­les om den. Ikke engang hvem som har pa­ten­tet, el­ler hvem som la­ger den. Det fin­nes ingen in­for­ma­sjon om hvem det er som la­ger denne sjo­ko­la­den, pa­tent nr. el­ler noe mer om selve frem­stil­lin­gen av sjo­ko­la­den. Det eneste jeg har fått vite er at den pro­du­se­res i Belgia, el­ler Canada? De er visst ikke helt sikre de som sel­ger denne sjo­ko­la­den, for jeg har fått opp­lyst begge land som pro­duk­sjons­land. Ikke alle er så hem­me­lig­hets­fulle – se nett­si­dene til Nidar el­ler Kraft Foods for ek­semp­ler på hva pro­du­sen­tene av van­lig sjo­ko­lade for­tel­ler om sine me­to­der.

Varme

Selgerne av Xocai sier at ka­kao­bøn­nen ikke blir varme­be­hand­let i deres sjo­ko­lade og at dette gjø­res for å be­vare mest mu­lig næ­rings­stof­fer. Men ka­kao­bøn­nen er som sagt vel­dig bit­ter. For å gjøre den mer spi­se­lig og for å fjerne even­tu­elle far­lige mikro­or­ga­nis­mer blir ka­kao­bøn­nen varme­be­hand­let i pro­ses­sen frem til fer­dig sjo­ko­lade. Når sel­gerne sier at de ikke gjør det er det to ting jeg stil­ler spørs­mål ved:

  1. Hvordan fjer­nes far­lige mikro­or­ga­nis­mer i Xocai?
  2. Hvordan kan man lage sjo­ko­lade uten at mas­sen blir var­met opp?

Ser man på sjo­ko­lade­pro­ses­sen ser man at det er mange steg fra ka­kao­bønne til fer­dig sjo­ko­lade. Og noe av det siste er jo å forme selve sjo­ko­la­den, dette gjø­res ved at sjo­ko­la­den er fly­tende og hel­les over i for­mer. Og for å få den fly­tende må man varme sjo­ko­lade­mas­sen opp. Så om de ut­fø­rer så­kalt kald­pres­sing el­ler ikke spil­ler egent­lig ingen rolle, for de som la­ger sjo­ko­lade må varme den opp før el­ler si­den li­ke­vel.

Sukker

En an­nen på­stått helse­frem­mende in­gre­di­ens i denne sjo­ko­la­den er suk­ker! – Men suk­ker er jo ikke spe­si­elt sunt. Det hev­des at i denne sjo­ko­la­den er det brukt et mye sun­nere suk­ker. På helsekakao.no står det opp­lyst at man bru­ker krys­tal­ler fra rå suk­ker­rør juice, na­tur­lig ste­via (denne på­stan­den er i etter­tid fjer­net fra nett­si­den. Se ut­klipp til høyre hvor­dan nett­si­den så ut opp­rin­ne­lig) og krys­tal­linsk fruktose.

Krystaller fra rå suk­ker­rør juice er helt van­lig rå suk­ker, sagt på en fancy måte. Ikke noe sun­nere enn van­lig uraf­fi­nert suk­ker. Faktisk så er det helt van­lig suk­ker.

Naturlig ste­via er en plante som inn­e­hol­der 300 gan­ger mer søt­stoff enn van­lig suk­ker. I følge Mattilsynet er det ikke lov til å bruke dette suk­ke­ret i Norge, grun­net helse­fare!!

Krystallinsk fruktose, det er det ingen­ting som he­ter, men fruktose i fast form kal­les drue­suk­ker, og er hel­ler ingen form for helse­brin­gende suk­ker. I følge hjem­me­si­den til MXi i USA, har de ikke lov til å kalle suk­ke­ret for noe an­net enn suk­ker. Dette fordi det ikke er noe an­net enn helt van­lig suk­ker. Ikke noe vid­un­der­mid­del der altså.

Antioksidanter

At anti­ok­si­dan­ter er vik­tig er det ingen tvil om. Men det er ingen forsk­ning som sier at du blir fris­kere jo mer anti­ok­si­dan­ter du får i deg. (Se her hva Helsedirektoratet sier om anti­ok­si­dan­ter). De for­skjel­lige hjem­me­si­dene som sel­ger Xocai vi­ser til en mengde forsk­ning ang. anti­ok­si­dan­ter. Eksempelvis fra forskning.no. Studiene man vi­ser til er forsk­ning på anti­ok­si­dan­ter og sjo­ko­lade ge­ne­relt, ikke denne ene ty­pen sjo­ko­lade spe­si­elt. Studiene kon­klu­de­rer hel­ler ikke med at det er sun­nere å spise sjo­ko­lade enn for ek­sem­pel frukt og grønn­sa­ker [1], [2].

Faktisk sies det i nevnte stu­dier at det er rik­tig at det fin­nes sunne stof­fer i ka­kao­bøn­nen, men man blir feit av å spise sjo­ko­lade, så å mar­keds­føre dette som slanke­sjo­ko­lade er skik­ke­lig skive­bom.

Det hev­des også at for å få like mye anti­ok­si­dan­ter som det er i denne sjo­ko­la­den, må du spise enorme meng­der med frukt el­ler grønn­sa­ker. Ser man imid­ler­tid på en Bocca sjo­ko­lade kan man lese at den inn­e­hol­der 3 milli­mol pr 100 gram anti­ok­si­dan­ter. Og over­fø­rer man det til en 6 grams sjo­ko­lade fra Xocai, inn­e­hol­der den 0,18 milli­mol anti­ok­si­dan­ter. Så kan man se på anti­ok­si­dant­lis­ten ut­ar­bei­det av pro­fes­sor Rune Blomhoff ved av­de­ling for er­næ­rings­vi­ten­skap ved Universitetet i Oslo. Listen vi­ser at denne ene sjo­ko­lade­bi­ten inn­e­hol­der like mye anti­ok­si­dan­ter som 10 druer!

Selgerne av Xocai har også fun­net ut hva dags­be­ho­vet ditt er av anti­ok­si­dan­ter, og det er til­fel­dig­vis det samme som inn­hol­det i 3 sjo­ko­lade­bi­ter fra Xocai. Jeg har ikke fun­net noe an­net sted som sier noe om hvor mye anti­ok­si­dan­ter du tren­ger hver dag. Bortsett fra hos de som sel­ger denne sjo­ko­la­den da, men de vil jo ikke si noe om hvor­dan de har fun­net ut det. Til sam­men­lig­ning så sier Olympiatoppen at det ikke fin­nes en­ty­dig forsk­ning som vi­ser at det gir en helse­ge­vinst å ta eks­tra anti­ok­si­dan­ter.

Helseeffekter

Så langt er det på­vist at denne sjo­ko­la­den ikke inn­e­hol­der noe som er mer sunt enn det som fin­nes i andre sjo­ko­la­der, kjøpt i hvil­ken som helst bu­tikk. Xocai prø­ver ved hjelp av mas­siv mar­keds­fø­ring, flotte bil­der, fancy forsk­ning og udo­ku­men­terte på­stan­der å på­virke men­nes­ker til å tro at dette er et vid­un­der­mid­del. Noe det ikke er. Er du frem­de­les ikke over­be­vist om at dette er sjo­ko­lade ak­ku­rat som alle andre, så har jeg sett på næ­rings­inn­hol­det og in­gre­di­en­sene i denne sjo­ko­la­den, og på ”van­lig” sjo­ko­lade. Innhold av energi, pro­tein, karbo­hy­drat, fett, fiber og fyll­stof­fer er til­nær­met likt for samt­lige sjo­ko­la­der jeg har fun­net som har minst 70 % inn­hold av ka­kao. Den er til og med mer­ket med ad­var­sel til aller­gi­kere på ak­ku­rat samme måte som ”van­lige” sjo­ko­la­der. Altså at den kan inn­e­holde melk, spor av nøt­ter og hvete.

Fremdeles ikke noe vid­un­der­mid­del å spore. De har rik­tig­nok brukt både aca­i­bær og blå­bær for å øke (?) meng­den av anti­ok­si­dan­ter i sjo­ko­la­den. Som det tid­li­gere er skre­vet om på 10min.no så er det svært tvil­somt om dette gir noen helse­ef­fekt. Innholdet av aca­i­bær i pulver­form uan­sett mindre enn 3 %, og inn­hol­det av blå­bær er mindre enn 1 %.

Markedsføring

Markedsføringen av denne sjo­ko­la­den går gjen­nom en py­ra­mide­for­met or­ga­ni­sa­sjon som kal­les nett­verks­mar­keds­fø­ring. Kort for­talt går det ut på at en per­son ver­ver ven­ner og kjente inn i py­ra­mi­den, og han på top­pen tje­ner grovt på det alle ned­over i py­ra­mi­den leg­ger igjen av pen­ger på dyre abon­nents­løs­nin­ger som er veien å gå for å få kjøpe denne på­ståtte helse­sjo­ko­la­den. De som dri­ver med dette har også fine og flotte hjem­me­si­der, de hol­der kurs, fore­drag og mø­ter om pro­duk­tet og hvor­dan du skal over­be­vise ven­ner og kjente om at dette er det vid­un­der­pro­duk­tet de hev­der det er. De kan vise til masse ar­tik­ler i forsk­nings­fo­rum, mange bru­kerut­ta­lel­ser, og ge­ne­relt bare po­si­tiv om­tale av pro­duk­tet. Men de kan ikke do­ku­men­tere en eneste på­stand, i alle fall ikke slik lo­ven kre­ver. Som er gjen­nom viten­skap­lige stu­dier og tes­ter.

Det er flere ting de ”glem­mer” å nevne. For ek­sem­pel at denne sjo­ko­la­den ikke er lov å selge i Norge. I følge Mattilsynet er det ikke lov å selge pro­duk­ter som inn­e­hol­der ste­via. Påstandene frem­satt i mar­keds­fø­rin­gen bry­ter også Legemiddellovens § 20 som sier: “Det er for­budt i re­klame (…) di­rekte el­ler in­di­rekte, å gi ut­trykk for at stoff (…) som ikke er lege­mid­del an­be­fa­les som mid­del til å fore­bygge, lege el­ler lindre syk­dom, syk­doms­sym­pto­mer el­ler smer­ter el­ler på­virke fy­sio­lo­giske funk­sjo­ner hos men­nes­ker el­ler dyr.” I en e-post fra en råd­gi­ver i Legemiddelverket be­kref­tes det at på­stan­dene på nett­si­den er i strid med Legemiddelloven.

Markedsføringsloven bry­tes også. §13 sier; “Påstander i mar­keds­fø­ring om fak­tiske for­hold, her­under om ytel­sers egen­ska­per el­ler virk­ning, skal kunne do­ku­men­te­res. Dokumentasjonen skal fore­ligge på an­non­sø­rens hånd når mar­keds­fø­rin­gen skjer.”

Kostnader

Denne sjo­ko­la­den er utro­lig dyr. I bu­tik­ken kos­ter en Premium sjo­ko­lade fra Freia ca 20 kr. Det er for en plate på 100 gram. Xocai kos­ter ca kr 10,- for en plate på 6 gram. Det er en for­skjell på 830 % !! ( 20kr /100=0,2 kr pr gram, 10kr/6=1,67 kr pr gram, 1,67/0,2=8,35). Ettersom en bit kos­ter kr 10,- vil det koste deg kr 30,- pr dag el­ler kr 900,- pr må­ned. De som pusher denne sjo­ko­la­den mener altså at det er en god ide å bruke 900 kro­ner pr. må­ned på sjo­ko­lade. Hver eneste må­ned hele året.

Konklusjon

Min kon­klu­sjon er at dette ikke er noe an­net enn en helt van­lig or­di­nær sjo­ko­lade. Dog pro­du­sert på en hem­me­lig mys­tisk måte, og inn­e­hol­der for­budte og po­ten­si­elt far­lige stof­fer. Den er grovt over­pri­set, har ingen po­si­tiv do­ku­men­tert ef­fekt på helsen, er la­get kun for å tjene pen­ger på god­tro­ende kun­der og har ab­so­lutt over­ho­det ingen le­gende, slan­kende, for­bed­rende el­ler ytelsesø­kende ef­fekt. Markedsføringen bry­ter flere Norske lo­ver, i til­legg til flere euro­pe­iske.

Dette er en ut­spe­ku­lert og slem måte å selge et pro­dukt på. Ved å love hel­bre­dende virk­nin­ger kan men­nes­ker med al­vor­lig syk­dom­mer tro at å kjøpe, og spise, denne sjo­ko­la­den vil de bli friske. Og der­med kan noen kan­skje slutte med livs­vik­tige medi­si­ner til for­del for denne sjo­ko­la­den. Vil noen vir­ke­lig ha et liv på sam­vit­tig­he­ten for noen få kro­ners skyld?!

Men, er du glad i sjo­ko­lade. Og spi­ser det av den grunn sjo­ko­lade er la­get for; nytel­sens skyld. Ja da synes jeg du skal gå i bu­tik­ken og kjøpe ak­ku­rat den sjo­ko­la­den du li­ker aller best. Ikke abon­ner på noe lureri en tante kom­mer og skal prakke på deg. Kjøp noe du vet hva er, som er nøye kon­trol­lert, og som du kan spise når du vil. Ikke fordi du må, men fordi du har lyst. Sjokolade gjør deg ikke fris­kere, ras­kere el­ler til ett bedre men­neske, men fy så godt det er…

Noter

  • Det er også verdt å ta en titt på denne nett­si­den. Her kan man lese om hvor­dan bak­men­nene bak MXI vert inn­volvert i flere kon­kur­ser og retts­sa­ker fra tid­li­gere MLM sel­skap, flere av dem med svært lig­nende pro­duk­ter som MXi.
  • Her kan man lese his­to­rien til en tid­li­gere dis­tri­bu­tør: Why I quit Xocai. Kan du gjøre det bedre enn ham? Les også The great choco­late rip-off. På denne nett­si­den kan man lese om hvor­dan sel­ska­pet selv for­kla­rer for sine del­ta­kere at det nær­mest er et py­ra­mide­spill.
  • Forbrukerombudet ad­va­rer mot pro­duk­tet og sier at opp­leg­get lig­ner py­ra­mide­salg. Jeg min­ner med det samme om at den do­ku­men­terte sjan­sen for å tape pen­ger i et MLM kon­sept er 99,95 % for dem som del­tar.
  • Oppdatert 26.11.2010: Ang. inn­hol­det av ste­via så gjel­der dette et pro­dukt fra MXi som ikke mar­keds­fø­res i Norge.
  • Oppdatert 26.06.2012: Stevia ser nå ut til å bli god­kjent av Mattilsynet li­ke­vel og kan nok snart sel­ges lov­lig også i Norge
  • Etter at denne teks­ten ble skre­vet har også anti­ok­si­dan­ter og måle­ver­dien ORAC blitt ytter­li­gere svek­ket som in­di­ka­tor på en mat­va­res helse­ef­fekt. Les gjerne denne nye blogg­pos­ten. Når den nye EU-forordningen trer i kraft 14. de­sem­ber 2012 vil det være ulov­lig å mar­keds­føre Xocai-sjokoladen med de på­stan­der som bru­kes i dag

 

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til «Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit?»

  1. Fascinerende. Selv om vi kan stole på Indregard og Tjomlid, er det vans­ke­lig etter­prøve alle på­stan­dene i teks­ten. Ellers er det na­tur­lig­vis all grunn til å være skep­tisk til va­rer som sel­ges med luf­tige løf­ter og til ville pri­ser – det alene er nok.

Legg gjerne igjen en kommentar!