1339238814926.jpg

Tilfeldig? Neppe!

image

I dag skri­ver Klassekampen om en un­der­sø­kelse som vi­ser at mens 31 % av SV-velgere del­tok i sorg­mar­ke­rin­ger etter 22. juli, var det bare 12 % av Frp-velgerne som gjorde det samme.

Det er et in­ter­es­sant funn, men ikke som en kri­tikk av Frp el­ler vel­gerne deres. Det vi­ser to for­hold: for det første at mar­ke­rin­gene også fikk form av en støtte­mar­ke­ring for fler­kul­tur (noe også in­for­man­ter opp­gir som år­sak i un­der­sø­kel­sens kva­li­ta­tive del), og for det andre tror jeg bered­ska­pen til of­fent­lige mar­ke­rin­ger av alle slag er større på venstre­sida og større for folk med høy­ere ut­dan­ning (men det har jeg ikke tall på).

Det var dog bare en lang inn­led­ning for å le litt av Per Sandberg, som ut­ta­ler føl­gende:

Frps nest­le­der Per Sandberg tror imid­ler­tid ikke at det var spe­si­elle verdi­spørs­mål som gjorde at hans vel­gere holdt seg hjemme.

– Dette har jeg ingen for­me­ning om, men det kan jo like gjerne være til­fel­dig­he­ter som står bak disse tal­lene, sier han.

Undersøkelsen hadde et re­pre­sen­ta­tivt ut­valg på 1011 per­soner.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

4 kommentarer til «Tilfeldig? Neppe!»

  1. Skal vi gjette at tal­lene fort ville snus på ho­det, om gjer­nings­man­nen var av opp­rin­ne­lig antatt opp­rin­nelse?

    (Jeg kom­men­terte dette først i Facebook-siden, ved en in­ku­rie, si­den jeg først etterpå innså at det var hit pos­tin­gen pekte)

  2. Jeg tror nok du har rett i at dette har mye med utdannelse/yrke å gjøre. Til tross for alt pra­tet om fler­kul­tur så har jeg inn­trykk av at også folk med inn­vand­rer­bak­grunn var un­der­re­pre­sen­tert de fleste ste­der.

    Barn av regn­buen

  3. Et ut­valg på 1000 be­tyr at tal­lene har en feil­mar­gin på i stør­rel­ses­or­den 2-5 %. For Høyre-kategorien vil det si 15% pluss/minus noen %. Tilfeldigheter er der, men langt fra nok til å for­klare for­skjel­len på 31 og 12 %.

Legg gjerne igjen en kommentar!