Ordnung muss sein

Thomas Moens gam­le for­slag om en blogg­pla­kat har i dis­se da­ger blitt re­sir­ku­lert – av al­le ste­der i Aftenposten. Stine Bjerkestrand, som «tid­vis» (etter eget ut­sagn) blog­ger, me­ner det er «på ti­de» å løf­te den­ne de­bat­ten igjen. VamPus tar godt for seg den noe uti­di­ge to­nen i for­sla­get.

Bjerkestrand ar­gu­men­te­rer ikke sær­lig godt for hvor­for en slik pla­kat er øns­ke­lig, men ar­gu­men­te­rer hel­ler ut fra hvor­for det ikke gikk sist. Man var ikke mo­den for noe slikt da, men er kan­skje blitt det nå. Det er nep­pe et vel­dig hold­bart re­son­ne­ment. Argumentene mot blogg­pla­kat var i al­ler høy­este grad mod­ne og gyl­di­ge den gang da, og for­blir det i dag.

I en kom­men­tar til VamPus’ inn­legg ut­dy­per Bjerkestrand for­må­let med for­sla­get på en bedre må­te enn he­le kro­nik­ken får til:

Grunnen til at jeg ikke øns­ker å gå rett på for­slag til hvor­dan man skal hånd­he­ve et regle­verk for blog­ge­re el­ler en blogg­pla­kat, er at jeg ikke har fore­slått ver­ken re­gel­verk el­ler blogg­pla­kat. Jeg me­ner der­imot at vi ikke er fer­di­ge med dis­ku­sjo­nen om etis­ke di­lem­ma­er knyt­tet til blog­ging og om vi tren­ger et fel­les etisk ram­me­verk. … Det drei­er seg blant an­net om om­ta­le av tredje­per­soner, fakta­sjekk og kilde­kri­tikk…
Så len­ge det skjer etis­ke over­tramp i blog­ger, me­ner jeg dis­ku­sjo­nen er høy­st le­gi­tim og ak­tu­ell.

Bjerkestrands idé ser ut til å væ­re en pla­kat i form av en fri­vil­lig til­slut­ning til en «yr­kes­etikk» for blog­ge­re. Både i kro­nikks form og i den­ne kom­men­ta­ren frem­står det litt an­ma­sen­de: det kom­me noe som fik­ser opp i al­le dis­se uetis­ke ut­sag­ne­ne! Det lig­ner et slags ord­n­ung muss sein-im­pe­ra­tiv, et tante­so­fi­isk sukk om at noen må ord­ne opp på det­te in­ter­net­tet. Det er selv­sagt håp­løst naivt. VamPus vi­ser, på en klar­gjø­ren­de må­te, at for­sla­get ikke lar seg rea­li­se­re. Men jeg me­ner det er nød­ven­dig å gå et steg vi­dere: det er ikke nok at det­te ikke vil kun­ne rea­li­se­res rent prak­tisk – det er hel­ler ikke øns­ke­lig.

Det er i ut­gangs­punk­tet noe vel­dig pus­sig over den­ne kon­struk­sjo­nen. Et re­gel­verk, på­ført av deg selv over deg selv, og hånd­he­vet av en selv? Det er ikke et re­gel­verk. Det er en etikk: et selv­på­lagt syn på hvor­dan du bør opp­tre. Men i pla­kat­for­ma­tet vil det­te måt­te ko­di­fi­se­res inn i skrift­li­ge prin­sip­per, og for at det skal ha noen form for nyt­te må det væ­re en so­sial kost­nad ved å ikke føl­ge det­te ko­di­fi­ser­te re­gel­ver­ket. På et be­stemt tids­punkt i tid vil da et be­stemt ut­valg blog­ge­re fast­slå hva som er etisk blog­ging, hvor­av en be­stemt grup­pe med størst de­fi­ni­sjons­makt vil gi det he­le sin form.

Da står vi over­for to mu­lig­he­ter: en­ten er re­gel­ver­ket så vagt at det ikke bin­der noen (og føl­ge­lig me­nings­løst), el­ler så vil det bin­de opp ad­fer­den til blog­ge­re ved at de ikke pub­li­se­rer det de øns­ker for­di den so­sia­le kost­na­den ved å bry­te med Etisk Blogg-stempelet blir for stor. Det kan kan­skje for­sva­res, der­som man for­ut­set­ter at Etisk Blogg-reglene er Gode Ting™ al­le er eni­ge om. Et blog­gin­gens opp­lyste få­manns­vel­de.

Men all er­fa­ring med sli­ke in­sti­tu­sjo­ner, der­som de mot for­mod­ning skul­le opp­nå den sta­tu­sen de tren­ger for å fun­ge­re, er at de mis­bru­kes. De blog­ger­ne med er­fa­ring, kon­troll og de­fi­ni­sjons­makt vil væ­re i po­si­sjon til å for­tol­ke de (nød­ven­dig­vis) va­ge etis­ke reg­le­ne. Og før el­ler si­den vil det da opp­stå kon­flik­ter der spørs­må­let vil væ­re om blog­ger B har brutt Plakaten. Det er for­så­vidt ikke noe pro­blem – bort­sett fra når det er den mar­kan­te blog­ger A med er­fa­ring, kon­troll og de­fi­ni­sjons­makt blog­ger B vil­le kri­ti­se­re. Eller NGOen blog­ger A lik­te. Eller boka som ven­nen til blog­ger A ga ut. Eller par­ti­et blog­ger A stem­te på. Et ce­te­ra.

Og hva har vi da opp­nådd med en pla­kat? Hvis blog­ger A me­ner det er nød­ven­dig å på­pe­ke etis­ke pro­ble­mer ved blog­gin­gen til blog­ger B, kan hun al­le­re­de i dag gjø­re det uten en pla­kat til­ste­de. Med pla­ka­ten – gull­stan­dar­den – på plass, for­sky­ves ar­gu­men­ta­sjo­nen fra «opp­tråd­te B etisk» til «brøt B Plakaten». Det kan mis­bru­kes, og makt kor­rum­pe­rer. I til­legg kan jeg vel­dig vans­ke­lig se at en slik for­sky­ving vil­le væ­re noen for­del for selve de­bat­ten, ikke minst for­di de al­ler fles­te sa­ke­ne vil ope­re­re i et grense­land. Det er ikke innenfor-utenfor som er den in­ter­es­san­te etis­ke de­bat­ten, men grå­so­ne­ne, og fak­tisk også om virke­mid­le­ne lar seg for­sva­re av sa­kens inn­hold.

Jeg har, spe­si­elt i min tid­li­ge blog­gingi, helt sik­kert le­vert dår­lig fakta­sjek­ket in­for­ma­sjon om tredje­per­soner, og svakt kilde­be­lag­te teks­ter. Heldigvis har mye av det blitt på­talt i kom­men­tar­felt og i andre blog­ger. Og hel­dig­vis re­sul­ter­te det ikke i at jeg ble fra­tatt Etisk Blogg-stempelet mitt av en mye mer er­fa­ren, de­fi­ne­ren­de stem­me i blogg­sam­fun­net. For da had­de jeg nok ikke turt å blog­ge mer om kon­tro­ver­si­el­le te­ma­er i etis­ke grense­land. La meg slip­pe å må­le nye blog­ge­re opp mot en etisk gull­stan­dard, og la hel­ler de tu­sen blomst­re blomst­re. Ugresset er like mye ugress selv om vi har en pla­kat med bil­der av de pe­nes­te bloms­te­ne.

Det som kun­ne vært in­ter­es­sant, hel­ler en en pla­kat­de­batt, er en blogg­sta­fett (som i gam­le da­ger!) om nett­opp de etis­ke di­lem­ma­ene man selv har møtt på i sin blog­ging. Det vil­le væ­re en vir­ke­lig hjelp for nye og gam­le blog­ge­re, å se hvor­dan andre har tenkt, re­son­nert, pub­li­sert og for­kas­tet. Ikke for­di det lar seg ge­ne­ra­li­se­re til enk­le be­slut­nings­reg­ler vi kan tryk­ke på en pla­kat, men for­di det læ­rer oss om hvor­dan tanke­pro­ses­se­ne rundt etikk fore­går, noe som kan gi en år­vå­ken­het over­for de sam­me pro­blem­stil­lin­ge­ne når de opp­står. Kunne jeg ut­fordre deg til å be­gyn­ne sta­fet­ten, Bjerkestrand?

Fotnoter

 1. Yeah, right, ba­re da… []

3 kommentarer til «Ordnung muss sein»

 1. I ut­gangs­punk­tet enig med deg, men også enig med Bjerkestrand i at de­bat­ten kan væ­re nyt­tig.

  Altså: vi tren­ger ikke en pla­kat som auto­ma­tisk for­døm­mer al­le som er uten­for den­nes de­fi­ni­sjo­ner, men vi kan de­fi­ni­tivt ha bruk for fag­li­ge vur­de­rin­ger av etik­ken her.

  Akkurat som ju­sen har sin Eckhoff og Boe, og per­son­ver­net har si­ne Bing, Schartum og Bygrave, kan blog­go­sfæ­ren ha be­hov for noe til­sva­ren­de. Altså en gjen­nom­ar­bei­det teori som trek­ker opp vel­be­grun­ne­de gren­ser, in­ter­es­ser og av­vei­nin­ger.

  Hvorfor? Å de­bat­te­re etik­ken vil bli mer til­gjen­ge­lig for den gjeng­se en­ga­sjer­te om det fin­nes en fel­les grunn­mur som ut­gangs­punkt. Om det fin­nes en teori å vi­se til. Så slip­per vi å be­gyn­ne med de gam­le gre­ker­ne hver enes­te gang vi skal ar­gu­men­te­re for at en uklar gren­se er tråk­ket over.

  Muligens vil det også fø­re til at fle­re kla­rer å pe­ke på hva de me­ner er galt iste­den­for å pre­sen­te­re ar­gu­men­ter av ty­pen: «her sy­nes jeg du går for lang for­di jeg sy­nes det».

 2. Jeg ser ikke bort fra at det fin­nes lit­te­ra­tur på om­rå­det jeg ikke kjen­ner til (sna­rer an­tar at det gjør det), men kun­ne noen ten­ke seg å ta en jobb med å la­ge en po­pu­lær­ver­sjon ut­for­met for blog­ging?

 3. Det er bra med de­batt, men de som le­ser og bi­drar til de­bat­ten, er kan­skje ikke den grup­pen blog­ge­re som bør nås. Med det me­ner jeg, at de som del­tar i den­ne de­bat­ten, ikke nød­ven­dig­vis gjør alt rik­tig, men de er al­le­re­de be­vis­st hva de skri­ver.
  Nå har ikke jeg vært så len­ge på blogg, men hol­der det ikke med Norsk Lov, og el­lers van­lig folke­skikk?
  Bibbi

Legg gjerne igjen en kommentar!