Feed us!

Ta landet tilbake

Norge var lenge et vel­lyk­ket og lyk­ke­lig land. Men nå er vi altså der at vi ikke len­ger kan nyte godt av denne lyk­kens oase. Ærlige nord­menn opp­le­ver sterkt ube­hag ved å hver dag bli møtt av en frem­med horde.

De opp­trer i grup­per på t-baner og rundt ute­ser­ve­rin­ger, og kan bli sær­lig på­gå­ende rundt lunsj­ti­der og på ute­ste­der i hel­gene. De bo­set­ter seg i egne ko­lo­nier, sty­rer sin in­terne jus­tis etter en egen mo­ralsk ko­deks og ut­vi­ser ikke re­spekt for fri­lufts­lo­ven.

Det er på tide å starte et nytt ka­pit­tel, og at­ter en gang vinne lan­det til­bake. Vi i Høyre er stolte over å kunne rap­por­tere at vårt lands­møte nå har satt den første vog­nen på to­get som skal rydde Norge for disse snyl­terne.

– Problemet gjel­der ikke bare i Oslo. Mange men­nes­ker over hele Norge blir sje­nert av dem på of­fent­lig sted. Vi må ta torg og ga­ter til­bake. Aktivitetene deres lø­ser ingen pro­ble­mer. De er pa­ra­sit­ter på sam­fun­nets vel­stand. Parasitter som ikke skjøn­ner at det de gjør hel­ler ikke hjel­per dem selv, for­klarte Høyres kom­mu­nal­råd i Trondheim, Yngve Brox.

Intet tre – hel­ler ikke vår norske, hvit­stam­mede bjerk – kan vokse inn i him­me­len, og sær­lig ikke når visse skade­dyr gna­ger på røt­tene. Flere av våre dele­ga­ter ga ut­trykk for at vi må kom­bi­nere vår kjær­lig­het til fri­he­ten for enkelt­nord­menn med en rea­lis­tisk ufri­het for andre.

Byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland, viste til at det i flere po­liti­sa­ker frem­går at det dreier seg om or­ga­ni­sert ak­ti­vi­tet.

– Norge, med vår rik­dom, er et na­tur­lig mar­ked for dem. Med et for­bud vil de søke seg til andre land, slo Røsland fast.

Fabian Stang, Ordfører i Oslo, viste sin med­fø­lelse med de som blir in­volvert i denne bran­sjen. Han mente at dagens re­gel­verk sti­mu­le­rer med­men­nes­ker til for­ned­relse.

– Vi må hjelpe dem å klare seg selv, ikke ved at vi lurer folk til å be­gynne i denne bran­sjen.

Forbudet mot ak­sje­meg­ling har nå fler­tall på Stortinget, og kan bli inn­ført etter val­get i 2013.

Fra Bak ny­hets­fa­sa­den, en sa­tirespalte i Morgenbladet, 11. mai 2011.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Legg gjerne igjen en kommentar!