Absolutt fritt

Bak ny­hets­fa­sa­den, en sa­ti­respal­te i Morgenbladet, 30. mars 2012.

Hei! Her er en re­vi­dert ver­sjon av «med rett til å kren­ke». Kan vi er­stat­te det jeg skrev i Dagbladet på man­dag med det­te? Mvh. Siv.

Et sam­funn som er «litt de­mo­kra­tisk» er ikke et de­mo­kra­ti. I dag er yt­rings­fri­he­ten en ret­tig­het de fles­te i vår del av ver­den tar for gitt. Men den er un­der et be­ty­de­lig og øken­de press.

Hvis yt­rings­fri­he­ten skal ha en hen­sikt, må den væ­re ab­so­lutt. Holdningen fra le­den­de Arbeiderparti-folk de se­ne­re åre­ne har vært å ta yt­rings­fri­he­ten i for­svar, sam­ti­dig som de hen­ger på et om­fat­ten­de, di­si­pli­ne­ren­de «men».

Først og frem­st er det­te ma­ni­fes­tert gjen­nom ny­ord­bas­tar­den «yt­rings­an­svar», satt til ver­den av AUF-leder Eskil Pedersen. Men også i retts­sa­le­ne har vi den­ne uken sett en al­vor­lig inn­skren­king av yt­rings­fri­he­ten: Den fritta­len­de mul­la Krekar ble ar­res­tert og fengs­let for si­ne me­nin­ger. Han måt­te so­ne for­di han ikke vis­te yt­rings­an­svar.

Videre har det kom­met meg for øre at sta­dig fle­re øns­ker for­bud mot vis­se an­sikts­dek­ken­de kles­drak­ter og sym­bo­ler i det of­fent­li­ge rom. Attpåtil er det noen som vil be­gren­se mu­lig­he­te­ne til å spre vis­se bud­skap fra høye tårn. En slik ut­vik­ling er et dra­ma­tisk an­grep på yt­rings­fri­he­ten. Det er desto mer be­kym­rings­ver­dig at det kom­mer fra par­ti­et jeg selv le­der. Jeg har der­for be­slut­tet å leg­ge ned for­bud mot at mi­ne folke­valg­te yt­rer slik pro­pa­gan­da.

Det er ikke dia­log, som all­tid sø­ker kom­pro­mis­ser, som har gitt oss de sto­re, me­nings­ful­le vi­dere­ut­vik­lin­ge­ne av våre sam­funns­ide­er. Fornærmelsene og kren­kel­se­ne har langt of­te­re brakt ver­den frem­over.

Oppblomstringen av ra­di­kal islam i Europa er en be­ty­de­lig uford­ring for våre de­mo­kra­tis­ke kjerne­ver­di­er. Svaret på ut­ford­rin­ge­ne det­te kul­tur­mø­tet brin­ger kan ald­ri væ­re å svik­te yt­rings­fri­he­ten. Mulla Krekar må sna­rest få en platt­form for å spre si­ne ide­er, slik at vi kan vi­dere­ut­vik­le og brin­ge ver­den frem­over.

3 kommentarer til «Absolutt fritt»

    1. Uenig: man skal kun­ne gå i hva man vil, men det enes­te kra­vet bør væ­re at man ikke skjuler an­sik­tet. Tenk deg spe­ta­ke­let om du går inn i en bank med finn­lands­het­te.

Legg gjerne igjen en kommentar!