screen_image_485482

Operasjon Selvforsvar

Bak ny­hets­fa­sa­den, Morgenbladet, 24. fe­bruar 2012.

– Humphrey!

– Ja, herr stats­råd?

– Har du fått tak i noen som kan ta pen­gene vi satte av til selv­for­svars­kurs for jen­ter?

– Nei, herr stats­råd. Det vi­ser seg at du kjen­ner per­son­lig alle som dri­ver med slikt i lan­det.

– Og?

– Vel… det ser vel ikke helt bra ut om de­par­te­men­tet gir pen­ger til de som kjen­ner stats­rå­den.

– Selv når det ikke fin­nes noen andre?

– Da er det bedre, stats­råd, at vi hel­ler lar være. Får mediene snu­sen i dette, vil det bli slått stort opp og al­vor­lige, snak­kende ho­der på TV vil kalle det «kor­rup­sjon».

– Nei, vir­ke­lig, Humphrey. Det fin­nes jen­ter der ute som tren­ger kurs i balle­spark og å rope «nei» så høyt at det hø­res ut av et ho­tell­rom. Og det er jo ingen som beri­ker seg selv her.

– Javel, herr stats­råd. Jeg gir Dagbladet be­skjed.

– Hva be­ha­ger?

– Jeg mener… jeg gir Jenteforsvaret be­skjed.

[Få år tid­li­gere, på stats­mi­nis­te­rens kon­tor.]

– Humphrey!

– Ja, herr stats­mi­nis­ter?

– Jeg spiste mid­dag med Rune i går. Han og ban­ken hans vil ha pen­ger. Hvor mange pen­ger kan vi gi ham?

– Og med «ham» mener du «DnB Nor»?

– Naturligvis. Hva an­net skulle det bety?

– Er du sik­ker på at dette er en god idé, stats­mi­nis­ter? Å gi mil­li­ar­der i krise­lån til en bank­di­rek­tør som er din egen for­lo­ver? Er du egent­lig ha­bil til å foreta en slik be­slut­ning?

– Habilitet! Jeg, Gerhardsens og Brundtlands sønn, den en­bårne, in­ha­bil? Jeg, stats­rå­de­nes stats­mi­nis­ter, so­sial­de­mo­kra­ti­ets vok­ter, hyr­de­nes hyrde, på­vir­ket av egne øns­ker? For en lat­ter­lig idé.

– Javel, herr stats­mi­nis­ter. Jeg gir fi­nans­mi­nis­te­ren be­skjed.

– Hva be­ha­ger?

– Jeg mener… jeg går til kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen og la­ger en presse­pakke for å lekke sa­ken, slik at vi får plan­tet kom­men­tar­ar­tik­lene om din stats­manns­ak­tige evne til å for­hindre kri­ser gjen­nom dine mo­dige og ef­fek­tive be­slut­nin­ger i en krise­tid.

– Godt, Humphrey. Du er en lo­jal mann.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Legg gjerne igjen en kommentar!