Verdens kullproduksjon 1981-2010

We don’t need no stinking limits

Verdens kullproduksjon 1981-2010I 1995 hadde forsk­nin­gen på klima­end­rin­ger kom­met så langt at hand­ling var nød­ven­dig. Resultatet ble Kyotoavtalen, som altså skulle være et ram­me­verk for å re­du­sere ver­dens CO2-utslipp. Siden da har ytter­li­gere tre rap­por­ter fra klima­pa­ne­let blitt slup­pet.

Menneskene i ver­den har re­spon­dert på denne kunn­ska­pen med å øke kull­for­bru­ket med over 50 %.

Og fort­satt til­la­ter vi oss å dis­ku­tere for­nuf­ten i olje­sand. Det er den eneste pe­tro­le­ums­ba­serte energi­kil­den som nær­mer seg ut­slipps­ni­vå­ene og na­tur­inn­gre­pene ved kull­bren­ning. Og fort­satt vil Arbeiderpartiets par­la­men­ta­ri­kere kutte alle kutt i Norge. Og fort­satt vel­ger et av re­gje­rin­gens ung­doms­par­tier en le­der hvis fremste de­mar­ka­sjons­kri­te­rie er at hun fore­trek­ker olje­ut­vin­ning foran miljø­hen­syn. En ting er at vi ikke kla­rer å gjøre noe med dette. En mye verre ting er at vi ikke prø­ver.

Eurokrisen er en bitte liten hump i veien sam­men­lig­net med det stu­pet denne ut­vik­lin­gen re­pre­sen­te­rer. Menneskeheten er i ferd med å mis­lyk­kes i å be­sørge vår egen over­le­velse.

Og her skulle jeg gjerne skre­vet noe po­si­tivt og mo­bi­li­se­rende som av­slut­ning. Send meg gjerne en mail hvis du kom­mer på noe som kan bru­kes. Jeg kom­mer ikke på noe.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

6 kommentarer til «We don’t need no stinking limits»

 1. Har ikke så mye å si an­net enn å dele et si­tat fra Watchmen:
  Laurie Juspeczyk: Everyone will die!
  Jon Osterman: And the uni­verse will not even no­tice.
  Ikke at jeg har gitt helt opp, men i værste fall har vi bare øde­lagt en pla­net blant uen­de­lig mange andre…

 2. Det po­si­tive er:

  *Det kom­mer til å bli euro­pe­isk fi­nan­skaos
  *Det kom­mer til å bli glo­balt fi­nan­skaos
  *Det kom­mer til å bli høy ar­beids­le­dig­het
  *Det kom­mer til å bli dyrere å trans­por­tere luft rundt i kon­tai­nere.
  *Det kom­mer til å bli kraf­tig re­duk­sjon i for­bruk.
  *Det kom­mer til å bli red­nin­gen for mil­jøet

  Det for­ut­set­ter en ting, nem­lig at også ki­ne­serne blir hardt ram­met slik at alt plastjug­ge­let de pro­du­se­rer aldri fin­ner veien til res­ten av ver­den, som feks de tall­rike og tå­pe­lige Bazar Chinos langs hele spanske­kys­ten.
  Man kan håpe det igjen vil lønne seg å pro­du­sere lo­kalt.

  1. Kanskje. Men vel så sann­syn­lig er det at lo­kalt pro­du­serte kva­li­tets­pro­duk­ter med høy fak­to­rin­put av ar­beids­kraft vil miste mar­keds­an­de­ler. Det er jo «luk­sus» å kjøpe noe som ikke er plastjug­gel fra sør­øst­asia og va­rer i mer enn et halvt år.

   Steinar Lem brukte ofte å an­be­fale folk å bruke pen­ger på rå­dyr vin og mat. Det er noe av det mest miljø­venn­lige du kan gjøre, fordi du der­med inn­drar din egen kjøpe­kraft og kjø­per mindre skit.

   Oljeprisen, og der­med trans­port­kost­na­dene, syn­ker når øko­no­mien stag­ne­rer…

   Vel. Vi får «håpe».

 3. Når jeg blir stor skal jeg bruke alle pen­gene mine på dyre res­tau­ran­ter, år­gangs­vin og kva­li­tetsøl. Mitt eget lille og sær­de­les ego­is­tiske bi­drag til dette kao­set, på tross av at in­di­vi­du­elle til­tak er ganske få­nyt­tes…

 4. Hva de glo­bale CO2-utslippene skal væres be­stem­mes ved­tas på en mye mer de­mo­kra­tisk måte enn noe EU-direktiv, pre­si­dent­de­kret el­ler noen FN-resolusjoner om miljø noen sinne har vært. Hver gang en ki­ne­ser, in­der el­ler ame­ri­ka­ner tryk­ker på en strøm­bry­ter, vrir om en bil­nøk­kel el­ler pluk­ker opp en mid­dag fra mar­ke­det, av­gir ved­kom­mende en stemme det for et høy­ere CO2-utslipp.

  Har ennå ikke møtt en ki­ne­ser el­ler in­der som opp­rik­tig er mer be­kym­ret for 2-3 cel­sius høy­ere tem­pe­ra­tur i år 2100 enn for egen fa­mi­lies øko­nomi.

  Her litt CO2-statistikk fra Rosling:
  http://bit.ly/gapminder_co2

Legg gjerne igjen en kommentar!