Gjør leksene deres, politikere!

The Joys Of Homework
Creative Commons License pho­to credit: Cayusa

Rød Ungdom får i dis­se da­ger mye kri­tikk for sin lek­se­streik. Rogalands Avis me­ner en po­li­tisk streik mot lek­ser er det sam­me som å opp­fordre til skulk. Mange ser sitt snitt til å le av venstre­po­pu­lis­men. Er det ikke ba­re bra at kom­mu­nis­te­ne ikke gjør lek­ser, slik at de andre får ka­rak­te­re­ne som trengs for å styre lan­det?

Vel, når man fak­tisk går gjen­nom forsk­nin­gen som fin­nes om lek­ser, vi­ser det seg at Rød Ungdom har vik­ti­ge po­en­ger.i Det er synd at så­pass vik­ti­ge dis­ku­sjo­ner lat­ter­lig­gjø­res og vif­tes bort som use­riø­se. Det vi­ser også at po­li­ti­ker­nes cre­do om evi­dens­ba­sert po­li­tikk i ut­dan­nings­sek­to­ren ba­re gjel­der så langt evi­den­sen pas­ser med de­res eg­ne for­dom­mer om læ­ring.

Det er com­mon sen­se at mer lekse­le­sing gir bedre skole­re­sul­ta­ter. I sum, gjen­nom­snitt og ag­gre­gert er det­te også rik­tig, men ef­fek­ten er langt mindre enn man kun­ne for­ven­te. Det skyl­des at føl­gen­de tre fak­to­rer dem­per ef­fek­ten du får av lekse­le­sing:

 • Motivasjon og mest­ring er av­gjø­ren­de fak­to­rer for å lyk­kes med læ­ring. Det fin­nes go­de ek­semp­ler på hvor­dan hjem­me­opp­ga­ver kan gjø­res mo­ti­ve­ren­de og sti­mu­le­re mest­ring, men ho­ved­vek­ten av lek­ser er ikke av den­ne ty­pen. Elevenes skole­mo­ti­va­sjon – sær­lig blant de med størst ut­ford­rin­ger – dem­pes av lek­ser.
 • Tiden som bru­kes på lek­ser kon­kur­re­rer med andre ak­ti­vi­te­ter. Disse ak­ti­vi­te­te­ne har også læ­rings­ef­fek­ter (og tro­lig ef­fek­ter på skole­mo­ti­va­sjon og mest­rings­fø­lel­se). Elever som dri­ver med or­ga­ni­sa­sjons­ar­beid el­ler po­li­tisk ar­beid, for ek­sem­pel, vil­le kan­skje læ­re mer der­som de fikk mer «fri­tid» til å dri­ve med slikt. Elever med mo­to­ris­ke ut­ford­rin­ger tren­ger kan­skje å ha mer tid til klat­ring el­ler fot­ball for å få fort­gang i lese­fer­dig­he­te­ne.
 • Lekser er spe­si­elt in­ef­fek­tiv inn­læ­ring. Mangelen på vei­led­ning og rett­led­ning gjør at lekse­le­sing har langt la­ve­re på­virk­ning på re­sul­ta­te­ne enn det en til­sva­ren­de tid med pe­da­go­gisk per­so­na­le har. I en­kelte til­fel­ler kan også lekse­le­sing inn­øve va­ner som må «av­læres» for å pres­te­re godt.

Så er det et for­hold til, som er kan­skje det al­ler mest in­ter­es­san­te te­ma­et man bør dis­ku­te­re i kjøl­van­net av at lekse­de­bat­ten blus­ser opp: hvil­ke kon­se­kven­ser har lekse­be­grens­nin­ger på sko­le­nes pe­da­go­gis­ke opp­legg?

En kvan­ti­ta­tiv un­der­sø­kel­se ut­ført av SSBs Marte Rønning, ba­sert på tall fra Nederland, vis­te at ef­fek­ten av lek­ser var null på ele­ve­ne fra ned­re halv­del av inn­tekts­sta­ti­stik­ken. Rønnings tall kun­ne ikke be­sva­re nøy­ak­tig hvor­for det var slik, men tro­lig skyl­des det al­le de tre for­hol­de­ne over, men også at sko­le­ne som ikke kun­ne gi lek­ser la om til mer prak­tisk ori­en­tert opp­gave­lø­sing på sko­len. Det ga i sin tur læ­rer­ne bedre inn­sikt i ele­ve­nes styr­ker og svak­he­ter, og bi­dro der­med til å øke ef­fek­ti­vi­te­ten av læ­rer­ti­den.

Det må jo væ­re mu­sikk i øre­ne på en­hver høyre­vel­ger.

Rønning gjor­de også en ana­ly­se av nors­ke for­hold, og fant at blant ele­ver fra res­surs­sva­ke hjem og mye lek­ser pres­te­re­rer dår­li­ge­re enn de sam­me ele­ve­ne med li­te lek­ser. Med litt slei­ve­te, bred pen­sel kan vi opp­sum­me­re med at når mu­lig­he­ten fore­lig­ger, blir det for fris­ten­de for slit­ne læ­re­re å outsource læ­rin­gen til for­eld­re­ne.

Sal Khan har snub­let over en an­nen inn­sikt. Han slut­tet som hedge­fondfor­val­ter for å la­ge første­klasses opp­læ­rings­pak­ker for al­le på in­ter­nett. Det har blitt til Khan Academy, en enormt po­pu­lær og inn­fly­tel­ses­rik nett­si­de med opp­læ­rings­vi­deo­er i et im­po­ne­ren­de ut­valg av te­ma­er.

Hans ob­ser­va­sjon er at skole­ver­kets tra­di­sjo­nel­le or­ga­ni­se­ring med fore­les­ning på sko­len og opp­gave­lø­sing hjem­me er ba­sert på tek­no­lo­gis­ke be­grens­nin­ger. Årsaken til at man måt­te møtes for å høre fore­les­nin­ger var at man vans­ke­lig kun­ne flyt­te fore­le­se­ren hjem. Vel, in­ter­nett har for­and­ret det. Nå kan man sen­de fore­le­se­ren hjem.

Det er nyt­tig å kun­ne av­bry­te fore­le­se­ren med spørs­mål – noe du ikke kan gjø­re når Khan fore­le­ser for deg. Men det er mye mer nyt­tig å dis­po­ne­re fag­fol­ke­ne slik at du kan stil­le spørs­mål mens du job­ber med opp­ga­ver. Den tra­di­sjo­nel­le klasse­roms­for­stå­el­sen bør snus på hodet, me­ner Khan: Leksen bør væ­re å se fore­les­nin­ger, skole­da­gen bør be­stå av å ar­bei­de med opp­ga­ver.

Det er en ube­stri­de­lig lo­gikk bak det­te, og det er man­ge kref­ter i sko­le­ne som ar­bei­der for den­ne ty­pen for­and­rin­ger. Dessverre møter de ennå de­fen­si­ve hen­vis­nin­ger til tra­di­sjon og «sunt bonde­vett» hos de po­li­tis­ke le­der­ne.

Fotnoter

 1. Cooper (1989): Homework og Hattie (2009): Visible Learning er ba­re to av de vik­tigs­te kil­de­ne her. Begge ba­sert på meta­stu­di­er av over hundre stu­di­er på lek­ser. []

36 kommentarer til «Gjør leksene deres, politikere!»

 1. Bra blogg, Sigve! Det er Magne fra VG her. Jeg har valgt ut inn­leg­get ditt som da­gens an­be­fa­ling på Lesernes VG, du fin­ner det ne­der­st på for­si­den til VG Nett! Følg Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg så de­ler jeg det kan­skje der også. Alle som har for­slag til go­de blog­ger jeg kan an­be­fa­le på VG Netts for­si­de bør sen­de meg et tips på magne.antonsen [@] vg.no

 2. Er vel sant at sko­len har gått litt ut på dato. En del lek­ser hand­ler om re­pe­ti­sjon av gjen­nom­gåt­te me­to­der for opp­gave­løs­ning og der­som en ikke har fått det inn på sko­len blir det ele­gant skjø­vet over på for­eld­re­ne. En kan fint kla­re å få det he­le unna om mo­ti­va­sjo­nen er til­ste­de men det for­ut­set­ter en in­di­vi­du­ell til­pas­ning for å sti­mu­le­re.

  En ser jo helt klart at det er for sto­re for­skjel­ler på folk i sko­len og at en også da drar på det­te med sta­tus hos for­eldre vi­ser jo helt ty­de­lig at sko­len ikke gjør det som den selv står for og det er «likt for al­le» opp­leg­get. Det hand­ler mer om å stan­dar­di­se­re men­nesker og frem­me dem som pas­ser ram­men og øde­leg­ge dem som fal­ler uten­for. Utrolige re­sur­ser som fin­nes i men­nesker går til grun­ne på bak­grunn av den tra­gis­ke mo­del­len som sko­len har.

  Som det nev­nes så er det en ut­vik­ling på trap­pe­ne men det går for tregt. En ser også at det kut­tes i bud­sjet­ter og en del sko­ler er så dår­li­ge at det går ut­over helsen til ele­ve­ne.

  Lærerne som står midt i det­te har in­gen en­kel opp­ga­ve og det er nok of­te et trykk fra po­li­tisk side som gjør at re­sul­ta­ter blir en­da dår­li­ge­re.

  En kun­ne nok trengt en re­vo­lu­sjon in­ne kunn­skaps­sek­to­ren for å sik­re frem­ti­di­ge in­di­vi­der som kan sik­re fort­satt verdi­skap­ning. Om en sat­ser på gam­le mo­del­ler og «det fun­ket jo før» så vil en på sikt ta­pe. Kan hen­de dem som sit­ter på top­pen ser seg blind på sin egen si­tua­sjon og glem­mer at det kom­mer man­ge etter dem når en leg­ger på rø­ret. Kan se en slik trend blandt man­ge som ikke tar hen­syn til se­ne­re ge­ne­ra­sjo­ner på en skik­ke­lig må­te. Mulig en bur­de tren­ge et års opp­hold blandt noen av de som le­ver i pakt med na­tu­ren for å læ­re det ge­ne­rel­le in­nen bære­kraf­tig­het og ut­vik­ling som gag­ner på sikt og ikke øde­leg­ger grun­nen som en står på. Det fin­nes vel ikke noe mer ego­is­tisk enn å ta for mye selv og dri­te i dem som kom­mer etter.

 3. Det er ikke så alt­for len­ge si­den jeg gikk ut av vgs, og lek­ser er IKKE pro­ble­met.

  Lekser er en god må­te å bli selv­sten­dig på, kla­re å ta tak i ar­beid på egen­hand. Innarbeide me­to­der på, gjør ar­bei­det til noe eget.

  Største pro­ble­met med skole­sys­te­met i Norge er at det er vel­dig A4. De ser ikke mu­lig­he­te­ne til å bli stør­re. Skolene bur­de inn­fø­re leng­re da­ger. Ikke slik at de har mer teori og lær­dom, men slik at idrett/vennskap/relasjoner/debatter/aktiviteter får stør­re rom.

  Da vil sko­len få en vik­ti­ge­re rol­ler i ele­ve­nes liv, og på den må­ten vil det ska­pe go­de re­la­sjo­ner for de som kan­skje sli­ter med opp­læ­ring.

  1. Mon det. Noen av er­fa­rin­ge­ne med leng­re skole­da­ger er at de ele­ve­ne som al­le­re­de mis­tri­ves da mis­ter en­da fle­re are­na­er de tri­ves på. Det er et di­lem­ma. Jeg er vel­dig enig i at sko­len må bli vik­ti­ge­re i ele­ve­nes liv – kob­le seg mer på ele­ve­nes livs­pro­sjek­ter. Om det bør med­fø­re leng­re skole­da­ger, er jeg usik­ker på.

 4. Nå er det slik at man må stil­le seg spørs­må­let: Hva er lek­ser?

  Rød Ungdom og du ser ut til å ta det for gitt at det å sit­te hjem­me, le­se og lø­se even­tu­el­le opp­ga­ver. Dette me­ner Rød Ungdom, du og en god del fors­ke­re ikke gir det be­ste ut­byt­tet. Det er greit, vi må all­tid væ­re åp­ne for å fin­ne de be­ste løs­nin­ge­ne. Det ser ut fra ar­gu­men­te­ne di­ne at du me­ner det vil væ­re be­st om man «snur klasse­rom­met», noe som i seg selv ikke er en dår­lig ide. Dette er et for­nuf­tig opp­legg som leg­ger til grunn at man lø­ser opp­ga­ver, og ut­ford­rin­ger knyt­tet til teori­en, på sko­len og blir in­stru­ert i teori og lig­nen­de hjem­me.

  Jeg tror ikke at ele­ver vil opp­le­ve det­te som en ven­set­lig end­ring, og de­fine­tivt ikke som en av­skaf­fel­se av lek­ser. Å hol­de seg opp­da­tert til ti­me­ne vil kre­ve tid, og vil nok fort­satt bli sett på som lek­ser, lek­ser de må gjø­re for å kla­re å hen­ge med.

  Å snu klasse­rom­met er ikke å inn­fø­re en lekse­fri sko­le, det er ba­re å end­re hva ele­ve­ne har i lek­se, men det be­tyr ikke at det å snu klasse­rom­met er en dår­lig ide.

  1. Ja, jeg har alt­så ikke tatt til or­de for å av­skaf­fe hjem­me­ar­beid. Jeg tror et be­vis­st for­hold til og re­flek­sjon rundt hvor­dan man be­st dis­po­ne­rer ele­ve­nes hjem­me­ar­beids­tid er vik­tig. Da trengs det tro­lig ak­sjons­for­mer som Rød Ungdoms for å ska­pe opp­merk­som­het rundt te­ma­et. Min er­fa­ring med skole­ver­ket er at sko­ler sjel­den har fel­les po­li­cy­er, og at hjem­me­ar­bei­det i li­ten grad er ko­or­di­nert på tvers av fag. Den «be­visst­løs­he­ten» ri­si­ke­rer alt­så å på­leg­ge ele­ve­ne de­mo­ti­ve­ren­de kvelds­ar­beid uten sær­lig merk­bar læ­rings­ef­fekt. Brukt og fulgt opp rik­tig, kan hjem­me­ar­beid sti­mu­le­rer til både læ­ring, mest­ring og mo­ti­va­sjon.

   Mitt po­eng i ar­tik­ke­len er at det ikke er den­ne vel­over­vei­de, ba­lan­ser­te for­men for lek­ser som er ho­ved­tyng­den av lek­ser i da­gens sko­le, og at det der­for er vik­ti­ge pe­da­go­gis­ke dis­ku­sjo­ner Rød Ungdom drar opp.

 5. Dette er det mest pa­te­tis­ke pis­set jeg har lest noen gang. Jeg er ikke noen fan av rød ung­dom selv, men å skri­ve en lang side full av bulls­hit sta­ti­stikk og opp­fø­re seg som et for­pult over­le­gent ræv­hål mens du skri­ver. Du gjør meg kvalm.

  1. Er det vir­ke­lig det du ser i den­ne teks­ten her?
   For det jeg ser er en godt skre­vet tekst med en rek­ke ar­gu­men­ter og be­vis for dis­se ar­gu­men­te­ne.
   Om du er så uenig i det han sier så kan du jo mot­be­vi­se ar­gu­men­te­ne og ikke ba­re ban­ne og slen­ge skjells­ord. Du kom­mer ba­re med en haug med dritt og har in­gen ar­gu­men­ter el­ler po­eng med det du sier. Du frem­mer ikke ak­ku­rat noen dis­ku­sjon. Og opp­fø­rer deg egent­lig gans­ke barns­lig ba­re for­di du er uenig i det som blir sagt.
   Om du er så enormt uenig så er vi al­le mer enn vil­li­ge til å høre hva du har og si så len­ge det er re­le­vant, og ikke ba­re skjells­ord og bann­skap.

 6. «Lekser» er et vel­dig vidt be­grep, og det er mye for­skjel­lig man kan leg­ge i det. Hva leg­ger du i be­gre­pet «lek­ser»?

  Et ek­sem­pel fra min side: for å bli en god le­ser må du le­se minst 5000 ti­mer, det er gans­ke man­ge ti­mer. Alle dis­se ti­me­ne har man ikke res­sur­ser til på sko­len, så jeg vil si at feks. le­se­lek­ser er vik­tig for at ele­ve­ne skal bli go­de le­se­re. Her er det ikke snakk om å pug­ge noe som helst, men øve på teks­ter som er in­nen­for ele­ve­nes for­ut­set­nin­ger. Gjerne teks­ter om noe som in­ter­es­se­rer ele­ve­ne, det er i alle­fall be­st, selv om man ikke all­tid tref­fer blink.

  Jeg hol­der på med en in­te­grert mas­ter i læ­rer­ut­dan­ning 1.-7. klas­se, og vi har hatt vel­dig mye om vik­tig­he­ten av å øve seg på ting, også hjem­me. Hjemmet er også en vik­tig læ­rings­are­na. Selvfølgelig skal ho­ved­an­sva­ret væ­re på sko­len når det gjel­der ele­ve­nes læ­ring og ut­vik­ling, men hjem­met må også ta i et tak.
  Selvfølgelig fin­nes det de som ikke får den opp­føl­gin­gen de tren­ger hjem­me, men det­te er ikke noe sko­len skal få skyl­den for (les: lek­se­ne).
  For ikke len­ge si­den hør­te jeg om en sko­le i Oslo-området som dri­ver med eks­tra lekse­hjelp for de som ikke får god nok opp­føl­ging hjem­me­fra. Alle kun­ne selv­føl­ge­lig sø­ke, men de som had­de mest be­hov for det­te ble prio­ri­tert plass. Dette sy­nes jeg høres ut som en bedre løs­ning enn å væ­re trang­synt og skyl­de på lek­se­ne, og der­med vil­le ha så­kalt «lekse­fri» sko­le.

  Nå er det­te ba­re mitt syn, men det er noe jeg vel­ger å stå for. Alle andre skal selv­føl­ge­lig få me­ne ak­ku­rat hva de vil me­ne uten at jeg skal prøve å «om­ven­de» noen. Men i mi­ne øyne kan det ikke væ­re så svart og hvitt at det en­ten er lek­ser el­ler ikke lek­ser, det er så man­ge andre ting på «farge­spekt­ret» som må tas hen­syn til.

  1. Nettopp dis­se dis­ku­sjo­ne­ne syns jeg det er vik­tig at kom­mer opp. Hvis man først skal på­leg­ge ele­ve­ne å bru­ke av fri­ti­den sin; hvil­ke ty­per opp­ga­ver er det som er læ­rings­frem­men­de og hvil­ke er det ikke? Min er­fa­ring med sko­len er at man­ge har et tem­me­lig be­visst­løst for­hold til det­te, og ten­de­rer til å gå minste mot­stands vei. Jeg er na­tur­lig­vis helt enig i at det in­ter­es­san­te spørs­må­let ikke er «for» el­ler «mot» lek­ser. Jeg re­pre­sen­te­rer ikke Rød Ungdom, og er ikke for en lekse­fri sko­le. Mitt po­eng er at de reiser vik­ti­ge pe­da­go­gis­ke dis­ku­sjo­ner med sin ak­sjon.

  2. Når det kom­mer til le­sing så er det vel­dig li­ten vits å på­leg­ge ele­ve­ne å le­se spe­si­fik­ke teks­ter hjem­me. Det enes­te det gjør er å dre­pe lese­lys­ten til vel­dig man­ge ele­ver. Det læ­re­ren iste­den­for bur­de gjø­re er å job­be for at ele­ve­ne skal fin­ne noe de liker å le­se. Ikke al­le har ut­byt­te av å le­se Hamsuns sam­le­de ver­ker, men all le­sing er bra. Noen liker å le­se tegne­se­ri­er, andre liker å le­se fo­rum­pos­ter på net­tet. Poenget er at læ­re­ren skal prøve å dyr­ke fram lese­lys­ten til al­le ele­ve­ne, uav­hen­gig av hva de le­ser. Det er det vel­dig vans­ke­lig å gjø­re gjen­nom «tra­di­sjo­nell lekse­le­sing». Så kan hel­ler ele­ve­ne hop­pe over på mer avan­sert lese­stoff etter hvert som de er klar for det.

   Dette er noe jeg har mer­ket meg at vel­dig man­ge læ­re­re er helt enig i, men i dag har de rett og slett ikke ka­pa­si­te­ten til å dri­ve med en god in­di­vi­du­ell opp­læ­ring. Derfor er sva­ret hel­ler en høy­ere læ­rer­tett­het enn å pø­se på med lekse­le­sing.

 7. Jeg har gått noen år på sko­le og det enes­te jeg kan si som har ber­get meg gjen­nom fle­re år med stu­di­er, er nett­opp lek­ser! Det var noe som måt­te gjø­res!
  Men føl­te seg vel når man kom på sko­len og had­de full­ført lek­se­ne på en til­freds­stil­len­de må­te som gav oss mu­lig­het til ros fra læ­re­ren. Eleven tren­ger sli­ke suk­ker­bi­ter i hver­da­gen for å kun­ne full­fø­re skole­gan­gen, man kan ikke si at ele­ve­ne skal kom­me hjem og bru­ke res­ten av da­gen på, tja, la oss si face­bo­ok.

  Men det er min me­ning, og jeg er over­ho­det ikke in­ter­es­sert i å star­te en dis­ku­sjon. Personlig syns jeg det var mye bedre før, når ele­ve­ne fak­tisk had­de re­spekt for auto­ri­tæ­re per­soner, og når ele­ve­ne fikk lønn for den meng­den ar­beid de had­de gjort. Slik får man jo også vur­dert hvem som even­tu­elt kan tren­ge hjelp el­ler ikke, i noen fag. Det er ikke al­le for­eld­re­ne som har mu­lig­het til å hjel­pe bar­na med lek­ser, for de selv har ikke blitt fulgt opp og der­med hav­net uten­for med dår­li­ge ka­rak­te­rer, men det er ikke en fø­lel­se i ver­den som er dei­li­ge­re enn å få et bra re­sul­tat på en prøve!!

  1. Dette er helt sant, og det er nok år­sa­ken til at ele­ver som pres­te­rer godt har mye stør­re mo­ti­va­sjon og nyt­te av lek­ser. Men noen ser ut til å tro at folk som ikke får go­de re­sul­ta­ter og ikke mest­rer å læ­re gjen­nom lek­ser, ale­ne, ba­re kan «skjer­pe seg». Det er dess­ver­re ikke så en­kelt. Elever er gans­ke en­kelt vel­dig for­skjel­lig, og må møtes in­di­vi­du­elt. Alle må bli gitt ut­ford­rin­ger og mu­lig­he­ter til å mest­re.

  2. Jeg had­de ett helt an­net for­hold til lek­ser.
   Jeg opp­lev­de lek­se­ne som tris­te og kje­de­li­ge ting som stjal da­gen min fra meg. Jeg av­skyd­de dem og gjor­de dem yt­ter­st sjel­dent. Jeg prøv­de og be­gyn­ne med lek­ser igjen både på ung­doms­ko­len og på vi­dere­gå­en­de sko­le, men jeg opp­da­get at jeg ikke had­de noe ut­byt­te fra dem og der­med slut­tet jeg ba­re å gjø­re dem.
   Går på uni­ver­si­tet nå og gjør ar­bei­det som skal væ­re gjort til når det skal væ­re gjort. Jeg er på fore­les­nin­ger og ar­bei­der godt og selv­sten­dig.
   Det å en­de­lig få kun­ne ar­bei­de i stor grad på mi­ne eg­ne pre­mis­ser er så her­lig at jeg kla­rer nes­ten ikke å for­stå det.

   Poenget mitt er at lek­ser er ikke for al­le. Du har ty­de­lig­vis hatt ett vel­dig godt syn på lek­ser. det er selv­føl­ge­lig bra, men min opp­le­vel­se av sko­len var att det var mindre­tal­let som opp­lev­de noen spe­si­ell for­tje­nes­te av dem. Vi had­de en læ­rer som gav oss som lek­ser og le­se bo­ken, også job­bet vi med opp­ga­ver i ti­me­ne og han hjalp oss der med dem. Jeg syn­tes det fun­ger­te mye bedre.
   Så kan­skje blog­ge­ren her har ett po­eng og kan­skje skole­sys­te­met kan til­pas­ses slik at det er fle­re som får ut­byt­te av det?

 8. Etter å ha lest Jo Skårderuds blogg­inn­legg (om sam­me te­ma) var det vel­dig dei­lig å kun­ne le­se et litt mer sak­lig inn­legg.

  Jeg har opp­levd noe av det sam­me som Silje E skri­ver om. På ung­doms­ko­len ble vi til­budt eks­tra lekse­hjelp (etter skole­tid) for de som skul­le øns­ke det, og det ble brukt av man­ge ele­ver! På vi­dere­gå­en­de var vi fle­re som sy­nes det var vans­ke­lig å «kom­me vi­dere» i lekse­hau­gen når vi først sto fast (det­te var i kje­mi).. Vi spur­te der­for læ­re­ren om vi kun­ne opp­ret­te et dis­ku­sjons­fo­rum på nett­platt­for­men vi bruk­te for inn­le­ve­ring av opp­ga­ver etc, og om læ­re­ren kun­ne over­vå­ke fo­ru­met litt for å se at in­gen kon­klu­der­te feil. Læreren var kjempe­po­si­tiv til det­te, og fulg­te oss opp over­ras­ken­de mye med tan­ke på at det var på kvelds­tid.

  Jeg tror man­ge læ­re­re had­de svart ele­ve­ne po­si­tivt på et slikt for­slag, men det er kan­skje her for­ut­set­nin­ger knyt­tet til fa­mi­lie og opp­dra­gel­se kom­mer inn i bil­det.. Man blir so­sia­li­sert først og frem­st via si­ne for­eldre. Det grunn­leg­gen­de en læ­rer fra en er barn har me­get stor be­tyd­ning for se­ne­re ut­vik­ling. Dette er ren so­sio­lo­gi. Og kan sko­len egent­lig gjø­re noe med det? Og i hvor stor grad skal sko­len ta hen­syn til at for­eldre ska­per svært for­skjel­li­ge barn?

  1. Bra ek­sem­pel med «lekse­rom­met» på læ­rings­platt­for­men! Slike ny­ska­pin­ger kan bi­dra til kon­kre­te løs­nin­ger på pro­ble­me­ne ved «in­di­vi­dua­li­sert opp­læ­ring» hjem­me. Jeg tror også det er kla­re for­skjel­ler på hva man kan for­ven­te og få til på den­ne må­ten på vi­dere­gå­en­de og i grunn­sko­len. Skolen må for­sø­ke å kom­pen­se­re for de uli­ke hjem­me­ne, men det er selv­sagt ikke mu­lig å full­sten­dig ut­jev­ne for­skjel­le­ne. En av til­ta­ke­ne er at hjem­me­ar­beid må til­pas­ses hver en­kelt elev. De som ba­re møter veg­gen av en stor haug opp­ga­ver de ikke mest­rer, må ikke ba­re gis opp.

 9. Med for­ut­set­nin­ger knyt­tet til fa­mi­lie etc men­te jeg at det er noen ele­ver som rett og slett ikke had­de spurt om slik hjelp hvis de had­de hatt pro­ble­mer med å job­be hjem­me. Noen ele­ver har vel hel­ler ikke for­ut­set­nin­ger for å skjøn­ne at de har pro­ble­mer med tan­ke på sko­len og lek­se­gjø­ring; det in­ter­es­se­rer dem ab­so­lutt ikke å gjø­re det bra på sko­len. Grunnene kan nok væ­re man­ge, men jeg tror det he­le bun­ner i opp­dra­gel­se og «den pak­ken» du får med deg hjem­me­fra helt fra du er li­ten.

 10. Interessant artikkel,men jeg kan ikke be­gri­pe at al­le «reg­nin­ger i da­gens sam­funn skal gjø­res opp uten vert».Det sit­ter en haug med teo­re­tisk sko­ler­te folk og dis­ku­te­rer hvor­dan de som fal­ler uten­for de­res egen vel­lyk­ket­het skal bri­ges inn.Da må de­re hel­ler star­te en dis­ku­sjon på våre pre­mis­ser og få oss med.Vi har første­hånds­kunn­skap og kun­ne der­for gitt vik­ti­ge bi­drag til forbedring.Men det er kan­skje et be­hov hos de­re å se på an­der­le­des ten­ken­de som klienter.De fles­te som ar­bei­det med prak­tis­ke fag for­ut­så hva som ble føl­ge­ne av re­form 97.Men kom ikke til orde.Det har gjort mange,særlig gut­ter til ta­pe­re .Ikke nok med det,men de­re tar også fra dem mu­lig­he­ten til å lyk­kes i prak­tisk ar­beid ved å re­gel­styre det slik at de ikke får brukt sin krea­ti­vi­tet .Dere på­fø­rer sam­fun­net dob­belt tap.Som sagt be­gynn med å spør­re dem som har sko­en på,og buk det språ­ket de snak­ker.

  1. Trist at du fø­ler det sånn, men jeg er alt­så ikke en per­son som tar noen av­gjø­rel­ser for sko­len. Jeg var 9 år da re­form 94 ble ved­tatt, og 12 år da Reform 97 ble ved­tatt. Jeg er ba­re en som man­ge andre som me­ner noe. Jeg tror per­spek­ti­ve­ne fra forsk­ning og aka­de­mia også har ver­di, selv om det er de fak­tis­ke ele­ve­nes er­fa­rin­ger som er de vik­tigs­te.

   Til dag­lig job­ber jeg som elev- og lær­ling­om­bud i Oslo kom­mu­ne, og møter der man­ge ele­ver og lær­lin­ger som sli­ter med prak­tis­ke, kon­kre­te pro­ble­mer i møte med sko­len. Jeg hå­per at jeg også der kla­rer å vei­le­de dem og hjel­pe dem til å få den ut­dan­nel­sen de tren­ger for å få det li­vet de selv øns­ker.

  2. Er det in­gen for­nuft i å ten­ke at kom­mer re­for­me­ne i et stort tem­po, er det noen, kan­skje nye kos­ter, som me­ner at den/de for­ri­ge var feil­slått (dår­lig fundert/tenkt).
   I man­ge av li­vets andre rea­li­te­ter er det of­te slik, det som er bra be­står, det som er dår­lig ret­tes… ja, jeg vet at man ikke skal trek­ke den­ne sam­men­lig­ning etter hå­ren, men kan bru­kes til å vi­se en forklaring/årsak.

 11. Ikke ba­re den be­ste, men det er vel også den enes­te må­ten å læ­re noe på?

  I ett brå­ke­te klasse­rom med læ­re­re som er opp­tatt med andre ting og en lære­plan som lig­ger i ula­ge med ele­ven er nok lek­ser det nest be­ste al­ter­na­ti­vet. Det be­ste er vel ‘ho­meschoo­ling’, men det er ikke så mye av det her til lands…

 12. Tar jeg feil, jeg trod­de at lek­ser ikke er an­net en nød­ven­dig re­pe­ti­sjon av det vi har lest/hørt/blitt for­klart av den som i si­tu­sa­jo­nen har rol­len som læ­rer.

  Er det slik nå at har læ­re­ren gått en gang igjen­nom pen­sum, et regne­styk­ke for ek­sem­pel på tav­len, er det ikke nød­ven­dig å rep­pi­te­re, er­go å gjø­re lek­ser.

  1. Du har rett i at re­pe­te­ring må of­te til for å læ­re stoff.
   Men idag blir lek­ser gjer­ne brukt som en unn­skyld­ning for hvor­for sva­ke ele­ver gjør det dår­lig.
   Jeg gjor­de nes­ten ald­ri lek­se­ne mi­ne og les­te sjel­dent pen­sum på ung­doms­ko­len. kom meg ut der­fra med 4.67 i snitt uten noe pro­blem.
   Da jeg kom til vi­dere­gå­en­de falt jeg til 4 blank med sam­me stu­die­tek­nikk jeg all­tid had­de hatt.

   De som led var de som var «sva­ke ele­ver».
   gjer­ne stemp­let som «litt dum­me».
   Lærerne end­te of­te med å bru­ke ting som «han/hun har ikke gjort lek­se­ne si­ne så der­for kan de ikke stof­fet, der­med dår­li­ge ka­rak­te­rer på prøver». Lærerne så da of­te full­sten­dig bort ifra at dis­se ele­ve­ne gjer­ne sjel­dent fikk den hjel­pen de treng­te på sko­len og ald­ri fikk noen hjelp hjem­me da for­eld­re­ne en­ten ikke kun­ne el­ler ikke klar­te å læ­re bort alt stof­fet i al­le fa­ge­ne til bar­na si­ne.
   Det var of­te snakk om tid­li­ge­re iv­ri­ge ele­ver som job­bet hardt men slet med for­stå­el­sen. Og da hjel­per ikke lek­ser på noen som helst må­te.
   Leksene slik jeg ser dem er læ­rer­nes unn­skyld­ning får å la sva­ke ele­ver gjø­re det dår­lig uten å hjel­pe dem. Og iste­det sky­ve dem over på ele­ve­ne og for­eld­re­ne de­res.
   Når barnet/ungdommen skal væ­re på sko­len he­le da­gen for å læ­re må de da også læ­re der.
   Å gjø­re opp­ga­ver ett sted der du fak­tisk kan få hjelp om du sit­ter fast er jo ikke helt ulo­gisk.
   i til­legg så kut­ter det ned ti­den som trengs for nett­opp å re­pe­te­re da man fak­tisk får hjelp til det man ikke for­står.
   Da slip­per «sva­ke» ele­ver å sit­te med lek­ser til klok­ken 8 el­ler 9 hver kveld (jeg kjen­ner fle­re som gjor­de det, men som al­li­ke­vel slet med å ba­re væ­re i nær­he­ten av mitt ka­rak­ter­snitt).
   Istedet for å sit­te å stan­ge hodet mot lek­ser som de ikke for­står kan
   de hel­ler få den hjel­pen de tren­ger.

  2. lek­se­ne gjør at folk blir smar­te­re, det er ikke noe om ele­ven er dum el­ler ikke, hvis han/hun ba­re gid­der å gjø­re lek­se­ne blir han/hun flin­ke­re på sko­len.. det er du har 4 på sko­len be­tyr det er du er latt, had­de du gjort lek­se­ne hjem­me vil­le du bli flin­ke­re på sko­len… jeg hjalp en gutt med lek­se­ne i fjor og han ble flin­ke­re på sko­len… han fikk en skik­ke­lig stu­die tek­ninkk og etter hvert treng­tes ikke min hjelp… nå gjør han det skik­ke­lig bra på sko­len.. for­di han gjør lek­se­ne og er ikke en latt per­son som kom­mer hjem og spil­ler data­spill len­ger, jeg føl­ger med på han når jeg kan og for­eld­re­ne hans er gle­de­re også……

  3. Hva om ele­ven ikke får til lek­se­ne for­di han/hun ikke har for­stått hvor­dan det skal gjø­res?

   Hvordan skal en slik elev kla­re å få gjort lek­se­ne?

   Ville det ikke da vært bedre hvis ele­ven var på sko­len der læ­rer­ne som har ut­dan­ning på hvor­dan de skal læ­re bort ting er og kan hjel­pe ele­ven?

   Og er ikke det job­ben til læ­rer­ne og hjel­pe ele­ve­ne å for­stå?
   For hvis læ­rer­ne ba­re er der for å le­se opp fra en bok og de­le­ge­re lek­ser så ser jeg ikke hvor­for vi har en ut­dan­ning for å bli læ­rer. Kan vi ikke ba­re ha en fyr spil­le inn al­le fore­les­nin­ge­ne også ber vi un­ge­ne gjø­re opp­ga­ve­ne på egen hånd?
   Er jo i bunn og grunn det som skjer idag ba­re på en mye mindre kost­nads­ef­fek­tiv må­te.

  4. har de ikke bø­ker hvor de kan se på opp­ga­ven og læ­re tek­nik­ken?
   og det med læ­ren er rik­tig, læ­re­ne bur­de hjel­pe ele­ve­ne, men al­le får jo bø­ker hvor de kan le­se og læ­re også på egen hånd.. idio­ten er den som har al­le mid­le­ne men gjør in­gen­ting med de!

 13. Det kan også væ­re slik at den­ne re­pe­ti­sjo­nen snues på hodet, at man le­ser noe stoff og så går læ­re­ren igjen­nom det­te i klas­sen på­føl­gen­de tid. Dette set­ter den som skal læ­re i stand til å stil­le nøk­kel­spørs­mål til læ­re­ren på en bedre må­te… po­si­tiv bruk av dis­se av man­ge for­ban­ne­de lek­ser.

 14. Kunne ikke vært mer enig i det med lek­ser. Jeg går selv på VG3 og har en matte­læ­rer som har be­gynt med nett­opp det at vi skal se film med teori før ti­men og gjø­re 1-2 opp­ga­ver som hø­rer til det vi har lært, i ti­men gjør vi opp­ga­ver og kan spør­re læ­re­ren om det var noe vi ikke for­stod. Jeg er strå­len­de for­nøyd med opp­leg­get, og hå­per selv at jeg går opp i ka­rak­ter, men det gjen­står fort­satt å se! :)

 15. jeg sy­nes at lek­ser er vik­tig.. jeg var hjelpe­læ­rer til en gutt på 11-12 år. han var ikke flink på sko­len og gjor­det aød­rig lek­se­ne si­ne… men når jeg kom og hjalp han med lek­se­ne og fikk seg en skik­ke­lig stu­die tek­nik, ble han flin­ke­re på sko­len. etter hvert treng­tes ikke min hjelp, han ble skik­ke­lig bra på sko­len. had­de go­de ka­rak­te­rer og ikke mint opp­før­te seg bedre i ti­me­ne. lek­se­ne er ikke et pro­blem, pro­ble­me er de som la­te og som ikke gid­der å job­be for å få noe mye bre­dre… de som ikke vil ha lek­ser er sik­ker lat­te, men­nesker som vil ha det letes­te mu­lig må­te å tje­ne noe, men når de kom­mer til ar­beids­li­ve vil de mer­ke at det er ikke så lett som de trod­de, lek­se­ne er for at barn og und­go­mer blir flin­ke­re i det de hol­de på med… og hva kla­ger de for egent­lig, de har det mye bedre en andre land hvor man­ge må gå på sko­ler til å med lør­dag, for utru­lig mye lek­ser og til å med får de lesker til som­mer og vin­ter fe­rie…. I Norge får ele­ve­ne lek­ser til som­mer??? li­vet er ikke lett og når bar­na blir sto­re og be­gyn­ner på ar­beids­li­ve vil de spør­re seg selv hvor­for fikk jeg ikke me­re lek­ser? had­de jeg fått det vil jeg ha me­re kunn­skap…. barn og ung­do­mer tenk på det!! vil de­re opp­nå noe, da må de­re job­be hardt og gjø­re lek­ser for å bli flin­ke­re til og job­be!!!!

  1. Jeg syns du be­skri­ver vel­dig godt hvor­for lek­ser kan væ­re et pro­blem – de som ikke er skole­flin­ke sli­ter ennå mer for­di de ikke kla­rer lek­se­ne, og der­for blir de­mo­ti­ver­te, og så blir det en ond sir­kel. Får man hjelp (som den­ne gut­ten fikk av deg) blir man selv­sagt bedre, så alt­så fø­rer lek­ser til at de som har for­eldre som selv er skole­flin­ke og har tid og energi til å hjel­pe, blir en­da flin­ke­re, mens andre fal­ler fra. Det kan ska­pe klasse­skil­ler i sko­len.

   Jeg opp­fat­ter ikke ar­tik­ke­len i den­ne blog­gen som et for­svar av det å ikke vil­le job­be hardt på sko­len. Men det må jo gå an å spør­re om lek­ser er den mest ef­fek­ti­ve må­ten å or­ga­ni­se­re læ­rin­gen på. Kanskje kan man få ele­ve­ne til å job­be både har­de­re og bedre med andre me­to­der?

   Livet er ikke lett, og det kan godt hen­de man­ge øns­ker at de gjor­de det bedre på sko­len når de kom­mer ut i ar­beids­li­vet. Men er det en ting det er li­te av i ar­beids­li­vet, så er det lek­ser! Så ak­ku­rat det­te med å for­be­re­de folk til ar­beids­li­vet er et dår­lig ar­gu­ment for lek­ser.

 16. Som far til en jen­te i 7. klas­se må jeg si at lek­ser er bra for henne.Det er også min plikt å se til at hun hen­ger med og det får jeg sjek­ket på dag­lig ba­sis.
  Man må væ­re vel­dig naiv og an­svars­løs hvis man over­la­ter alt an­svar for sitt barns læ­ring og opp­dra­gel­se til sta­ten.
  Min dat­ter bru­ker en ti­mes tid hver dag på lek­ser og da får hun gjort da­gens lek­ser + re­pe­ti­sjon av tid­li­ge­re stoff hun tren­ger å øve på.
  Og da er det nok tid igjen til å væ­re med på or­ga­ni­ser­te ak­ti­vi­te­ter som fot­ball og fri­tids­klubb og lek.

  Jeg vet at lekse­le­sing er en kil­de til mye bråk i man­ge hjem.Noen kla­rer rett og slett ikke å hjel­pe si­ne barn fag­lig ,men for de fles­te er det et valg.
  Det er vik­ti­ge­re med kar­rie­rer og flot­te bi­ler og høyt forbruk.Så må man job­be så mye at man kom­mer helt ut­slitt hjem og vil helst slip­pe in­volve­ring i si­ne barns læ­ring.

  Min dat­ter har fra første skole­dag fått inn­pren­tet at sko­le og skole­ar­beid er prioritert.Og jeg har ALDRI fått noen neg­a­ti­ve til­bake­mel­din­ger fra un­gen om at hun må gjø­re lekser.Dette hand­ler mye om å læ­re si­ne barn å ta an­svar for egen læ­ring.

  Det kla­ges mye over kva­li­te­ten på nors­ke lærere.For min egen del må jeg si at de læ­re­re­ne un­gen har er glim­ren­de pe­da­go­ger. Og de er let­te å sam­ar­bei­de med.

  Et mye stør­re pro­blem i den nors­ke sko­len er at den er gjen­nom­fe­mi­ni­ni­sert og lagt til ret­te for jenter.Det ram­mer jo ikke min dat­ter men fra­fal­let i vi­dere­gå­en­de sko­le blant gut­te­ne ty­der på at jeg har et po­eng.

  Min dat­ter fun­ge­rer me­get bra på sko­len og jeg har fått flot­te til­bake­mel­din­ger på hen­nes inn­sats og oppførsel.Og spør hvil­ken læ­rer som helst: de ser med lett­het hvil­ke ele­ver som kom­mer fra hjem hvor skole­ar­beid og læ­ring blir prio­ri­tert.

  Så for meg må folk gjer­ne dri­te i si­ne barns læring.men ikke i mitt hjem !
  Her i hu­set er lekse­tid kva­li­tets­tid.

 17. Beklager, det­te var stus­se­li­ge grei­er… For det første er nok ikke ak­ku­rat «Rød Ungdom» som er de som har høy­est ut­dan­nings­nivå og kunn­ska­per rundt det­te te­ma­et. Lekser ER et godt pe­da­go­gisk verk­tøy, spørs­må­let er inn­hol­det i det­te verk­tøy­et. Hvis «RU» me­ner at man­ge læ­re­re ikke mest­rer å bru­ke det­te på en god di­dak­tisk må­te, så bør de ta det opp med ved­kom­men­de læ­rer. Det å «strei­ke» er ba­re sut­ring. Hvis DU (og RU) me­ner at de­re har en bedre må­te å dri­ve opp­læ­ring på, så sy­nes jeg de­re bur­de star­te egen sko­le! Så sor­ry, inn­leg­get ditt er SUTRING!

  1. Jeg la frem ar­gu­men­ter og forsk­nings­re­sul­ta­ter. Du sva­rer med å slå fast kon­klu­sjo­nen din («lek­ser ER et godt pe­da­go­gisk verk­tøy»), og be­skyl­der meg så for å «sut­re». Jeg får hel­ler ty­de­lig­vis ikke me­ne noe, el­ler gi råd til, sko­len uten å star­te min egen sko­le. Det er et un­der­lig prin­sipp, og kan umu­lig bi­dra til å for­bedre kva­li­te­ten på sko­len.

   Jeg vet alt­så ikke helt hvem som er stus­se­lig, min go­de mann. Vi må da kun­ne dis­ku­te­re det vi be­ta­ler for i den of­fent­li­ge sko­len uten at man skal be­skyl­de hver­and­re for kunn­skaps­løs­het, sut­ring osv.

Legg gjerne igjen en kommentar!