Hvem hintet om Hoksrud?

Alle vur­de­rin­ger av mo­ral og etikk og lov og in­tel­li­gens til side: det mest in­ter­es­san­te ved Bård Hoksruds es­ka­pa­der i Riga er: hvem tip­set TV2?

I Frp står ikke sex­kjøp­lo­ven sær­lig høyt i kurs, og det er nær­mest uten­ke­lig at en Frper skul­le ha tip­set TV2 av prin­sipp. Det vir­ker også mer for­nuf­tig å tip­se po­li­ti­et der­som du øns­ket å ram­me Hoksrud mer enn par­ti­et. Det som har skjedd her, er at noen har sett sitt snitt til å sa­bo­te­re kar­rie­ren til Bård Hoksrud.

Hoksrud er en po­li­tisk one trick po­ny. Han er sam­ferd­sels­po­li­tisk tals­mann, en po­si­sjon som gir ham en rol­le der han kjem­per for vel­dig bre­de vei­er året rundt. I til­legg er han kjempe­kri­tisk til hvor­dan sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren sty­rer NSB, og han kjø­rer på med la­ve­re ben­sin­pris og høy­ere farts­gren­ser. Selv om hans bak­grunn som FpU-leder an­ty­der noe an­net, er alt­så Hoksrud en ka­rak­te­ris­tisk høyre­po­pu­list: han vil ha mer stat­li­ge pen­ger til vei og ba­ne, bil­li­ge­re ben­sin, og sik­kert mas­se an­net dyrt.

I Fremskrittspartiet fore­går det en kon­ti­nu­er­lig tau­trek­king mel­lom høyre­po­pu­lis­ter (big spen­ders og streng mot inn­vand­re­re)  og li­be­ra­lis­ter (li­ten stat og fri­het til en­kelt­men­nes­ket, her­under også ut­len­din­ger).i Etter det så­kal­te Dolkesjø-landsmøtet har høyre­po­pu­lis­te­ne hatt he­ge­mo­ni­et, og det har hers­ket en slags hus­fred der de for­skjel­li­ge «fag­po­li­tis­ke tals­men­ne­ne» har fått dyr­ke sitt eget felt, helt uten å ko­or­di­ne­re og sam­le trå­de­ne. Frp har der­med kun­net høs­te vel­ge­re på sak, uten å bli av­krevd noen stra­te­gi for hvor­dan de skal av­stem­me dis­se gi­gan­tis­ke stat­li­ge pro­sjek­te­ne med fri­hets­prin­sip­pe­ne, og sam­ti­dig har de kun­net sky­ve frem noen li­be­ra­lis­ter når prin­sip­per stod på spill (f.eks. i for­bin­del­se med Datalagringsdirektivet).

Men den­ne som­mer­en og høs­ten har gitt to skudd for bau­gen for det po­pu­lis­tis­ke pro­sjek­tet: for det første har ter­ro­ren øde­lagt, tro­lig va­rig, re­krut­te­rings­grunn­la­get i den mest grum­se­te anti-innvandrerpolitikken. For det andre har valg­re­sul­ta­tet gitt en parti­le­del­se som står sva­ke­re enn noen­sin­ne – både sen­tralt og i Oslo. Partilederen har tapt man­ge, man­ge pro­sen­ter, den ene nest­le­de­ren har tapt hjem­kom­mu­nen så det sang etter kor­rup­sjons­an­kla­ger, og Oslo-valget har de­si­mert par­ti­ets inn­fly­tel­se.

Det er et bak­tep­pe som øker sann­syn­lig­he­ten for at tip­set kom­mer fra noen i liberalist-fløyen. Mistanken vil kan­skje ret­tes mot folk som har di­rek­te in­ter­es­ser på Telemark-benken, men det tror jeg er for­has­tet. Dersom det lig­ger en stra­te­gi bak det­te, vil må­let for det he­le væ­re å svek­ke par­ti­et så­pass at det åp­ner seg mu­lig­he­ter i parti­le­del­sen, der Frp mer enn de fles­te andre par­ti­er har sam­la mak­ta. Noen sva­ke må­lin­ger nå, og le­der­de­bat­ten vil plut­se­lig opp­stå. Resultatet kan dog like gjer­ne bli en split­tel­se som en over­ta­kel­se.

Men selv­sagt: Enda mer sann­syn­lig er det at noen har hatt en per­son­lig hø­ne å pluk­ke med Hoksrud.

Fotnoter

  1. Selv om en del folk krys­ser: Tybring-Gjedde, for ek­sem­pel, er øko­no­misk li­be­ra­list og so­sialt auto­ri­tær. []

7 kommentarer til «Hvem hintet om Hoksrud?»

  1. Her er det kun grunn­lø­se og usann­syn­li­ge spe­ku­la­sjo­ner. Uansett hva som er rik­tig grunn, blir par­ti­et ram­met. Muligheten for at noen kun­ne ha hatt den­ne hen­sik­ten har du ikke en gang vur­dert…

    1. Vel, Tv2 vis­ste på for­hånd at Hoksrud kun­ne bry­te straffe­lo­ven §202a. Enten har de tatt en sjan­se pga ryk­te og hatt flaks, el­lers så har de blitt tip­set av noen in­ternt i Frp.

      Er ikke så man­ge andre mu­lig­he­ter.

  2. Tja. Jeg tror det er så «en­kelt» som at noen in­ternt har sett seg dritt lei på den­ne gutteklubben-grei-gjengen som tar med seg ung­doms­po­li­ti­ke­re på hore­be­søk, og har gått til media for å få en slutt på det. Antagelig vur­de­res det fra tip­se­rens stå­sted ikke som et tap for FrP at Hoksrud trek­ker seg fra parti­verv. På lang sikt er det er bedre for Frp å bli kvitt slik ukul­tur, selv om det be­tyr medi­a­storm på kort sikt.

  3. Dette er jo også en fin an­led­ning til å ter­pe på at media er ute etter å ta frp. Den sut­rin­gen be­gyn­ner å bli litt gam­mel nå, og jeg tvi­ler på om man­ge blir over­be­vist om å stem­me på den av det, men er ty­de­lig­vis fort­satt ef­fek­tiv indre­me­di­sin.

Legg gjerne igjen en kommentar!