familieinnvandring

Siv Jensen og de 258 ungene

II8O9272

Politisk kvar­ter, 29. au­gust. Siv Jensen kon­fron­te­res med sta­ti­stikk om at over halv­par­ten av inn­vand­rings­ka­te­go­rien «fa­mi­lie­etab­le­rin­ger» er ut­len­din­ger som kom­mer til Norge for å gifte seg med en nord­mann. Hun av­vi­ser at dette er en an­nen vir­ke­lig­hets­be­skri­velse enn Frp van­lig­vis kom­mer med:

Vi må huske på at det denne sta­ti­stik­ken som du nå ser­verte vi­ser er at nes­ten halv­par­ten av fa­mi­lie­inn­vand­rin­gen til Norge er i annen- og tredje­ge­ne­ra­sjons inn­vand­rer­mil­jøer.

Faktasjekk – chal­lenge accep­ted!

La oss be­gynne med det mor­somste: Tredjegenerasjons inn­vand­rer­mil­jøer! Per 1.1.2010 be­står denne grup­pen – altså folk med norsk­fødte for­eldre og uten­lands­fødte beste­for­eldre –  av 258 per­soner. Av disse 258 er 232 un­der ti år. De res­te­rende 26 må jam­men stå på for å ut­gjøre en for­skjell på sta­ti­stik­ken!

OK, kan­skje det bare var en for­snak­kelse å ta med tredje ge­ne­ra­sjon. For Jensen vet vel hva hun snak­ker om, når hun sprer tvil om det norske in­te­gre­rings­pro­sjek­tet fun­ge­rer? Hun dri­ver vel ikke og fin­ner opp tall for å un­der­støtte sin egen po­li­tikk?

Totalt var det 8 491 fa­mi­lie­inn­vand­rin­ger til Norge i 2010, en ned­gang på over 38 % fra 2009. Vi trek­ker fra de 7 % som vi mang­ler opp­lys­nin­ger om. Av de res­te­rende 7 915 var det 4 753, el­ler 60 %, så­kalte med­føl­gin­ger og gjen­for­enin­ger, altså første­ge­ne­ra­sjons inn­vand­rere med fa­mi­lie. De res­te­rende 3 162 var fa­mi­lie­etab­le­rin­ger,  pro­ble­met Jensen snak­ker om. Men av disse 3 162 er altså 1 618, hele 51 %, den nye ekte­fel­len til en «et­nisk norsk», altså en to for­eldre født i Norge.

Jensens pro­blem er nå nede i denne rest­grup­pen på 1 512 ekte­fel­ler hen­tet til Norge av folk med inn­vand­rer­bak­grunn. Men av disse 1 512 er 91 % første ge­ne­ra­sjons inn­vand­rere, altså folk som er født i ut­lan­det.i Mange av de som fin­nes i denne gruppa er po­lak­ker. Polakker ut­gjør den de­si­dert største gruppa fa­mi­lie­inn­vand­rere i peri­oden 1990-2009.

Siv Jensens pro­blem er altså fort­satt  andre­ge­ne­ra­sjons­mil­jøer som hen­ter seg ekte­felle i ut­lan­det. Vi har re­du­sert pro­ble­met hen­nes til 9 % av 49 % av 44 % av to­ta­len – også kjent som 137 til­fel­ler av andre­ge­ne­ra­sjons inn­vand­rere som hen­ter kone i ut­lan­det. Det ut­gjør 4,3 % av fa­mi­lie­etab­le­rin­gene, el­ler 1,7 % av fa­mi­lie­inn­vand­rin­gen to­talt.

Jeg skjøn­ner at dette blir litt mye tall. Derfor: En il­lust­ra­sjon!

Det er lett å ta feil når man skal huske tall i farta. Fire tide­ler kan fort bli til en halv­part, og hvem hus­ker egent­lig for­skjell på to tre­de­ler og tre fire­de­ler? Slik har det nok også vært for Siv, når hun her tok feil av «nes­ten halv­par­ten» og «litt over en tjue­femte­del». Fire pro­sent, 50 pro­sent. Det er jo så likt.

Inspirasjon hen­tet fra Audun Lysbakkens blogg om samme tema. Han bru­ker tall fra 2009, og får der­for 3 %. Kilden til alle mine tall er denne ta­bel­len fra SSB. Unntaket er tal­let fra Østbys kro­nikk i Morgenbladet, som er len­ket i teks­ten over.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Fotnoter

 1. Forskjellen på denne gruppa og familiegjenforening/-medbringing er at disse gif­ter seg med en ut­len­ding etter at de har inn­vand­ret til Norge. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

4 kommentarer til «Siv Jensen og de 258 ungene»

 1. haha, ja, la oss ikke glemme alle de gru­somme inn­vand­rerne som kom­mer fra Sverige og USA og (for ikke å snakke om! Fysjom!) Danmark!

  Alle de tre «fam­lie­gjen­for­enin­gene» jeg har i min nær­meste om­gangs­krets er fra disse tre lan­dene. Nå sier det kan­skje mer om hvem jeg er venn med og ikke, men li­ke­vel: 100% er hvite, vel­stå­ende folk som for­els­ket seg i en 100% norsk. Aiai.

  1. Nok sagt? Sigve bare tul­ler med tall.

   Problemstillingen er inn­vand­ring fra en frem­med kul­tur, f.eks pa­kis­tansk. Tallene for pa­kis­ta­nere i Sigves over­sikt er ikke 1,7%, de er 25%. Og tar vi bort fa­mi­lie­gjen­for­ening som tross alt ikke et nytt ek­te­skap er tal­let 40% hente­ek­te­skap for 2.generasjon norsk­pa­kis­ta­nere.

   Det er klart slike tall er alar­me­rende for in­te­gre­ring i det norske sam­fun­net.

Legg gjerne igjen en kommentar!