Sannsynlighet for EM

Min po­pu­læ­re se­rie «sann­syn­lig­het for EM» nær­mer seg nå slut­ten. Bare to og en halv run­de igjen! Nå er ikke Portugals kamp helt fer­dig, men jeg reg­ner med de rir av stor­men mot Kypros. I så fall er sjan­se­ne som føl­ger:

Land     1.   2.
-------------------------
Norge    25 %  50 %
Portugal   50 %  20 %
Danmark   25 %  30 %

Altså, vi har 25 % sjan­se for å gå rett til EM, og 50 % sjan­se for å få en andre­plass og der­med mu­lig­he­ten til å kva­li­fi­se­re oss gjen­nom den. Basert på min tid­li­ge­re an­ta­kel­se om at vi har 40 % sjan­se for å vin­ne en kva­likkamp, be­tyr det­te at vi har 45 % sann­syn­lig­het for å hav­ne i EM.

Kveldens kam­per end­ret ikke all­ver­dens på odd­se­ne sam­men­lig­net med sist. Vi har ett pro­sent­po­eng mindre sann­syn­lig­het for å få første­plass, og 6 pro­sent­po­eng stør­re sann­syn­lig­het for å bli num­mer to. Portugal har økt sin sann­syn­lig­het for første­plass med 6 pro­sent­po­eng, men re­du­sert sann­syn­lig­he­ten for andre­plass med nes­ten det sam­me.

Det he­le ba­se­rer seg på en si­mu­le­ring, ba­sert på sann­syn­lig­he­ter for al­le de uli­ke ut­fal­le­ne av kam­pe­ne før kva­li­fi­se­rin­gen be­gyn­te. Disse sann­syn­lig­he­te­ne har jeg ikke end­ret på. De gjen­stå­en­de kam­pe­ne har jeg an­gitt føl­gen­de sann­syn­lig­he­ter for:

ICE - CYP:	0.50 0.30 0.20
DEN - NOR:	0.50 0.20 0.30
POR - ICE:	0.65 0.20 0.15
CYP - DEN:	0.15 0.20 0.65
NOR - CYP:	0.75 0.20 0.05
DEN - POR:	0.35 0.25 0.40

I dag me­ner jeg kan­skje at sann­syn­lig­he­ten for por­tu­gi­sisk sei­er over Island hjem­me er satt noe lavt. Island er et dår­li­ge­re lag enn jeg trod­de før kva­li­ken be­gyn­te.

PS: Skulle Kypros ut­lig­ne og få uav­gjort, øker sjan­sen for første­plass til 41 %, mens andre­plass re­du­se­res til 45 %. Kryss fing­re­ne!

PPS: Hvis vi vin­ner mot Danmark, kan vi ikke få 3. plass. De vi­dere be­reg­nin­ge­ne er litt mer kom­pli­ser­te enn si­mu­le­rin­gen kla­rer å ta hen­syn til, etter­som det av­hen­ger av mål­for­skjell. Jeg får rundt 66 % sjan­se for å få 1. plass med sei­er i Parken, men nå ser jeg at må­le­ne ren­ner inn for Portugals del. Hvis vi spil­ler uav­gjort mot Danmark har vi hhv. 48-48-5-sjanser for 1., 2. og 3. Taper vi mot Danmark har vi en bit­te li­ten sjan­se for å li­ke­vel få første­plass, men el­lers rundt fifty-fifty for andre og tredje.

Legg gjerne igjen en kommentar!