Islendinger

Jeg har fått litt opp­merk­som­het for min teori i dag, tak­ket væ­re en kom­men­tar på Facebook om at «is­len­der­ne» kom­mer til å væ­re i fler­tall før 2100. Jada, jada, is­len­der er en strik­ka gen­ser. Men etter at jeg i dag har sjek­ka tal­le­ne for 2011 vi­ser det seg at si­tua­sjo­nen er langt ver­re enn først an­tatt. På veg­ne av van­vit­tig man­ge: det er alarm!

Skummel is­len­ding, att­på­til på inn­dok­tri­ne­rings­leir for anti­nor­ve­gi­a­nis­me

I 2009 bod­de det, i føl­ge SSB, 3 749 is­len­din­ger og etter­kom­me­re av Islands-fødte i Norge. I 2011 bod­de det plut­se­lig 6 022. En li­ten vekst på ba­re litt over 1000 per­soner, sier du? Vel, det er ikke sånn man reg­ner på vekst­form. Veksten i an­tal­let is­len­din­ger bo­satt i Norge fra 2009 til 2011 er på sjok­ke­ren­de 60 %. De langt fles­te av dis­se er øko­no­misk mo­ti­ver­te lykke­je­ge­re, på flukt fra sin egen mis­lyk­ke­de øko­no­mis­ke po­li­tikk. Det fin­nes over­be­vi­sen­de do­ku­men­ta­sjon om at stats­le­der­ne i våre re­spek­ti­ve land har inn­gått sær­av­ta­ler om å til­la­te den­ne im­mi­gra­sjo­nen. Det er snakk om få år før is­len­din­ge­ne tar over.

Ettersom løg­ner­ne og ville­der­ne i SSB ikke «vil» frem­skri­ve den­ne veks­ten for­di de me­ner det er «me­to­disk pro­ble­ma­tisk» (sær­lig!), har jeg tatt på meg an­sva­ret for å gjø­re det­te selv.

La oss se på de første ti åre­ne med 60 % vekst per to år:

OK, ba­re py­ser lar seg skrem­me av 60 000 is­len­din­ger. Men når vi trek­ker lin­je­ne vi­dere, blir det vir­ke­lig skum­melt. Se hva som skjer når den ukon­trol­ler­te veks­ten fort­set­ter til 2051 – ba­re 40 år inn i frem­ti­den:

På ba­re 40 år vil lan­det væ­re over­svømt av 72 mil­lio­ner is­len­din­ger! Vi nord­menn blir i mindre­tall i 2041. Men kan­skje noen av de­re ten­ker: 70 mil­lio­ner – det har vi vel plass til i in­ter­ne­rings­lei­re rundt om kring i Finnmark? Vel — se hva som skjer før vi når 2100:

6000 mil­li­ar­der is­len­din­ger – ba­re i Norge! Jorda kom­mer til å gå un­der!

Moralen er: eks­po­nen­si­ell reg­ning med eks­tre­me tids­ho­ri­son­ter er a) far­lig, b) tull og c) en vel­dig uvant regne­me­to­de for folk flest, og der­for vel­dig en­kelt å ville­de med.

67 kommentarer til «Islendinger»

 1. Hehe.

  Tror det­te er den første hu­mo­ris­tis­ke opp­følg­nin­gen til 22/7 som jeg har sett. Så det er kan­skje bra vi er kom­met så langt at vi kan le litt igjen.

 2. Andskotans! Vi har blitt av­slørt. Finanskollapsen på Island var en false-flag ope­ra­sjon for å skjule det egent­li­ge mo­ti­vet, å ta over Norge. Nordmenn skul­le al­le tvangs­flyt­tes til Svalbard. Der kun­ne de­re snak­ke i det uen­de­li­ge om den sa­tans ski­smø­rin­gen de­res!

 3. Eg har lagt mer­ke til at skyr har te­ke over meir og meir av plas­sen i kjøle­dis­ka­ne rundt om, og no får eg for­kla­rin­ga. Snart kjem det ikkje til å ve­re se­ter­røm­me og prim å få len­ger. Truleg vil det kun­ne spreie seg til fiske­dis­ken også og ein kan få ein si­tua­sjon der ein alt no til jul kan sjå halv­rot­ne hå­kjer­ring­mo­lar pres­se vekk lute­fis­ken.

  1. Seterrömmen tas sann­syn­lig­vis ut ja (det er jo ba­re sur og smak­lös jævel­skap pa boks), men du bör snart læ­re deg at Prim he­ter pa is­landsk Mysingur!

 4. Du glem­mer at is­len­din­ger for det mes­te er nors­ke etter­kom­me­re, og har mer el­ler mindre sam­me kut­lur som nord­menn.

  1. Ja for det har over­ho­de ikke vært noen kel­tisk, anglo­saxisk, flam­sk el­ler por­tu­gi­sisk på­virk­ning på is­land si­den de første nor­ma­ner­ne lan­det der, right?

 5. @Megal Norgan. Det er det den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen vil ha deg til å tro. Hvis man går inn i his­to­ris­ke kil­der så ser man at det var irs­ke mun­ker som først opp­da­get Island. De få som dro fra Norge for 1000 år si­den var kri­mi­nel­le og lands­svi­ke­re. Denne blan­din­gen av ka­to­lik­ker fra Irland og kri­mi­nel­le fra Vestlandet har i lø­pet av de tu­sen åre­ne blitt en helt an­nen kul­tur enn den vi har i Norge og res­ten av den vest­li­ge ver­den. F. eks språk, de har in­gen euro­ame­ri­kans­ke lån­ord på Island, de la­ger eg­ne ord og er vel­dig pro­te­sjo­ni­tis­ke på språ­ket. Det er sann­syn­lig at de vil tvin­ge oss al­le til å snak­ke is­landsk!

  Styreformen de­res er helt frem­med for nord­menn. De har ikke Storting, men Allting, som har vært ufor­and­ret si­den mid­del­al­de­ren! Jeg vil ikke bli styrt av et slit ut­da­tert po­li­tisk «råd».

  Vi har også i de se­ne­re år kun­ne er­fa­re is­landsk in­ter­na­sjo­nal ag­gre­sjon ved de kalk­u­ler­te vulkan- og aske­ut­brud­de­ne de har sendt ut­over Europa for å lam­me trans­port av folk, va­rer og livs­vik­ti­ge medi­si­ner!

  Nå må folk våk­ne! Send is­len­din­gen hjem til de­res Hafnarfjördur og Vatnajökul!

  1. Ikke for å kve­ru­le­re, – men me­ner å hus­ke at Storting er be­teg­nel­sen på den gjen­gen som sit­ter inni det hu­set som også kal­les Storting, og som vel­ges for 4 års virke­tid. Med andre ord, – hvis det er sam­me ord­ning på Island så be­gyn­ner det ufor­and­re­de Alltinget å bli be­fol­ket av godt voks­ne ka­rer. Sett i lys av det fak­tum er det ikke rart ung­dom­men sø­ker nye jakt­mar­ker…

  2. For seint Audun… I til­legg til stol­te og opp­reis­te mörin­ger og andre vest­len­din­ger som ikke vil­le la seg kue af Harald har­fag­re (stil­le i mi­li­tæ­ret og be­ta­le skatt til han) har vi i over 1100 ar dre­vet ak­tivt avlar­beid med inn­blan­ding av skots­ke na­sjo­na­lis­ter, re­bels­ke irer, ra­bia­te fransk­menn og im­pe­ria­lis­tis­ke ame­ri­ka­ne­re. Askeskyene er ba­re be­gyn­nel­sen, som var (röd­ha­re­te) pre­si­dent sa; «you aint se­en not­hing yet! Sveklingene som ble igjen i Norge har der­imot frem­av­let so­sial­de­mo­kra­tis­ke sofa­sli­te­re som snart ikke job­ber halv dag halve aret. Dette blir lett byt­te; vi kjem etter 4 en vak­ker fre­dag og er fer­dig med over­ta­kel­sen för de­re vak­ner pa man­dags­mor­ran!

  1. Klart vi kjem og kre­ver var retts­mes­si­ge del av fars­ar­ven, skul­le ba­re mang­le! Vennligst send straks over ca. 20.000 mil­li­ar­der nors­ke pe­tro­dol­lars som for­skudds­be­ta­ling av var retts­mes­si­ge del av olje­fon­det. NB; Dette er for­sik­tig reg­net med renter og ren­ters rente til dags dato. Vennligst be­tal promp­te da ge­byr og even­tu­ell straffe­ren­te kom­mer i til­legg om ikke pæn­gan er pa min, eehhhh unn­skyld.. pa vaar kon­to in­nen ut­gan­gen av uken!

 6. Befolkningen på Island har ald­ri nå én mil­lion men­nesker selv om vi tel­le al­le de dø­de men­nes­ke­ne. Det vil tro­lig ta leng­re tid enn 2100 for å nå 6000 mia is­len­din­ger i Norge, men vi vil kom­me dit fort nok.

 7. Godt ob­ser­vert !
  Islendingene har jo al­le­re­de be­gynt å ta over Tippeligaen, og jeg me­ner be­stemt at jeg hør­te en med is­landsk ak­sent her om da­gen som om­tal­te Frognerbadet som «den blå la­gu­ne».

  Foreløpig har ikke sam­fun­net sett pro­ble­met, for­di is­lands­ke fot­ball­spil­le­re er flin­ke til å blan­de seg med «oss andre». Men ba­re vent ! Snart kom­mer de is­lands­ke jen­te­ne også. Jeg ten­ker folk for­står al­vo­ret når Norge over­svøm­mes av blon­de damer på hen­syns­løs jakt etter menn som får løn­nen ut­be­talt i hard, norsk va­luta…

 8. De ver­ste lands­for­ræ­der­ne er i den­ne sam­men­hen­gen fot­ball­klub­be­ne. Ingen andre har im­por­tert så mye is­len­din­ger til Norge som nå. Vi må sør­ge for en re­pa­trie­ring av al­le is­len­din­ger til­bake til Island så fort som mu­lig, sam­ti­dig som de dag­li­ge le­der­ne i fot­ball­klub­be­ne stil­les for ret­ten for lands­svik.

 9. På ti­de at du set­ter opp en hat-blog mot is­len­din­ger, nå som du har av­slørt det­te gi­gan­tis­ke is­len­dinge­kom­plot­tet mot norsk kul­tur.

 10. Veldig bra po­eng med dis­se is­len­din­ge­ne, men er det ikke litt upas­sen­de å ha det­te som mot­to i dis­se da­ger: «An idea that is not dan­gerous is un­wort­hy of being cal­led an idea at all.»

  1. Nei, det syns jeg ikke. At en idé må væ­re far­lig im­pli­se­rer på in­gen må­te at al­le far­li­ge ting er go­de ide­er. Alle de ver­di­ene vi nå slut­ter kol­lek­tivt opp om – de­mo­kra­ti, åpen­het, mang­fold, to­le­ran­se – har i sin tid vært far­li­ge ide­er.

  2. Har litt pro­ble­mer med å se hva som er så «far­lig» med de­mo­kra­ti, åpen­het, mang­fold og to­le­ran­se. Begrepet er ro­te­te, for det må de­fi­ne­res hvem/hva ide­en er far­lig for. Teoretisk sett kan jo en­hver ide væ­re po­ten­si­elt «far­lig» i en el­ler an­nen tenkt si­tua­sjon. Målet med po­li­tikk må jo hel­ler væ­re å fin­ne fram til ide­er som er MINST mu­lig far­lig for flest mu­lig men­nesker, slik at sam­fun­net på be­st mu­lig må­te leg­ger til ret­te for det go­de liv for flest mu­lig. Og da er de fire be­gre­pe­ne du nev­ner sen­tra­le. Synes mot­to­et ditt sma­ker mer av gam­mel venstre­ra­di­kal opp­rørs­ro­man­tikk.

   Men du, drit i det. Du har skre­vet en glit­ren­de blogg­post om is­len­din­ger. Takk for den! Dette er ba­re kve­ru­le­ring. :-)

  3. Hehe, takk for det.

   Jeg vil li­ke­vel fast­hol­de at vir­ke­li­ge ide­er trengs for å ut­fordre sam­fun­net, og da er de far­li­ge for det be­stå­en­de. Til al­le ti­der har den rå­den­de eli­te en tendens til å frem­stil­le da­gens si­tua­sjon som en his­to­risk topp – en ende­sta­sjon – der de som ut­ford­rer den er di­let­tan­ter; utakk­nem­li­ge beist. Norge er, for å si det pent, ikke noe unn­tak – selv om jeg også vil­lig ak­sep­te­rer at Norge me­get godt kan væ­re det be­ste sam­fun­net noen­sin­ne noe sted.

   Men vi har fort­satt for­bed­rings­po­ten­sia­le, og ide­ene som skal bi­dra til å lø­se el­ler hånd­te­re klima­end­rin­ger, ver­dens urett­fer­di­ge for­de­ling av go­der, og mindre ting som vår lo­ka­le ra­sis­me mot rom­folk og mus­li­mer, er ide­er som vil ut­fordre og væ­re far­li­ge for de rå­den­de makt­ha­ver­nes in­ter­es­ser.

   Som Breivik har de­mon­strert, kan selv John Stuart Mill ven­des og vris til å ut­gjø­re en slags støt­te for hans gal­skap. Det be­vi­ser, for å si det pent, ikke at J. S. Mill var en vol­de­lig fa­scist.

 11. Her har vi en­de­lig or­dent­lig sta­ti­stikk. Islendingene er av nordisk/keltisk et­nisk bak­grunn og har al­le luthersk/agnostisk tro. Kulturmessig er de også hand­ter­ba­re ba­re man slip­per og spi­se vær­bal­ler og råt­ten hai.

  Men de som ad­va­rer oss om mus­li­me­nes, Hva me­ner de? Er det snakk om sun­ni, sjia el­ler sufis­ter?? For ikke og snak­ke om un­der­grup­per av det­te wa­ha­bit­ter, ama­dia, iba­dit­ter osv. osv.

  At det­te har be­tyd­ning er selv­sagt, skul­le sufis­te­nes der­vi­sj bli po­pu­lær så må jo danse­gul­ve­ne ut­vi­des be­ty­de­lig, for ikke og snak­ke om selv­pis­ken­de sjia­er på for­tau­et. Og like vik­tig, hvil­ken kul­tur snak­ker vi om. Når vi skal ny­te mat­pak­ken vår, ri­si­ke­rer vi å tref­fe på det sør­ge­li­ge teff­kor­net og canje­ero fra Somalia, el­ler gjæra fiske­slog i form av baka­sang fra Indonesia? For ikke å snak­ke om drikke­va­rer, spar meg bla. for bos­nia­ke­nes Šljivovica.

  Så Peder Nøstvold Jensen, ”SIAN”, ” Norwegian Defence League” og al­le de­re andre anti­mus­li­mer, her har de­re noe og strek­ke de­re etter. Og som for­sva­re­re av Norsk kul­tur kan de­re ikke væ­re så snill å skri­ve og snak­ke Norsk??

 12. Jeg vil på­pe­ke at is­lan­di­fi­se­rin­gen av Norge al­le­re­de har kom­met svært langt. Selv nors­ke for­ret­nings­dri­ven­de tør ikke an­net enn å bøye seg un­der åket fra is­len­din­ge­ne. Sammelign ba­re hode­plag­get til den saue­te­stik­kel­spi­sen­de her­ren påå bil­det her i ar­tik­ke­len med det til Olav Thon: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=529962

 13. Regnestykket er jo helt feil. Totalt bor det noe sånt som 360000 is­len­din­ger på Island og med en fød­sels­ra­te på kna­ppe 2.0 vil de ald­ri bli sær­lig fler enn det­te. Selv om al­le is­len­din­ger be­stem­te seg for å flyt­te til Norge i mor­gen, vil de alt­så ald­ri kun­ne ut­gjø­re mer enn rund 360000.

  Det sam­me kan man ikke si om men­nesker fra vis­se andre land hvor Norge ba­re ut­gjør en li­ten lands­by i for­hold.

 14. Sigve, da! Du glem­mer jo at dis­se fol­ka sik­kert for­me­rer seg i Norge også! Hvordan skal det­te en­de? ;-)

 15. LOL, ja, det er vores plan… nei, men utro­lig god mo­te til å vi­se å eks­po­nen­si­ell reg­ning med eks­tre­me tids­ho­ri­son­ter fun­ke­rer sik­kert ikke all­tid :)

 16. You should be locked in with your fri­end Breivik becau­se that is just how his fan­ta­s­tic ideas did start!

  1. It’s hard to dis­cern whether your com­ment is me­ant to be hu­mou­r­ous or not, so I’ll re­ply as if it is me­ant se­rious­ly. Sorry if I am not get­ting the jo­ke.

   The ar­ticle is me­ant as sar­ca­s­tic mocke­ry of Breivik’s (and ot­hers) ar­gu­ments in the Norwegian de­ba­te on im­mi­gra­tion. It is hard to dis­tin­guish iro­ny and sar­casm in a for­eign lan­gua­ge.

   I can as­su­re you I would wel­come eve­ry sing­le Icelandic im­mi­grant to Norway, and I am su­re the sa­me goes the ot­her way around.

  2. Nå vil jeg sva­re på is­lansk
   Þráinn Sigfússon – svona se­gir maður ek­ki! Skammastu þín!

  3. Þetta var ljótt Þráinn!!! Þessi pis­till er augljós­le­ga grín. Breivik var ek­kert að grí­nast þe­gar hann myr­ti allt þet­ta fólk og níd­dist á heil­li þjóð! Það er al­mennt vel te­kið á mó­ti ís­len­din­gum í Noregi. Veit ek­ki be­tur en ís­len­din­gar ha­fi á sí­num tí­ma gert mi­kið grín að norðmön­num án þess að mei­na illt. Íslendingar mega ek­ki ve­ra svona hörunds­sárir!

   Undskyld Norge Noen men­nesker er ba­re ikke født med sunn for­nuft el­ler hu­mor. La oss hå­pe den­ne ty­pen ge­ner vil ikke over­le­ve denn nes­te ge­ne­ra­sjo­nen

 17. Nå, hvis det er al­le­re­de ble­vet afslø­ret, så er det måske på ti­de at vi stil­ler vores krav.

  Vi har jo vores sa­ga­er hvor det er klart, at vi kom­mer fra Norge. Ja, fak­tiskt, så er det klart at vi ejer Norge men blev dre­vet væk af den svensk slæg­te­de nors­ke kong som stjal vores land. Og se hvad I har gjort med det. I kan ikke en­gang snak­ke or­dent­ligt me­re, med je­res dans­ke accent! Nu er det på ti­de at vi får vores land (og olie) til­ba­ge. Vi vil kræve op­bak­ning fra UN og vores gam­le ko­lo­ni Amerika.

  De støt­te­de jo Israel …

  1. Damn jeg må bedre be­gyn­ne å bru­ke mer tid i sen­gen enn på in­ter­nett hvis det­te kom­mer til å gå i opp­fyl­lel­se

 18. Jeg er selv gift med en is­len­ding som i fle­re år har klart å hol­de dis­se hen­sik­te­ne skjult for meg. Takk for at du en­de­lig har åp­net mi­ne øyne! Bare et li­te spørs­mål. Har du noen tips til hvor­dan jeg kan få hen­ne de­por­tert?

 19. I føl­ge din gra­fis­ke frem­stil­ling vi­ser det seg at det ikke vil fin­nes mer enn 72 is­len­din­ger i Norge i 2051. Dette be­tyr at det vil fin­nes fle­re is­len­di­ger i Norges lang­strak­te land enn det i føl­ge forsk­ning vil fin­nes samer i Finnmark på sam­me tids­punkt? Har du noe som helst fak­tum som kan un­der­støt­te din teori?

 20. Islemdinger har ikke 9 barn i snitt som vis­se andre folke­grup­per så «sta­ti­stik­ken» din blir feil. Humoren og sa­ti­ren blir føl­ge­lig ma­jor FAIL :)

  1. Vi is­len­din­gar har sa mye laus­un­ger at den of­fi­si­el­le sta­ti­stik­ken blir helt feil. Derfor kan sta­ti­stik­ken stem­me helt per­fekt (det­te er et ledd i over­ta­kel­ses­pla­nen…).

  2. Ehm, nå er det mu­lig du for­sø­ker deg på en meta­sa­ti­risk kom­men­tar på hvor­dan nett­de­bat­ter for­hol­der seg til fak­ta, men i mot­satt til­fel­le får jeg ta deg al­vor­lig: hvil­ke folke­grup­per har ni barn i snitt? Svaret er: in­gen. Jeg har for­øv­rig en grun­dig gjen­nom­gang av te­ma­et du tar opp i det­te inn­leg­get.

 21. Dette er rein­hekla snik-islandisering!!!

  Vi ri­si­ke­rer å en­de opp med all­ting, tørr­fisk, urdur og pur­dur og ha­ge­ne fulle av trå­le­re!!! Kast dem ut!!! Send dem hjem!

 22. Ber om unn­skyld­ning for Eythors kom­ment, noen for­står ikke sar­kas­me – og det er en­da vans­ke­li­ge­re på andre språk enn på mors­må­let.

  Eyþór, ef þú ski­lur ek­ki grí­nið er það þitt vanda­mál en hal­tu af­tur af þér í dó­na­skap­num.

Legg gjerne igjen en kommentar!