Skyting med skylapp i eksotiske land

Da bin Laden ble drept, var det psy­ko­lo­giske land­ska­pet klar­gjort for ame­ri­kansk til­bake­trek­king. Det er et ut­bom­bet og ut­pint land ame­ri­ka­nerne nå grad­vis over­la­ter til seg selv. Den siste rap­por­ten fra International Crisis Group om Afghanistan kom i går, og trek­ker frem føl­gende høyde­punk­ter:

  • Opprøret har spredd seg langt ut over sin opp­rin­ne­lige base i sør­øst.
  • Taliban re­krut­te­rer ut over sin tra­di­sjo­nelle til­hø­rig­het hos pasj­tu­nere, og ryk­ker frem som makt gjen­nom å dekke over for de åpen­bare mang­lene i det af­ghansk sam­fun­net ute i pro­vin­sene.
  • Korrupte re­pre­sen­tan­ter for myn­dig­he­tene sam­ar­bei­der med opp­rø­rerne og sør­ger for at sik­ker­hets­si­tua­sjo­nen også i Kabul og om­kring­lig­gende om­rå­der ero­de­rer.

Og vi­dere kon­klu­de­rer ICG med at det er ingen­ting som i dag tyder på at Karzai-regjeringen vil være i stand til å holde på makta etter at ame­ri­ka­ner­nes ut­trek­king full­fø­res i 2014.

Samtidig har Karzai lagt seg på en me­get lite for­son­lig linje over­for po­li­tiske mot­stan­dere. Han har av­satt en rekke par­la­ments­med­lem­mer fra op­po­si­sjo­nens rek­ker, og det er lite som lig­ner den lands­fa­der­skik­kel­sen ves­ten hå­pet på.

Status etter ti år krig er altså at en ta­li­bansk makt­over­ta­gelse er det mest sann­syn­lige ut­fal­let når kri­gen ender. Så, burde vi ikke stå i Afghanistan? Doble våre bi­drag — dekke opp for ame­ri­ka­nerne? Vel, det spørs om det er si­vile liv el­ler abs­trakte ideer vi øns­ker å be­skytte.

I løpet av disse ti årene har den nette sum av 2500 vest­lige og 9000 af­ghanske sol­da­ter dødd, noe som li­ke­vel for­blir en pa­ran­tes sam­men­ligna med de 20-30 000 opp­rø­rerne og 14-34 000 si­vile som har måt­tet bøte med sine liv. Og da har vi bare regna de som har dødd i strids­hand­lin­ger. Mange fler har dødd og fått kor­tere liv på grunn av den hu­ma­ni­tære si­tua­sjo­nen. Til sam­men snak­ker vi tro­lig godt over 100 000 men­nes­ker.i For å mest sann­syn­lig re­tur­nere til sta­tus quo.

Vel var det gamle ta­li­ban­sty­ret i Afghanistan ille, men selv un­der bor­ger­kri­gen i 1996-2001 var de ikke i nær­he­ten av å drepe 10 000 men­nes­ker i året. Men de prøvde. De mas­sa­krerte lands­by­be­bo­ere og kom sann­syn­lig­vis opp i noen få tu­sen i 2001. I 2014 får vi kan­skje mu­lig­he­ten til å se om de gjen­opp­tar den ak­ti­vi­te­ten, el­ler om det var noe som var for­be­holdt kri­gen mot nord­alli­an­sen.

Jeg tror ikke vest­lige le­dere som valgte å gå inn i Afghanistan gjorde det av ond vilje. Det er liten tvil om at Afghanistan var et land på ran­den av sam­men­brudd i 2001. Men at­ter en gang vi­ser det seg at krig er ikke bare et dår­lig alter­na­tiv; det er det dår­ligste alter­na­ti­vet. Det er ikke hip­pie­ak­tige peace & love-tanker som er min be­grun­nelse for å være dypt skep­tisk til in­ter­ven­sjon som virke­mid­del, det er harde rea­li­te­ter. Det fun­ker ikke. Det er de «rea­lis­tiske» krigs­po­li­ti­kerne som har sky­lap­pene på.

Fotnoter

  1. Og det er et eks­tremt kon­ser­va­tivt an­slag, i man­gel på et ordent­lig et. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til «Skyting med skylapp i eksotiske land»

Legg gjerne igjen en kommentar!