EM-sjansene

Det er på ti­de å opp­da­te­re sjan­se­ne for å nå EM etter hel­gas match­er. Den nye sann­syn­lig­hets­ta­bel­len ser slik ut:

Lag         1.  2.  3.  4.  5.
ICE        0.0  0.0  0.0 48.4 51.6
NOR        24.3 44.8 30.9  0.0  0.0
POR        45.4 24.4 30.1  0.1  0.0
CYP        0.0  0.0  0.2 51.4 48.4
DEN        30.4 30.8 38.7  0.1  0.0

Norge har alt­så sta­dig rundt 24 % sann­syn­lig­het for å gå rett til EM, pluss 45 % sjan­se for å kun­ne gå vi­dere som num­mer to. Jeg har reg­net med at sann­syn­lig­he­ten for å gå vi­dere med en andre­plass som 40 %, noe som nok er vel­dig de­fen­sivt. Norsk regne­sen­tral bru­ker 55 %. Men jeg end­rer ikke me­to­de – og der­med får jeg at sann­syn­lig­he­ten er ne­de i 42 % for å gå vi­dere.

Regnesentralen kom­mer til 62 %. Hadde vært gøy å vi­te mer om hvor­for de vur­de­rer nors­ke sjan­ser i de res­te­ren­de match­e­ne så mye høy­ere. Jeg bru­ker ren mon­te carlo-simulering ba­sert på mi­ne skjønns­mes­sig sat­te pro­sents­ann­syn­lig­he­ter for re­sul­ta­te­ne i al­le kam­pe­ne. I mitt opp­legg har Norge føl­gen­de sann­syn­lig­he­ter for sei­er: Island hjem­me 60, Danmark borte 30, Kypros hjem­me 75.

Her er res­ten av spille­pla­nen:

CYP - POR:	0.10 0.20 0.70
NOR - ICE:	0.60 0.25 0.15
ICE - CYP:	0.50 0.30 0.20
DEN - NOR:	0.50 0.20 0.30
POR - ICE:	0.65 0.20 0.15
CYP - DEN:	0.15 0.20 0.65
NOR - CYP:	0.75 0.20 0.05
DEN - POR:	0.35 0.25 0.40

Drillo har sagt at det vik­tigs­te er å vin­ne hjem­me­kam­pe­ne. Men hva er sann­syn­lig­he­ten for å gå vi­dere, gitt at vi ta­per i Parken? Da har vi 2 % sann­syn­lig­het for å li­ke­vel ta første­plas­sen (!), men sann­syn­lig­he­ten for andre­plass er sta­dig på 39 %. De som sier at vi må vin­ne i Parken, har alt­så ikke stu­dert det­te vel­dig nøye.

Det blir i hvert fall spen­nen­de!

2 kommentarer til «EM-sjansene»

 1. Interessant at du reg­ner Portugals sjan­ser for å vin­ne borte mot Kypros som bedre enn sjan­sen for å vin­ne hjem­me mot Island. Hva ba­se­rer du det på?

  1. Jeg sat­te opp dis­se sann­syn­lig­he­te­ne før første run­de ble spilt, og har ikke end­ret dem si­den. Forklaringen er gans­ke en­kelt at jeg an­ser Island for å væ­re et bedre lag enn Kypros. Jeg tror hel­ler ikke jeg vil­le end­ret dis­se sann­syn­lig­he­te­ne vel­dig mye hvis jeg skul­le gjø­re dem på nytt nå.

Legg gjerne igjen en kommentar!