Dans for ytringsfriheten: forbudt

[Bildet er ikke fra hen­del­sen. Politimennene som ar­res­ter­te Kokesh var ikke be­væp­net slik.]

Adam Kokesh (@adamkokesh) er pro­gram­vert for TV-programmet Adam vs. The Man, et tv-program i en li­be­ral folke­opp­lys­nings­tra­di­sjon, kan­skje ispedd noen sys­tem­kri­tis­ke trekk. De dri­ver ikke med vold og ter­ro­ris­me, men med sån­ne sub­ver­si­ve grei­er som å for­tel­le om ny­he­ter mens Idol-finalen på­går, og å ha som­mer­sko­le for ung­dom der man skal læ­re li­fe skills i ste­det for de skole­fa­ge­ne sys­te­met vil at du skal pug­ge.

Uansett. Adam er be­kym­ret for yt­rings­fri­he­tens kår i de for­en­te sta­te­ne, og la­ger der­for en så­kalt flash­mob-ak­sjon. Det be­tyr at men­nesker la­ter som de ba­re er en del av meng­den, før de plut­se­lig bry­ter ut i en fel­les ak­ti­vi­tet. I Adams til­fel­le vil­le han dan­se rundt jefferson-støtten.

Symbolikken er tem­me­lig åpen­bar. Thomas Jefferson er mer enn noen andre sym­bo­let på yt­rings­fri­het i USA. Han var en iv­rig for­kjem­per for å få på plass det første grunn­lovs­til­leg­get, som ga­ran­te­rer inn­byg­ger­ne yt­rings­fri­het. Å dan­se rundt ham har as­so­sia­sjo­ner til gam­le re­li­giø­se og kul­tu­rel­le tra­di­sjo­ner; det er rett og slett ta­le om en hyl­lest. Det sub­ver­si­ve ved hyl­les­ten lig­ger egent­lig ba­re i at Adam me­ner det er nød­ven­dig: Det å dan­se rundt ytringsfrihets-gullkalven er sam­ti­dig å hev­de at yt­rings­fri­he­ten ikke har go­de nok kår.

De ut­mer­ke­de ræv­hø­le­ne i park­po­li­ti­et rea­ge­rer på den­ne fryk­te­lig skrem­men­de ak­ti­vi­te­ten (men­nesker som dan­ser!) ved å… ar­res­te­re. Og de ar­res­te­rer på tem­me­lig bru­talt vis:

Adam slapp unna med et halvt døgn i ar­res­ten. For å dan­se på of­fent­lig sted.

Her er en mer over­sikt­lig fil­ming av he­le si­tua­sjo­nen:

4 kommentarer til «Dans for ytringsfriheten: forbudt»

    1. Det kal­les po­liti­vold. Det er hel­dig­vis for­budt i Norge. Han i hvit skjor­te kjem­per i mot krig og har blitt ar­res­tert man­ge gan­ger for å ha de­mostra­sjo­ner. Han he­ter Adam Kokesh.

Legg gjerne igjen en kommentar!