linne-eriksen-red-1-615_large

Linné

I min «opp­dra­gelse» som ung ak­ti­vist, står nav­net Tore Linné Eriksen med gull­skrift, selv om jeg aldri har møtt ham. Han star­tet i sin tid Operasjon Dagsverk. Senere var han med fra star­ten i SF, senere SV, og har vært en be­ty­de­lig skik­kelse innen­for miljø, ut­vik­ling og so­li­da­ri­tet – ikke bare i SV, men også for Norge.

I dag regist­re­rer jeg at mange face­bo­ok­ere og twitrere syns det er ko­misk at Klassekampen bru­ker mye spalte­plass på å slippe til Linné Eriksens be­grun­nelse for å melde seg ut av par­tiet. Begrunnelsen er i ho­ved­sak at det sys­tem­kri­tiske og NATO-opposisjonelle par­tiet Linné Eriksen en gang meldte seg inn i, nå har gått over til å støtte opp un­der IMFs ak­ti­vi­te­ter og bombe Libya etter in­struks fra NATO.

Linné Eriksens ut­tre­den til­sva­rer om­trent noe sånt som at Sigbjørn Johnsen skulle melde seg ut av Arbeiderpartiet av ideo­lo­giske år­sa­ker. Hvis bil­det som teg­nes av denne sa­ken i SV blir at man vel­ger å av­vise Linné Eriksens kri­tikk som om den var fra en «lands­by­tul­ling», vi­ser det ikke an­net enn at SVs trans­for­ma­sjon til uin­ter­es­sant, navle­be­sku­ende, in­tel­lek­tu­elt av­stumpa so­sial­de­mo­krat­for­ening for for­valt­ning av det be­stå­ende er kom­plett.

Men vi får håpe på den andre for­kla­ringa: at mitt ut­valg av twe­ets er skjevt.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

2 kommentarer til «Linné»

  1. «uin­ter­es­sant, navle­be­sku­ende, in­tel­lek­tu­elt av­stumpa so­sial­de­mo­krat­for­ening for for­valt­ning av det be­stå­ende» Hoho, den satt.

    Jeg er langt på vei enig i dia­gno­sen. Anti-NATO par­tiet ledes sta­dig av bombe-Kristin. SV har blitt et prag­ma­tisk ad­mi­ni­stra­sjons­parti. Ansvarligheten blir fort en syk­dom, da skyg­ger det po­li­tiske spil­let og ta­bu­ret­tene for den klare, prin­sip­pielle tanke.

  2. Held ein knapp på den andre for­kla­ringa di. Det kan då umoge­leg vere ko­misk at Klassekampen skriv at ein re­la­tivt kjend SV-ar mel­der seg ut av par­tiet. Eller mei­ner desse face­bo­oka­rane og twitra­rane at avisa skulle ha skrive at han mel­der seg ut, men ikkje kvi­for? Det hadde vore ko­misk, det!

Legg gjerne igjen en kommentar!