God dag, stortingsmann! Økseskaft.

Stortinget, i går. Snorre Valen har ordet, i en re­plikk til saks­ord­fø­rer Ingjerd Schou fra Høyre:

Hvorfor nev­ner ikke saks­ord­fø­re­ren med ett ord alle de unn­ta­kene fra kra­vet om fire års straffe­ramme som Høyre har gått inn for, her­under straffe­lo­ven §§ 90 og 91a, noe som vil være en di­rekte trus­sel mot jour­na­lis­ters kilde­vern når de job­ber med å av­dekke kri­tikk­ver­dige for­hold ved stats­mak­ten?

Svaret:

Høyres ut­gangs­punkt har hele tiden vært at vi har sett det slik at dagens re­gel­verk og dagens lov­giv­ning ver­ken er god for virke­mid­lene som po­li­tiet tren­ger, el­ler for per­son­ver­net. Jeg er nok mer over­ras­ket over at ikke re­pre­sen­tan­ten ser det samme. Vårt ut­gangs­punkt har vært å gå inn i for­hand­lin­gene, rett og slett fordi dagens lov­giv­ning tren­ger å bli styr­ket. Vi har også in­vi­tert re­pre­sen­tan­tens eget parti til å være med på en be­ty­de­lig styr­king av per­son­ver­net og i til­legg sikre virke­mid­lene for po­li­tiet. Domstolskontrollen er ny. Lagringsplikten, hvor vi har gått inn for en av­tale om 6 må­ne­der, er én må­ned len­ger enn det flere av ak­tø­rene i dag prak­ti­se­rer, og det er også ak­tø­rer som ikke lag­rer i det hele tatt. Jeg ser at den av­ta­len vi nå har lagt fram, er en be­ty­de­lig styr­king på en rekke om­rå­der, også for jour­na­lis­ter og andre som job­ber i redak­sjo­nen.

Ding! Ned for tel­ling. Ny runde. Fight!

Jeg fikk ikke svar fra saks­ord­fø­re­ren, så jeg har tenkt å prøve med Arbeiderpartiet. Det gjel­der de tall­rike unn­ta­kene fra kra­vet om fire års straffe­ramme for å få ut­le­vert tra­fikk­data. Dette vil gjøre det mu­lig å kart­legge jour­na­lis­ters kil­de­nett­verk om de skulle være så frekke å av­dekke hem­me­lige og kri­tikk­ver­dige for­hold i stats­for­valt­nin­gen. Nå er sik­kert re­pre­sen­tan­ten Bjørnflaten fris­tet til å vise til av­ta­len som er gjort ved­rø­rende rom­av­lyt­ting av redak­sjo­ner. Det er irre­le­vant her. Jeg har et helt kon­kret spørs­mål som gjel­der straffe­lo­ven §§ 90 og 91: Hvordan kan Arbeiderpartiet for­svare fri ad­gang til jour­na­lis­ters tra­fikk­data om de av­dek­ker hem­me­lige og kri­tikk­ver­dige for­hold i sta­ten, noe som må sies å være en ganske vik­tig del av jour­na­lis­ters virke?

Denne gang: Anne Marit Bjørnflaten, Arbeiderpartiet.

Aller først vil jeg pre­si­sere at i til­legg til at vi nå inn­fø­rer strenge straffe­ram­me­krav med tanke på i hvilke type sa­ker man kan ut­le­vere tra­fikk­data, inn­fø­rer vi også noen andre be­grens­nin­ger. Vi sier at det skal være nød­ven­dig, og vi sier at det skal for­holds­mes­sig. På alle må­ter skjer­per vi be­ty­de­lig per­son­ver­net knyt­tet til ut­le­ve­ring av tra­fikk­data i for­hold til si­tua­sjo­nen som er i dag. Det har også vært vik­tig for både Arbeiderpartiet og Høyre å følge opp de sterke sig­na­lene som vi fikk fra presse­or­ga­ni­sa­sjo­nene. Derfor er jeg vel­dig glad for at vi har fått dette punk­tet på plass i av­ta­len.

Så har jeg lyst til å minne re­pre­sen­tan­ten Valen om én ting. I dag fin­nes ingen av disse be­grens­nin­gene. I dag har vi ikke dom­stols­kon­troll. I dag er det ikke krav til straffe­ramme. I dag kan tra­fikk­data ut­le­ve­res til po­liti og på­tale­myn­dig­het uten at det egent­lig lig­ger noen sær­lige be­grens­nin­ger til grunn. Så det er ikke tvil om at det for­sla­get som blir ved­tatt i dag, fø­rer til en kraf­tig styr­king av per­son­ver­net, også når det gjel­der jour­na­lis­ters ar­beids­si­tua­sjon.

Det lar seg tyde­lig­vis ikke gjøre å få svar. Arbeiderpartiet og Høyre inn­tok po­si­sjo­nen at de om­trent var pres­set til å vedta noe, og at det får være gren­ser for hvor mye vi skal legge inn be­grens­nin­ger for po­li­tiet. Sånn er det å være fler­tall på Stortinget. Man kan ikke bare vedta de lo­vene man mener er op­ti­male. Man må visst, som en tra­gisk, gresk karak­ter, ta til takke med små for­bed­rin­ger.

Og inn­føre tvun­gen lag­ring, da. Men det snak­ker vi ikke så høyt om.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til «God dag, stortingsmann! Økseskaft.»

Legg gjerne igjen en kommentar!