Alvorlig tankekriminalitet

Da er data­lag­rings­di­rek­ti­vet straks inn­rul­lert i norsk lov­verk, og av­ta­len mel­lom Høyre og Arbeiderpartiet er nøy­ak­tig slik jeg vars­let at den kom til å bli. Seks må­ne­ders lag­ring og en masse vis­vas om kryp­te­ring.

I til­legg sier Høyre at de har fått gjen­nom­slag for vel­dig sterke krav til dom­stols­be­hand­ling og at det kre­ves al­vor­lig kri­mi­na­li­tet før DLD-data kan ut­le­ve­res. Fire års feng­sels­straff, er kra­vet. Bortsett fra visse ty­per kri­mi­na­li­tet, da. De mest ve­sent­lige for yt­rings­fri­he­ten.

Det stil­les nem­lig ingen krav til al­vor­lig­het når det gjel­der mis­tanke om: (straffe­lo­vens pa­ra­gra­fer i paren­tes)

 • spio­na­sje (90, 91, 91a, 94)
 • ter­ror­for­bund (104)
 • over­vå­king (145)
 • skjult opp­tak av sam­tale (145 a)
 • spred­ning av pass­ord (145 b)
 • narko­for­bry­tel­ser (162 + b og c, 317 jf. 162)
 • for­fals­king av ID-kort og ID-tyveri (190a)
 • lok­king el­ler beta­ling av barn for sex (201a, 203)
 • la­ger, skaf­fer, be­sit­ter el­ler «plan­mes­sig gjør seg kjent med» overgrepsbilder- el­ler fil­mer av barn («barne­porno») (204a)
 • hacker data­sys­te­mer (270)
 • kren­king av pri­vat­li­vets fred (390a)
 • men­neske­han­del (utll. § 108)

Merk at noen av disse tin­gene har mye kor­tere straffe­ram­mer enn fire år, f.eks. kren­king av pri­vat­li­vets fred, hack­ing av data­sys­te­mer for egen ge­vinst, og inn­sam­ling av opp­lys­nin­ger om hem­me­lige for­hold («spio­na­sje»). Likevel skal man altså få DLD-data for disse. Utvalget av unn­tak er enormt stort og vel­dig un­der­lig. Hvorfor ak­ku­rat disse unn­ta­kene?

Fellesnevneren til unn­ta­kene er, skrem­mende nok, at det er slike sa­ker DLD er mest ef­fek­tiv mot. Man har altså inn­ført et prin­sipp om at DLD bare skal bru­kes mot al­vor­lig kri­mi­na­li­tet… og kri­mi­na­li­tet som DLD er ef­fek­tiv mot.

I 1977 sam­let jour­na­lis­ten Ivar Johansen inn in­for­ma­sjon om de hem­me­lige tje­nes­tene i Norge. Han hadde sine vel­dig gode grun­ner. På denne tiden var de hem­me­lige tje­nes­tene i Norge i ferd med å vokse ut over alle støv­le­skaft. De be­drev be­vi­se­lig grove lov­brudd. De rap­por­terte mer el­ler mindre di­rekte til Arbeiderpartiet. Stortinget ble ikke opp­lyst om virk­som­he­ten deres.

Likevel ble Ivar Johansen dømt. For over­tre­delse av § 90 og 91 a. Til seks må­ne­ders feng­sel. Med andre ord ville po­li­tiet fritt frem kunne brukt tra­fikk­data mot Ivar Johansen.

La meg hamre det inn: Ivar Johansen var jour­na­list. Han sam­let inn opp­lys­nin­ger fra di­verse kil­der, om sterkt kri­tikk­ver­dige for­hold i norsk stats­makt. Hadde DLD vært på plass i 1977, ville den norske stats­mak­ten hatt fri an­led­ning til å inn­hente fulle tra­fikk­opp­lys­nin­ger om Ivar Johansens kon­takt med kil­dene sine.i

Hvis ikke det gir en chil­ling ef­fect, er det ingen­ting som gjør det. Vet du noe om mis­bruk av stats­makt? Hold kjeft og sett deg ned. Og skru av iP­ho­nen.

Oppdatering kl 14.54:

I av­ta­len har de slengt inn et av­snitt om jour­na­lis­ter. Det er så frekt at det nes­ten ikke fin­nes ord. Se her:

Partene mener det er vik­tig å styrke jour­na­lis­te­nes kilde­vern, og at en god måte å gjøre dette på er å opp­stille be­grens­nin­ger i ad­gan­gen til å av­lytte te­le­fo­ner el­ler lo­ka­ler som bru­kes av jour­na­lis­ter, og til å bruke slike opp­tak som be­vis. Partene er der­for enige om at de i for­bin­delse med be­hand­lin­gen av Prop. 49 L (2010-2011) skal gi ut­trykk for at det er be­hov for å endre straffe­pro­sess­lo­ven § 216m slik at jour­na­lis­ter får et sær­skilt vern mot rom­av­lyt­ting, på linje med det som til­kom­mer av­lyt­ting av de øv­rige yrkes­grup­per som nå er nevnt i § 216 m fjerde ledd, og at man ber re­gje­rin­gen fremme et slikt lov­for­slag som ledd i opp­følg­nin­gen av NOU 2009: 15.

Det som står er altså: det er lurt å be­grense ad­gan­gen til å av­lytte jour­na­lis­ters te­le­fo­ner og redak­sjo­ner, og å forby bruk av slike opp­tak som be­vis. (Merk: her er ikke nevnt tra­fikk­data, temaet for denne av­ta­len). Derfor skal vi gjøre det vans­ke­li­gere å av­lytte redak­sjons­lo­ka­ler.

Ingenting om tra­fikk­da­ta­ene. Ingenting for­slag knyt­tet til av­lyt­ting av te­le­fon. Et til­legg om at man ikke skal rom­av­lytte avis­re­dak­sjo­ner — noe man selv­sagt ikke be­hø­ver når man kan av­lytte jour­na­lis­tens te­le­fon og ha inn­syn i hans po­si­sjo­ner og e-postkontakter.

På top­pen av dette: Journalister er bare én av mange grup­per som trues av disse reg­lene. Mange vik­tige av­slø­rin­ger kom­mer fra blog­gere. Enda fler fra Wikileaks, som ver­ken er jour­na­lis­ter el­ler blog­gere. Disse nev­nes ikke med et ord, og hjel­pes ingen­ting av dette piss­prei­ket.

Fotnoter

 1. Lovlig, vel å merke. De gjorde selv­agt det li­ke­vel, ulov­lig. Men hadde det vært i dag, hadde det også vært mye, mye mer data å hente. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

19 kommentarer til «Alvorlig tankekriminalitet»

 1. Det er nå 5 år si­den jeg flyk­tet fra Norge etter å ha opp­levd hvor­dan regi­met straf­fer lov­ly­dige bor­gere som kri­ti­se­rer NATO. Nå som DLD inn­fø­res er det ikke noe mer fris­tende å sette fo­ten i gam­le­lan­det. Ikke at det spil­ler noen rolle, for om du be­nyt­ter deg av yt­rings­fri­he­ten i Norge så ri­si­ke­rer du mye stren­gere straff og over­grep uten­for lov­ver­ket enn du gjør innen­for lov­ver­ket om du f.eks raner en bank el­ler sky­ter noen.

 2. Lurer på egent­lig hvor mye Høyre an­ser folk som idio­ter, der de hev­der de «red­det» per­son­ver­net fra det «onde» Ap. Som om Ap har noen som helst kva­ler med Høyre sine «seire» så lenge man ikke tul­ler med EU.

  Og Isaksen på Dagsnytt 18 idag, pin­lig er vel for­bok­sta­ven. Ligger vel på nett-tv om noen strak­ser.

 3. God ana­lyse Sigve.

  Det er vik­tig at vi set­ter oss godt inn i disse tin­gene slik at de som kan ha be­hov for be­skyt­telse mot over­våk­ning (po­li­ti­kere, ak­ti­vis­ter, jour­na­lis­ter, blog­gere osv.) blir klar over hva som kan ut­løse over­våk­ning, og læ­rer seg tek­nik­ker for å omgå over­våk­ning når den fin­ner sted. Selv rom­av­lyt­ting kan jo om­gås, hvis man er for­sik­tig nok med når man dis­ku­te­rer kon­fi­den­si­ell el­ler stra­te­gisk in­for­ma­sjon.

  Bloggere vil i tiden frem­over anta­ge­lig ta over den rol­len pres­sen tid­li­gere har spilt som for­sva­rere av yt­rings­fri­he­ten og som arena for makt­kri­tikk. Bloggere av be­tyd­ning er nok alle­rede un­der opp­sikt, spe­si­elt de som er kri­tiske til EU, glo­ba­li­se­ring, masse­inn­vand­ring og over­våk­ning. Sannsynligheten for å bli ut­satt for over­våk­ning er nok ge­ne­rellt pro­por­sjo­nal med hvor kri­tisk man yt­rer seg om for­hold som er vik­tige for den rådende po­li­tiske og øko­no­miske elite. Slik har det tro­lig vært til alle tider.

  Mennesker i makt­po­si­sjo­ner har na­tur­lig­vis gode for­bin­del­ser til po­liti og de hem­me­lige tje­nes­ter, og det er naivt å tro at ingen i makt­po­si­sjo­ner vil falle for fris­tel­sen til å mis­bruke de mu­lig­he­ter som fin­nes til å «spio­nere» på feks po­li­tiske mot­stan­dere el­ler bry­somme jour­na­lis­ter og blog­gere.

  Det vil ikke være vel­dig vans­ke­lig for en over­iv­rig po­liti­tje­neste­mann el­ler en po­li­tisk me­nings­mot­stan­der å plante mis­tanke mot noen, med den hen­sikt å ut­løse over­våk­ning. Når man sen­ker ters­ke­len for å over­våke bor­gerne, vil det na­tur­lig­vis bli enda let­tere å plante mis­tanke mot noen slik at man får ved­kom­mende over­vå­ket for en peri­ode.

  For blog­gere tror jeg mis­tanke om ter­ror­for­bund (104), spio­na­sje (90, 91, 91a, 94) og hack­ing av data­sys­te­mer (270) vil kunne bli be­nyt­tet som på­skudd for å iverk­sette over­våk­ning. Den ty­piske dom­mer vil tro­lig ha så lite greie på blog­ging og data at ved­kom­mende neppe vil ha for­ut­set­nin­ger for å vur­dere om po­li­ti­ets på­statte mis­tanke er tro­ver­dig. Mange dom­mere deler dess­uten om­gangs­krets med per­soner i makt­po­si­sjo­ner som kan ha in­ter­esse av ut­strakt over­våk­ning for å kart­legge me­nings­mot­stan­dere og ny­hets­for­mid­lere. Og venne­tje­nes­ter er som kjent ut­bredt.

 4. Det er mange og gode grun­ner til å si nei til DLD.

  Pressens kilde­vern er den minst vik­tige av dem.

  DLD er to – og kun to – nye ting fra i dag: Lokasjonsdata og e-post. Resten er de­tal­jer, et par må­ne­ders lag­rings­tid eks­tra og ymse pro­sess­kri­te­rier, ulikt fra land til land.

  Ingen av de to “nye” til­ta­kene be­rø­rer kilde­ver­net i noen dra­ma­tisk grad sam­men­lig­net med i dag.

  Lokasjonsdata: Politiet kan rik­tig­nok plas­sere en jour­na­list og en po­ten­si­ell kilde sam­men på en gitt tid innen­for rekke­vid­den av en mo­bil­base­sta­sjon (i by­strøk ca. 200- 400 me­ter), der­som du har snev­ret inn etter­forsk­nin­gen til to po­ten­si­elle lek­ka­sje­kil­der. For ek­sem­pel.

  Men også dette kan du gjøre i dag, bare ikke 6 må­ne­der til­bake i tid.

  E-post: Ingen ef­fekt med mindre den ano­nyme kil­den in­sis­te­rer på å bruke online.no-adressen sin.

  Pressen kan jo be­gynne med å gå høyt ut og be po­ten­si­elle vars­lere og hem­me­lige kil­der om å be­nytte den alle­rede DLD-sikrede e-postadressen tips@vg.no el­ler evt. 2400@db.no, for å nevne to. Be kil­den om å bruke sin egen jobb­mail el­ler helst Gmail, Hotmail el­ler Yahoo!Mail om han/hun vil være helt sik­ker.

  Inntil VG, DB el­ler Aftenposten skulle be­gynne å selge mo­bil­te­le­fo­ner el­ler bred­bånds­abon­ne­ment, be­tyr ikke DLD noe fra el­ler til.

  Om po­li­tiet deri­mot vin­ner fram i Høyesterett for å få tak i kil­den bak en el­ler an­nen sak (noe de f. eks gjorde få år til­bake for å få tak i et Aftenposten-bilde, om noen hus­ker), er man fucked. Men det ville man vært uan­sett, med el­ler uten
  DLD.

  Greit at mo­bil­bruk og nett­bruk nå kan sjek­kes ut, etter retts­kjen­nelse.

  Men det kunne det før også, etter ved­tak fra PT og med enda va­gere reg­ler mht. straffe­ramme.

  I sen­si­tive sa­ker som av en el­ler an­nen grunn ikke lar seg kom­mu­ni­sere over e-post, har hem­me­lige kil­der dess­uten all­tid vært skep­tiske til mo­bil­te­le­fo­ner og fore­truk­ket per­son­lige mø­ter o.l.

  Sånn sett kom­mer man STYRKET ut, nett­opp på grunn av det du om­ta­ler som “frekk­het” fra Høyre, nem­lig et ster­kere retts­for­ank­ret kilde­vern.

  Dette kan, i mot­set­ning til mye an­net sym­bol­piss i denne sa­ken, fak­tisk re­elt på­virke ters­ke­len Høyesterett (de fleste medier med re­spekt for seg selv vil for­svare kilde­ver­net helt til Høyesterett) set­ter for å til­late be­slag av data­ut­styr o.l.

  1. Jeg er uenig. For det første åp­ner den nye straffeprosesslov-bestemmelsen eks­pli­sitt for at tre sær­de­les rele­vante lov­brudd auto­ma­tisk kva­li­fi­se­rer til ut­le­ve­ring av lo­ka­sjons­data – nem­lig inn­brudd i data­nett­verk, spred­ning av pass­ord og ikke minst inn­sam­ling av stats­hem­me­lig­he­ter. Også i frem­ti­den — spe­si­elt i frem­ti­den — vil de mest in­ter­es­sante sa­kene bli dan­net på bak­grunn av hand­lin­ger som gir skjel­lig grunn til mis­tanke om slike lov­brudd; bare tenk Wikileaks.

   Det er selv­sagt langt fra umu­lig å omgå DLD, men det er grense­løst naivt å tenke seg at man ikke plan­leg­ger å tette slike hull på sikt. De aller fleste sa­ker kre­ver mer enn et enkelt tips for å vars­les: de kre­ver kon­takt og kon­takt igjen for å ve­ri­fi­sere au­ten­ti­si­tet og bygge ut sa­ken rundt nye opp­lys­nin­ger.

   Dessuten er det ikke enkelt å sikre seg at begge par­ter i et slikt kilde­sam­ar­beid har sik­ret seg godt nok. Jeg sto­ler f.eks. ikke på VGs sik­ring av tips­tje­nes­ten for fem flate øre. Dermed ville jeg kvie meg for å varsle dit.

   Det du skri­ver om Høyesterett er rik­tig, sett bort fra at det fin­nes haste­be­stem­mel­ser som gir po­li­tiet an­led­ning til å omgå anke­mu­lig­he­tene. Selv om det til syv­ende og sist ikke kan bru­kes som be­vis, er ska­den alle­rede skjedd.

   Men joda, det fin­nes enda mer prin­si­pi­elle år­sa­ker til å være skep­tisk. Jeg mente ikke å un­der­slå disse.

  2. Hei igjen.

   Først: Du mis­for­står meg (hå­per jeg) om «sik­rin­gen» av VGs tips-e-post. Det var ment iro­nisk.

   Poenget er at en­hver e-postadresse som ikke er til­delt deg fra Telenor/NetCom el­ler en an­nen tele­til­by­der, fal­ler uten­for DLD. Dermed også ek­semp­let tips@vg.no. Siden VG altså ikke sel­ger mo­bil­te­le­fo­ner.

   VG har ikke gjort noe som helst, og tren­ger hel­ler ikke gjøre noe som helst, for å sikre tips­ka­na­len sin ytter­li­gere.

   Er tips@vg.no en sik­ker ka­nal mot et PST på opp­drag? Overhodet ikke, PST har den beste kom­pe­tan­sen på cy­ber­inn­brudd i lan­det.

   Men sik­ker for DLD? helt klart.

   Poenget mitt var ikke at DLD er pean­uts. De to første set­nin­gene opp­sum­me­rer fak­tisk hele po­en­get mitt, og for­søk på å lese noe an­net i det (@detaljerik) smi­ler jeg av.

   Arrogant? Oh yes. Faktisk ar­ro­gant nok til å si at stoppdld-oversikten gir en lite hen­sikts­mes­sig fram­stil­ling full av for­be­hold, og med få mu­lig­he­ter til å skaffe seg re­ell over­sikt over hva di­rek­ti­vet med­fø­rer sam­men­lig­net med hva si­tua­sjo­nen er i dag.

   Det lag­res mer enn dere tror, fol­kens, og po­li­tiet be­nyt­ter seg av at reg­lene er svært uklare.

   «Hva, sier han vir­ke­lig at han vet bedre enn Stopp Datalagringsdirektivet – at han har ak­ku­mu­lert større fakta­kunn­skap om det tek­niske inn­hol­det i DLD enn noe Stoppdld-styremedlem, og der­for tar seg fri­he­ten å ge­ne­ra­li­sere?»

   Ja, det er fak­tisk det jeg sier.

   Når jeg så le­ser «Det er selv­sagt langt fra umu­lig å omgå DLD, men det er grense­løst naivt å tenke seg at man ikke plan­leg­ger å tette slike hull på sikt,» blir jeg litt matt.

   Livet er for kort til at jeg orker å for­holde meg til strå­menn i den hen­sikt å gjøre meg til den bry­somme DLD-tilhengeren som alle skal bruke seg på.

   Snakker jeg på noe tids­punkt om å omgå DLD? Nei.

   Jeg snak­ker om om­rå­der hvor DLD ikke har inn­virk­ning – helt av seg selv.

   Og selv­føl­ge­lig vil hull bli tet­tet og DLD ut­vi­det. Har jeg noen­sinne sagt noe an­net? Nei.

   Jeg er fak­tisk så til de gra­der DLD-motstander at jeg ville vært vil­lig til å svelge mot­hårs en na­sjo­nal lag­rings­plikt til­sva­rende 6-månedersvarianten av DLD (mi­nus lo­ka­sjons­data og e-post) – bare for å oppnå denne ene tin­gen: Sikkerheten av at fram­ti­dige ut­vi­del­ser og så­kalt «for­måls­ut­gli­ding» (les: nye virke­mid­ler, inn­syn til Nav, Finanstilsynet o.l.) ville bli åpent de­bat­tert i norsk of­fent­lig­het.

   Dessverre har ingen vært in­ter­es­sert i dét – altså å tilby Høyre et tro­ver­dig alter­na­tiv mel­lom «alt» og «ingen­ting».

   I ste­det sit­ter DLD-motstanderne på hver sin tue og skri­ker ak­ku­rat like øre­dø­vende høyt om både rele­vante og ikke-relevante ef­fek­ter av DLD.

   Min på­stand er at alt ma­set om di­rek­ti­vetss NEST ver­ste ele­men­ter – kilde­vern, så­kalt masse­over­våk­ning, uskylds­pre­sump­sjon un­der press, «chil­ling ef­fect», po­li­ti­ets mang­lende evne til å do­ku­men­tere be­ho­vet for da­ta­ene, osv. osv. – har la­get et så gif­tig de­batt­klima at det har tor­pe­dert alle mu­lig­he­ter til å vise po­li­ti­kerne, på en pe­da­go­gisk måte, det aller ver­ste:

   Hvor enormt inn­gri­pende en inn­sam­ling og lag­ring av lo­ka­sjons­data er – spe­si­elt etter fram­veks­ten av smart­te­le­fo­ner og the The in­ter­net of things – og at Norge har helt andre for­ut­set­nin­ger til å ta dette inn over seg i 2011 enn EU hadde i 2006.

   Jeg valgte meg rik­tig­nok ut et nokså til­fel­dig sted å spy ut min galle på, si­den din første kom­men­tar over­ho­det ikke er det ver­ste jeg har sett.

   Men det traff altså li­ke­vel en nerve – fordi det re­pre­sen­terte noe som har ir­ri­tert meg grense­løst i langt tid, og som nå gjør meg bit­ter og tas­ta­tur­his­sig fordi en fem år lang kamp helt unød­ven­dig ble tapt. Så, der har du dagens psyko­ana­lyse.

   Du kan jo litt om re­to­rikk: Hvilken del av DLD-motstanden tror du Helga Pedersen el­ler Knut Storberget har valgt å rette sine svar mot un­der­veis i denne sa­ken – den sak­lige el­ler usak­lige?

   Ethvert Ap-innlegg om DLD si­den 2006 har åp­net noen­lunde slik:

   «Vi må aller først rydde opp i en myte som mot­stan­derne av di­rek­ti­vet for­sø­ker å plante som sann­het. Dette er IKKE snakk om over­våk­ning av inn­hold. Dette er snakk om lag­ring av tra­fikk­data, og det er ikke en gang po­li­tiet selv som skal lagre da­ta­ene.»

   Så vil du si, som mange andre, at du per­son­lig aldri har hatt noen il­lu­sjo­ner om at sta­ten nå har tenkt å lese e-posten din.

   Men det hjel­per ikke. Fordi du reg­nes i samme bås som folk som tror det.

   Hvorfor tror du jeg åp­net denne teks­ten med ditt sva­keste punkt – den delen der du rett og slett mis­for­sto?

   Mitt for­mål: Angrip mot­stan­de­rens sva­keste punkt, bruk tid og plass til det – og håp på at even­tu­ell beret­ti­get kri­tikk blir tol­ket i for­len­gelse av det svake punk­tet («har Sigve mis­for­stått noe, har han sik­kert ikke kon­troll på res­ten hel­ler»).

   Ap/politiets for­mål i DLD-saken: Angrip mot­stan­de­rens sva­keste punkt, fram­still mot­stan­den som én ho­mo­gen gruppe med én fel­les­nev­ner: at de ikke greier å skille snørr og bart i denne sa­ken. Håp på at rele­vante ar­gu­men­ter fort­satt vil drukne i en strøm av usak­lig over­dra­ma­ti­se­ring, slik at syk­lu­sen kan fort­sette helt fram til ved­tak.

   Fasit vi­ser at Ap og det ju­ri­diske em­bet­ver­ket lyk­tes over­ras­kende godt, med tanke på at sta­te­gien burde være kjent stoff for alle med sin Machiavelli un­der kon­troll.

   Effektivt blir det imid­ler­tid først idet alt du tren­ger for å do­ku­men­tere dette synet er å hen­vise til nett­adres­sen http://www.twitter.com og hash­ta­gen #dld.

   Her er alt sam­let – fra godt fun­da­men­terte ju­ri­diske Wessel-Aas-betenkninger via so­lide fakta­pre­mis­ser om lo­ka­sjons­data – til hin­si­des usak­lige Stasi/George Orwell-referanser fra folk som syns det er kjipt at Jens og Erna er blitt enige om å av­lytte te­le­fo­nen din.

   Et stort, lyk­ke­lig anti-DLD-fellesskap, der alle er kom­pi­ser og like gode. Ingen fakta­feil tren­ger å rip­pes opp i – si­den for­må­let er så udis­ku­tab­let godt. Alle ra­ser vi mot samme mål, Storberget er skur­ken og Høyres li­be­rale idea­ler er tapt. Tjohei!

   Alle er in­der­lig enige om at DLD er noe svi­neri – her drar vi alle las­set sam­men: Så lenge du er mot DLD, er det in­tet å kri­ti­sere – bare enda flere må­ter å være enige på.

   Vel, hva skal vi nå finne på, da?

  3. Mange gode be­trakt­nin­ger her. Jeg åp­net selv en pando­ras eske av kri­tikk da jeg, av de samme grun­nene som deg, for­søkte å få anti-DLD-kampanjen til å holde seg til prin­sip­pene, og ikke be­gynne å mis­ten­ke­lig­gjøre po­li­ti­ets nytte av da­ta­ene. Jeg er sånn sett helt enig: DLD-kampanjen har valgt en tak­tikk der alle ar­gu­men­ter kjø­res frem hele tiden, og det hele mo­ses sam­men med kon­spi­ra­sjons­teorier. Utaktisk og uhen­sikts­mes­sig.

   Litt mer nit-picking er nød­ven­dig på dette e-postopplegget.

   Du har rett i at der­som du opp­ret­ter en GMail-konto, så vil ikke dette lag­res (av din ISP). Men du har ikke rett i at det er bare e-postadressene som du til­de­les som skal logg­fø­res. Det som står i pro­po­si­sjo­nen er at «Den enkelte til­by­der skal kun lagre data om sine egne abon­nen­ter og for­ut­sette at data om andre til­by­de­res abon­nen­ter blir lag­ret av de til­by­derne der hvor abon­nen­ter hø­rer hjemme». Men i nes­ten alle til­felle, for­mo­dent­lig også VGs til­felle, vil e-postadressen du har skaf­fet deg selv være på en ser­ver hos en tje­neste­til­by­der som fal­ler inn un­der ekom­lo­ven — enten ved at den selv er en sånn tje­neste­til­by­der som ekom­lo­ven snak­ker om el­ler fordi de er kunde av en slik.

   Det er ikke mu­lig å drifte en e-postserver uten å enten ha et nett el­ler leie plass på et nett. Og da er du i ekom­lo­vens for­måls­om­råde.

   Men det er, som sagt, enkelt å komme seg utenom DLD ved å opp­rette hot­mail­konto el­ler GMail-konto.

   Jeg deler hel­ler ikke ana­ly­sen din av at denne kam­pen «helt unød­ven­dig» ble tapt. Det ville vært en helt van­vit­tig fjær i hat­ten for det brede de­mo­kra­tiet der­som denne sa­ken hadde blitt vun­net – mot Arbeiderpartiets og po­li­ti­ets vilje. Bare det at Frp snudde var en enorm over­ras­kelse og en stor seier for kam­pan­jen; det mest po­liti­lo­jale av alle par­ti­ene så det po­pu­lære po­ten­siale i pri­vat­li­vets fred — helt og hol­dent på grunn av (den neg­a­tive) opp­merk­som­he­ten kam­pan­jen med­førte.

   Og selv om denne kam­pan­jen kunne vært vun­net, er det ingen tvil om at Arbeiderpartiet uan­sett hvil­ken tak­tikk «vi» hadde valgt ville ha kun­net hevde at mot­stan­derne ikke kla­rer å skille snørr og bart.

   For det siste (holdt jeg på å si) kan jeg ikke se at jeg sli­ter med å skille snørr og bart. Det er høyst rele­vant for en vars­ler at store deler av norske e-poster logg­fø­res og kan over­fø­res jus­tis­myn­dig­he­tene ved mis­tanke om, f.eks., inn­sam­ling av stats­hem­me­lig­he­ter. Jeg kan ikke helt for­stå at jeg skal ha frem­lagt noe fak­tisk feil i ar­tik­ke­len.

  4. Du tar meg på al­vor, så jeg sen­der litt re­spekt til­bake:

   Når jeg nå er i ferd med å pas­sere en spalte­me­ter på blog­gen din, er det ikke fordi jeg fant så mange fakta­feil at rulle­gar­dina gikk ned.

   Denne kunne jeg for ek­sem­pel godt tenkt meg å være opp­havs­man­nen til selv:

   «Man har altså inn­ført et prin­sipp om at DLD bare skal bru­kes mot al­vor­lig kri­mi­na­li­tet… og kri­mi­na­li­tet som DLD er ef­fek­tiv mot.»

   Når det gjel­der å mis­ten­ke­lig­gjøre po­li­tiet, er vi også helt på linje. Selv om man skulle ha rett, er det nytte­løst, og slår kun til­bake på en selv.

   Jeg går ikke til­bake på noe av det som står, men det stik­ker ikke dy­pere enn at jeg så det nevnte Twitter#dld koke over av re­fe­ran­ser til nett­opp ditt inn­legg om kilde­vern. Jeg lot meg pro­vo­sere mest av alle re­fe­ran­sene – som om dette var det ver­ste of­fe­ret vi måtte tåle denne dagen. Klassisk mar­ke­rings­be­hov fra en bes­ser­wis­ser, kan du si.

   Som en venn­lig gest unn­la­ter jeg i det minste å ta det svake punk­tet ditt først, men spa­rer det til sist denne gan­gen:

   Om e-post:

   Gmail og an­nen we­b­mail vet du om. Privat mail­ser­ver el­ler en be­drift med egen ser­ver li­keså. For de øv­rige, lig­ger nøk­ke­len lig­ger i ordet «til­by­der».

   En til­by­der av e-posttjenester som del av andre kon­tor­støtte­tje­nes­ter over nett­skyen (etter hvert vel­dig van­lig på norske kon­to­rer) om­fat­tes ikke. Microsoft er det største ek­semp­let.

   Bakgrunnen lig­ger i hele den ju­ri­diske for­ank­rin­gen av data­lag­rings­di­rek­ti­vet, som like gjerne kunne fått nav­net ekom­di­rek­ti­vet el­ler kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­ti­vet.

   For å unngå enorme data­sett fra ek­sem­pel­vis fi­nans og forsk­ning, om­fat­ter di­rek­ti­vet kun ekom­tra­fikk, ikke data­tra­fikk.

   Det ska­per for ek­sem­pel kon­krete ulo­giske smutt­hull un­der IP-telefoni, der Telios bred­bånd­ste­le­foni er klas­si­fi­sert som data­tra­fikk og der­med fal­ler uten­for DLD.

   Det er jo mor­somt i seg selv, men summa sum­marum er at «til­by­der» må for­stås som «tele­til­by­der», selv om flere ak­tø­rer til­byr e-post.

   Derfor vil ikke e-postlagringen i DLD-regi om­fatte stort mer enn Telenors @online.no-adresser, NextGenTels @broadpark.no-adresser osv. – en i rea­li­te­ten mar­gi­nal del av be­folk­nin­gen.

   Når det er sagt: Selv om det i dag er for­holds­vis harm­løst, er e-post en av de to prin­si­pi­elt mest beten­ke­lige delene av DLD – fordi smutt­hul­lene kan tet­tes på sikt. Men da må altså DLD end­res helt ned i grunn­vool­lene (se over).

   Lokasjonsdata
   Kildevernet i Norge er for all del ikke tipp­topp, og det blir neppe bedre med DLD.

   Men det blir ikke stort verre hel­ler, og det var mitt po­eng.

   Selv ikke den store, stygge ul­ven lo­ka­sjons­data, som el­lers er et over­grep, gjør sa­ken stort verre.

   Grunnen? Lokasjonsdata er pri­mært tenkt på som nyt­tig ved al­vor­lige for­bry­tel­ser med ukjent gjer­nings­mann.

   Ved en etter­forsk­ning mot en jour­na­list­kilde, må man anta at sa­ken har en kon­kret mis­tenkt (el­ler i det minste en kjent jour­na­list) og en al­vor­lig­het som gir grunn­lag for enten a) å hente ut de samme lo­ka­sjons­da­ta­ene med dagens re­gel­verk, rik­tig­nok med va­rie­rende og usta­bil lag­ring – el­ler b) iverk­sette kom­mu­ni­ka­sjons­kon­troll – et uhyre po­tent over­vå­kings­re­gime som langt over­går DLD på alle må­ter.

   Det er ganske enkelt sum­men av alt dette som gjorde at jeg fikk skrive­kløe idet noen valgte ak­ku­rat kilde­vern som fane­sak for for­døm­mel­sen av DLD.

  5. «Bare det at Frp snudde var en enorm over­ras­kelse»

   Var Frp for DLD tid­li­gere altså?

 5. @Pressemann

  «DLD er to – og kun to – nye ting fra i dag: Lokasjonsdata og e-post. Resten er de­tal­jer»

  Nei, res­ten er ikke bare de­tal­jer. Resten gir et om­trent kom­plett bilde av livet ditt og alt du fore­tar deg på net­tet:

  http://stoppdld.no/kunnskapsbanken/hva-skal-lagres/

  Som du ser, er DLD en kraf­tig ut­vid­ning av lag­rin­gen. Det er ikke bare snakk om små­ting. Det er de­tal­jer som er svært dypt­gå­ende.

  1. «DLD en kraf­tig ut­vid­ning av lag­rin­gen. Det er ikke bare snakk om små­ting. Det er de­tal­jer som er svært dypt­gå­ende.»

   Helt rik­tig, og gra­tu­le­rer med det. Men det står ikke på noen som helst måte i kon­trast til hva jeg skrev:

   «DLD er to – og kun to – nye ting fra i dag: Lokasjonsdata og e-post. Resten er de­tal­jer».

   Du un­der­vur­der om­fan­get av dagens fak­tu­re­rings­lag­ring og over­vur­de­rer for­skjel­len opp mot DLD slik det im­ple­men­te­res i Norge.

   Det er for­så­vidt ingen skam, det er ikke la­get sær­lig gode over­sik­ter på norsk. Stoppdld/Wikipedia gir ok over­sikt over DLD, men den slum­sete kate­go­ri­se­rin­gen bi­drar lite til en verdi­nøy­tral sam­men­lig­ning med dagens si­tua­sjon. Da må du til pri­mær­kil­dene: European te­le­com­mu­ni­ca­tions ope­ra­tors’ network (Etno.be), Telenor/NetCom el­ler lig­nende. Gidder du? Nei, hvor­for skulle du det? Saken er av­gjort, og har re­elt sett vært det lenge.

   Jeg får gjenta meg selv: Forskjellene fin­nes, men er i den store sam­men­hen­gen kos­me­tiske – for alt an­net enn lo­ka­sjons­data og e-post.

   Lagring av lo­ka­sjons­data er til gjen­gjeld en upro­por­sjo­nal uhyr­lig­het, en fal­litt­er­klæ­ring for jus­sens og for­valt­nin­gens evne til å fange opp im­pli­ka­sjo­nene av ny tek­no­logi – og en ka­ta­strofe for Norge og Europa. E-postlagring er på­sin side litte­grann ube­lei­lig, men først og fremst in­ef­fek­tivt og unød­ven­dig.

   Begge har li­ke­vel et fel­les­trekk gjen­nom å være prin­si­pi­elt to­talt an­ner­le­des fra ann­nen lag­ring – i kraft av at Telenor/NetCom/andre tele­til­by­dere på­leg­ges å KONSTRUERE data for lag­ring, uten noen­sinne å ha hatt bruk for dem selv.

   Forskjellen kan bil­led­gjø­res slik: Du på­leg­ges altså ikke å lagre bil­det webkameraet/hyttealarmen tok av fot­av­tryk­ket i snøen uten­for det knuste hytte­vin­duet. Du blir på­lagt å sørge for at det all­tid lig­ger ny­lagt, våt se­ment uten­for alle vin­du­ene dine til en­hver tid, for å sikre at alle even­tu­elle fot­av­trykk blir lag­ret uav­hen­gig av vær og års­tid.

   Men for all del: Du tren­ger ikke å tro meg på dette, det er greit og gjør ingen skade fra el­ler til. Stoppdld.no er slik sett et mye bedre sted for å føle var­men og trygg­he­ten fra folk som er helt enige med deg.

  2. «Men det står ikke på noen som helst måte i kon­trast til hva jeg skrev:»

   Jo, det gjør fak­tisk det. Du på­står det kun er snakk om «kos­me­tiske for­and­rin­ger», men fa­sit vi­ser at det er en kraf­tig ut­vi­delse.

  3. Det fin­nes et ord­språk som av­slut­tes slik:
   «Aldri dis­ku­ter med (…). (…)sitt nivå, der han vin­ner på er­fa­ring.»

   Derfor: Du vin­ner, jeg gir meg. Din fakta­kunn­skap er umu­lig å ar­gu­men­tere mot.

 6. Mener jeg leste et punkt i or­gi­nalut­kas­tene om fri­tak for data­lag­ring for sen­trale personer(les:politikere på Stortinget)

  Er det frem­de­les gjel­dene?

  Regner egent­lig ikke med at det er fjer­net.

Legg gjerne igjen en kommentar!