Høyre i fella

American Package
Creative Commons License photo credit: Emily Raw

Regjeringens lov­for­slag om Datalagringsdirektivet ble lagd med åte. Partiet Høyre skulle lok­kes til å støtte Arbeiderpartiet, og lokke­ma­ten var at Arbeiderpartiet gjorde lov­for­sla­get unød­ven­dig inn­gri­pende (12 må­ne­ders lag­rings­tid) og eks­tremt lite de­tal­jert (krav til lag­ring). Nå sier Høyre at de er for di­rek­ti­vet, for­ut­satt at lag­rings­tida blir kut­tet og kra­vene til lag­ring blir stren­gere. Dermed har de spilt ak­ku­rat den rol­len Arbeiderpartiet ga dem: Høyre skulle få lov til å spille rol­len som flinke på å lage lo­ver og be­kym­rede for bor­ger­nes retts­vern — men li­ke­vel stemme for det mest inn­gri­pende over­vå­kings­til­ta­ket vi noen­sinne har sett.

For Erna Solberg var det de­fi­ni­tivt et fris­tende åte. Motstanden mot over­vå­king er ikke et folke­krav, den er en prin­sipp­sak der kjerne­mot­stan­derne be­fin­ner seg i in­tel­li­gen­siaen. Samtidig tren­ger Høyre å komme seg på of­fen­si­ven i rust­nings­kapp­lø­pet om å være den tøf­feste i klas­sen mot kri­mi­na­li­tet. Etter at di­rek­ti­vet ban­kes gjen­nom i Stortinget kan vi altså se frem til åre­vis av de­bat­ter der Frp vil bli møtt med denne re­plik­ken:

— Sier dere, som ikke engang ville gi Politiet virke­mid­lene de øns­ket med hen­syn til data­lag­ring.

Jeg kjen­ner kval­men stige alle­rede.

Likevel er det et fnugg av håp igjen, og hå­pet kom­mer av det fak­tum at dette er en sak Arbeiderpartiet har fes­tet ei­er­skap til. Å lose di­rek­ti­vet gjen­nom vil først og fremst være en seier for Arbeiderpartiet, og det hele kan der­for komme til å koste mer enn det sma­ker for Høyre, som tross alt er Arbeiderpartiets kon­kur­rent. På top­pen av det he­ler er det rime­lig å anta at selv om mot­stan­den mot Datalagringsdirektivet ikke har fler­tall i fol­ket, an­ser mot­stan­derne di­rek­ti­vet som en mye vik­ti­gere sak enn det til­hen­gerne gjør. Det gir sa­ken lite opp­side og mye ned­side, målt i opp­slut­ning.

En an­nen sen­tral fak­tor er at denne ty­pen sa­ker ska­per vel­dig sterk dis­so­nans blant prin­sipp­faste ung­dom­mer. Alle ung­doms­par­tier er mot, og de har klart å samle seg om fel­les ut­spill. DLD har en ge­ne­ra­sjons­pro­fil. Ungdom i dag er so­sia­li­sert inn i sterk til­hø­rig­het til fri­he­ten, ano­ny­mi­te­ten, de­sen­tra­li­se­rin­gen og man­ge­len på over­ordna kon­troll og ei­er­skap på Internett. I en ver­den der he­li­kop­ter­for­eldre kret­ser over dem og skole­ver­ket mener de har rett til å gripe inn og re­gu­lere om­trent alt i ele­ve­nes liv — for­bud mot brus og snu­sing og ob­li­ga­to­riske nar­ko­tes­ter er grelle ek­semp­ler — har Internett åp­net rom der de får gjøre hva de vil, slik ung­dom skal for å dra ver­den vi­dere. Å be­grense dette rom­met an­ser ung­dom­mene, med rette, som gam­mel­dags og ty­pisk gubbe­par­tier.

Det er liten grunn til å tro at det hele vil stoppe med data­lag­rings­di­rek­ti­vet. Disse spørs­må­lene vil måtte be­hand­les ofte, både på grunn av at nye tek­no­lo­gier inn­fø­res og på bak­grunn av det enkle fak­tum at kri­mi­nelle enkelt om­går de ru­ti­nene som nå inn­fø­res. Dermed blir det nye di­rek­ti­ver, nye de­bat­ter, nye til­tak. For Høyre vil det bli vans­ke­lig å tre ut av det sam­ar­bei­det de nå inn­fø­rer med Arbeiderpartiet uten å tape an­sikt. Dermed kon­so­li­de­rer Arbeiderpartiet og Høyre seg som ung­doms­fiendt­lige, tek­no­fiendt­lige og gam­mel­dagse par­tier som mis­tror sitt eget folk.

For Høyre kan det der­for bli me­get dyrt å ta åtet. Ved å ikle seg jern­hans­ken de har fått ut­delt fra Arbeiderpartiet, vil de støte fra seg unge talen­ter og unge vel­gere — også kjent som «frem­ti­den».

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

6 kommentarer til «Høyre i fella»

 1. Takker for klok kom­men­tar til Høyres fail.

  Jeg for min del kom­mer til å in­ves­tere i ano­nym VPN for å be­skytte mitt pri­vat­liv på net­tet, og jeg kom­mer til å se meg om etter tek­no­logi som be­skyt­ter mo­bil­bru­ken min.

  Og etter dette får _aldri_ Høyre min stemme, aldri…

 2. La meg først si takk for en svært bra blogg. Leser den jevn­lig og synes den er en av de aller beste i sitt slag.

  Forøvrig er jeg for DLD. Respekterer alle andre me­nin­ger, men synes mot­stan­den har fått et nær­mest ko­misk skjær. Så vidt jeg har fått med meg har 23 av 27 EU-land im­ple­men­tert dette di­rek­ti­vet, og for Norge sin del hand­ler det om å til­passe oss lan­dene på vårt kon­ti­nent.

  Så ar­gu­men­te­rer mange med dif­fuse be­gre­per som «per­son­lig fri­het», el­ler de kon­krete «retts­stat» og «over­våk­ning», for der­et­ter å sutre over PST og po­li­tiet sine mang­lende verk­tøy for å opp­klare al­vor­lig kri­mi­na­li­tet.

  DLD er ingen trus­sel for deg og meg. Det hand­ler om at også norsk po­liti skal kunne ha de samme verk­tøy­ene som sine euro­pe­iske kol­le­gaer. Motstanden mot DLD har tatt helt av og blitt irra­sjo­nell.

  Forøvrig takk igjen for en ut­mer­ket blogg :-)

  NB

 3. NB:
  Det er ikke sær­lig sak­lig el­ler ra­sjo­nelt å kalle mot­stan­de­rens ar­gu­men­ter for «ko­miske» el­ler «irra­sjo­nelle». Den slags ar­gu­men­ta­sjon er ko­miske.

 4. DLD er en trus­sel mot den enkelte. For ingen vet hva in­for­ma­sjon kan bru­kes til i frem­ti­den. På samme måte som det også er grunn­la­get til å lagre info om alle, i til­felle i frem­ti­den….

 5. Meldte meg ut av Høyre pga dette, og jeg kom­mer ALDRI til­bake.

  Det ble brå­stopp etter 8 år med di­verse verv i par­tiet, deri­blant lo­kal­lags­le­der. Men her går grensa.

  Farvel, Høyre. God dag, Venstre.

Legg gjerne igjen en kommentar!