Datalagringspest eller Fremskrittskolera

Fremskrittspartiets alter­na­tiv til Datalagringsdirektivet be­kref­ter det jeg fryk­tet. De har ikke noe ekte­følt enga­sje­ment for retts­sta­ten – de har bare sett seg tjent med å lage pro­ble­mer for re­gje­rin­gen i sa­ken.

Forslagene er vage og upre­sise. De har tatt seg bryet med å finne ut hvor i lov­ver­ket po­li­tiet skal gis større full­mak­ter, men de har kon­se­kvent valgt for­mu­le­rin­ger som ikke sier hva de skal gjøre, bare at de skal gjøre noe. Likevel er det tyde­lig hvor Fremskrittspartiet vil, i sum: Langt flere skal over­vå­kes oftere og mersva­kere grunn­lag.

Utvidelse av adgang

Partiet vil for ek­sem­pel «ut­vide» ad­gan­gen for PST til over­vå­king av mis­tenkte per­soner. Det dreier seg om § 17 d) i Politiloven (ikke § 17, som Frp skri­ver). Spørsmålet mitt er hva det be­tyr å ut­vide denne ad­gan­gen. I dag kan PST over­våke når tre fak­to­rer er til­stede:

 1. Saken må dreie seg om PSTs virke­om­råde, dvs. ter­ro­risme, spionasje/statshemmeligheter, el­ler trus­ler, fri­hets­be­rø­velse el­ler at­ten­tat mot med­lem­mer av konge­hu­set, re­gje­rin­gen, stor­tin­get el­ler høy­este­rett.
 2. Overvåkingen må være eg­net til å fore­bygge hand­lin­gen.
 3. Handlingen er ikke mu­lig å fore­bygge uten over­vå­king.

Hva be­tyr det å «ut­vide» ad­gan­gen her? Å bruke over­vå­king også når det ikke er nød­ven­dig?

Utvidelse av hastevedtak

I dag kan en sjef i po­li­tiet, og po­liti­mes­terne, iverk­sette over­vå­king «der­som det ved opp­hold er stor fare for at mu­lig­he­ten til å fore­bygge et forhold…vil gå tapt». I etter­kant må dette god­kjen­nes av en dom­stol — innen 24 ti­mer. Fremskrittspartiet vil ut­vide denne mu­lig­he­ten. Hva be­tyr det?

Det er fris­tende å si at Frp bare har skre­vet det opp på lista si for å få en lengre liste med til­tak, men la oss hel­ler ta dem på ordet. De mener enten at a) hvem som helst i Politiet skal kunne god­kjenne det, ikke bare sje­fer el­ler b) at det ikke skal stil­les krav om fare for mu­lig­he­ten til å fore­bygge. Begge alter­na­ti­ver er like tå­pe­lige, og vil danne grunn­la­get for mis­bruk.

Senke terskler

Frp vil «senke tersk­lene» for bruk av kom­mu­ni­ka­sjons­kon­troll. Denne ters­ke­len er i dag:

Tillatelse til kom­mu­ni­ka­sjons­kon­troll kan bare gis der­som det må antas at slik av­lyt­ting el­ler kon­troll vil være av ve­sent­lig be­tyd­ning for å opp­klare sa­ken, og at opp­kla­ring el­lers i ve­sent­lig grad vil bli vans­ke­lig­gjort.

Bedøm selv om det er for­nuf­tig å senke denne ters­ke­len. Ha i mente at kom­mu­ni­ka­sjons­kon­troll ikke kre­ver at ob­jek­tet selv er mis­tenkt.

I til­legg til dette (de har nevnt det som et eget punkt i ved­ta­ket) vil de senke straffe­ram­me­vil­kå­ret. I dag kan man bare bruke av­lyt­ting hvis det er mis­tanke om udå­der med en straffe­ramme på mer enn 10 år el­ler det dreier seg om spio­na­sje el­ler dan­nelse av mi­lits. Annen kon­troll med kom­mu­ni­ka­sjon (som ikke er av­lyt­ting) kan bru­kes hvis straffe­ram­men er 5 år el­ler mer.

I prak­sis: mye mer av­lyt­ting, også i mindre sa­ker. Dette er ikke nød­ven­dig­vis så ille, men det kan være det. Snakker vi om bruk av av­lyt­ting i alle sa­ker med mis­tanke om tre års straffe­ramme? Eller fem år? I så fall dek­kes for ek­sem­pel grov ufor­stand i tje­nes­ten, svin­del, vold­tekt, og en lang rekke andre for­hold som det er re­la­tivt enkelt å bygge en mis­tanke, der­som noen øns­ker det. Trenger po­li­tiet å over­våke Arne Treholt? Bare få en el­ler an­nen til å an­melde ham for svin­del.

Poenget er ikke at Frp øns­ker å av­lytte folk for svin­del. Men de øns­ker en mas­siv ut­byg­ging av bru­ken av over­vå­king.

Småsnacks

Frp vil også ha mer pen­ger til alle mu­lige in­stan­ser, regist­rere DNA-profiler på alle kri­mi­nelle og «ut­vide mu­lig­he­ten» til lag­ring av IP-adresser.

I dag kan Politiet regist­rere DNA på alle som er dømt for for­bry­tel­ser som har feng­sel som straffe­ramme. Å ut­vide dette vir­ker eks­tremt: hand­lin­ger som bare kva­li­fi­se­rer til bø­ter er nes­ten ute­luk­kende ba­ga­tel­ler.

Å «ut­vide mu­lig­he­ten» til lag­ring av IP-adresser er så vagt at det nes­ten er frekt. Det kan bety noe som er langt verre enn DLD, ak­ku­rat like ille som DLD el­ler mye bedre enn DLD. Hvem vet.

Tonen fra Frps lands­styre­møte er tyde­lig: over­vå­king er knall­bra, dom­stols­kon­trol­len er for sterk i dag, vi over­vå­ker alt for få og regist­re­rer alt for lite data om folk flest. Jeg fore­trek­ker DLD foran Frps po­liti­sta­ten.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

5 kommentarer til «Datalagringspest eller Fremskrittskolera»

 1. Bra jobba. Frp er jo åpen­bart po­liti­venn­lig, så alter­na­ti­vet til DLD må være en fin gul­rot til AJ m/venner.

  Men for balan­sens skyld bør vi pre­si­sere at Frps inn­e­bæ­rer at over­våk­nin­gen skal være be­grun­net (altså ikke være en to­tal­overåk­ning). Det er en vik­tig for­skjell

 2. >I prak­sis: mye mer av­lyt­ting, også i mindre sa­ker.

  Utvidet over­vå­king kun brukt i for­bin­delse med kri­mi­nelle sa­ker er langt bedre enn kon­ti­nu­er­lig over­vå­king av hele be­folk­nin­gen.

  Problemet med dld er at verk­tøy for kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pelse be­nyt­tes mot hele be­folk­nin­gen. Begrensning i bruk er i ho­ved­sak gitt av myn­dig­he­te­nes selv­kon­troll.

  Og fa­ren ved data på av­veie vil all­tid være re­ell. Og kon­se­kven­sen av slike data på av­veie kan være kri­mi­na­li­tet, ID-tyveri, kart­leg­ging av per­soners me­nin­ger og liv, forfølgelse/hets ba­sert på me­nin­ger osv.

 3. Enig i at det er en prin­si­pi­ell for­skjell her, men hvis vi skal til­late oss å være litt prag­ma­tiske og stole på at dom­stols­kon­troll fak­tisk vir­ker, så er det rik­tig å si at Frps for­slag inn­e­bæ­rer at mer al­vor­lig inn­gri­pende over­vå­kings­data vil bli misbrukt og re­du­sere de fak­tiske fri­he­tene til langt flere men­nes­ker. Altså står vi over­for val­get mel­lom en prin­si­pi­ell pest el­ler en prag­ma­tisk ko­lera.

  Jeg er usik­ker, men jeg bik­ker over til å mene at over­gre­pene som uver­ge­lig kom­mer til å bli re­sul­ta­tet av Frps po­li­tikk er verre.

 4. En an­nen sak er jo som føl­ger: Stemmer man for Høyre, går man inn for DLD. Sånn er stem­me­si­tua­sjo­nen. FrP har uan­sett ikke stem­mer nok til å kunne iverk­sette for­sla­get sitt, som du frem­stil­ler det, der­som de skulle ønske.

  Men hva der­som FrP fyl­les av gamle Høyre-folk. Da er vel sjan­sene store for at det gamle «bygde­tul­ling­par­tiet» (FrP) ville for­svinne for godt. Vi ville ende opp med et parti som danske Venstre – hvil­ket er ak­ku­rat hva Norge tren­ger.

Legg gjerne igjen en kommentar!