1000 year temperature comparison

Sortevik og svartsyn

Indregard.no skal skrive kri­tikk av po­li­tikk med stikk av ko­mikk. Men i denne sa­ken kla­rer jeg ikke å stikke med ko­mikk. Her er kri­tikk av po­li­tikk med stikk av grav­al­vor.

Stortingsrepresentant Arne Sorteviks inn­legg om Cancun be­kref­ter hans po­si­sjon som det mest use­riøse kli­ma­ele­men­tet i Fremskrittspartiet — noe som ikke sier lite. Innlegget er stapp­fullt av idioti, men dette over­går alt:

Jordens gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­tur har gått ned­over i mange år.

Vi kan se på et tu­senår:

Eller vi kan se på de siste hundre­og­tretti år:

Vi kan også sam­men­ligne fem­ti­tal­let og to­tu­sen­tal­let (her vi­ser rødt et var­mere gjen­nom­snitt i 2000-2009 enn i 1950-1959):

Eller man kan gjøre som Arne Sortevik, stor­tings­re­pre­sen­tant, og kikke på ter­mo­me­te­ret i vin­duet og kon­klu­dere med at «glo­bale klima­end­rin­ger er løgn».

Saken er at de vir­ke­lige da­ta­ene er kjempe­til­gjen­ge­lige. De er så lette å finne at det er pin­lig. De er så mye pub­li­sert og så mye om­talt at selv Sortevik ha sett dem. Så hvor­for lyve, mot bedre vitende?

Svaret er at Sortevik er valgt ut til å via bak­veier fronte den uan­svar­lige delen av Fremskrittspartiets klima­po­li­tikk. Denne po­li­tik­ken skal aldri i Dagsnytt Atten, i parti­pro­gram­met el­ler være teks­ten i re­pre­sen­tant­for­slag. Det er det Ketil Solvik-Olsen som står for. Sortevik skal bare sope med seg de vel­gerne som, uten å se på be­vis, har be­stemt seg for at de derre klimagrei­ene, det er bare noe løgn­greier som po­li­ti­kerne i Oslo har be­stemt for å ta fra meg ter­rasse­var­me­ren.

Derfor er også Sorteviks stra­tegi, til tross for et til­syne­la­tende stort klima­en­ga­sje­ment, be­gren­set til å sende ut så mange le­ser­inn­legg han kan. Det er ikke noen de­batt, dis­ku­sjon el­ler re­la­sjon til de fak­tiske klima­drøf­tin­gene. Det er ren vel­ger­fis­king, i po­li­tik­kens bru­neste far­vann.

Å piske opp dette vel­ger­seg­men­tet mot bedre vitende er så uan­svar­lig og så hin­si­des uetisk at jeg knapt har ord. Det vil koste mange, mange liv der­som dette bi­drar til å utsette karbon­nøy­tra­li­tet med fem år. Selvsagt er det til­latt med uenig­het, med dis­ku­sjon, og med mål- og mid­del­vur­de­rin­ger. Men det må ta ut­gangs­punkt i de enk­leste fak­ta­ene vi har til­gjen­ge­lig via må­lin­ger og forsk­ning, ikke glatt lyve for noen stem­mers skyld.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

7 kommentarer til «Sortevik og svartsyn»

  1. Det er ikke bare Frp som dri­ver med dob­bel­kom­mu­ni­ka­sjon. SV er of­fi­si­elt til­hen­ger av de­mo­krati og men­neske­ret­tig­he­ter. Samtidig har du klov­ner som Hallgeir Langeland som fore­slår Castro til Fredsprisen. Dette for å sikre opp­slut­nin­gen blant venstre­eks­treme anti-demokrater.

  2. @Terje venstre­eks­treme anti-demokrater ut­gjør en for­svin­nende liten del av be­folk­nin­gen – ingen tvil om at støt­ten til Castro fra SVernes side er ekte­følt og noe som de ta­per stem­mer på og ikke po­li­tisk kalk­u­le­ring slik som Frp dri­ver med i klima­de­bat­ten.

  3. Dessuten, Terje. Klimadataene er ob­jek­tive data som en Frp-er ak­tivt må an­strenge seg for å un­der­trykke. I til­fel­let Castro kan man si at det er et po­li­tisk valg at helse/likhet er vik­ti­gere enn trykkefrihet/ytringsfrihet/osv. Jeg sier ikke at jeg støt­ter dette, men det er i alle fall MULIG å gjøre et slikt valg.

    Det van­ligste ek­sem­pe­let for tiden er vel Kina. 400 mill men­nes­ker er brakt ut av den ytterste fat­tig­dom. I hvil­ken grad rett­fer­dig­gjør dette regi­mets un­der­tryk­kelse?

    Her er det ikke snakk om ob­jek­tive fakta slik som det er med Frp og klima.

Legg gjerne igjen en kommentar!