Konspirasjon

Stoltenberg propagandaDa jeg skrev dette inn­leg­get om hvor­dan opi­nio­nen for­mes for å støtte opp un­der Arbeiderpartiteknokratenes ønske om å kutte i syke­fra­værs­ord­nin­gene, ble jeg an­klagd for å være «litt for kon­spi­ra­to­risk». Men Aftenposten kan i dag do­ku­men­tere at dette fak­tisk fan­tes en kon­spi­ra­sjon. Et Kongelig norsk Departement til­lot seg å «rette opp» forsk­ning som ikke viste de «rik­tige» re­sul­ta­tene:

Men kon­klu­sjo­nen i den 35 si­der lange rap­por­ten un­der­byg­ger ikke på­stan­den om at syke­fra­væ­ret i Norge er mye høy­ere enn i andre land. Forskeren skri­ver at det «fort­satt er uklart om Norge har svært høyt syke­fra­vær sam­men­lig­net med andre land». Her kre­ver Arbeidsdepartementet at rap­por­ten end­res: «Setningen må der­for end­res til «Norge har et høyt syke­fra­vær sam­men­lig­net med andre land».

I et av­snitt i rap­por­ten skri­ver Ose at opp­sla­gene i mediene om at «Sykefraværet eks­plo­de­rer» og aldri har vært høy­ere, rett og slett ikke stem­mer. Det av­snit­tet kre­ver de­par­te­men­tet at hun slet­ter helt.

Dette er fak­tisk langt gro­vere enn den ty­pen plan­leg­ging og fusk med fakta som jeg an­tok fant sted. Vi snak­ker altså om et de­par­te­ment som be­stil­ler forsk­ning som grunn­lag for sine be­slut­nin­ger, og som der­et­ter for­sø­ker å dik­tere re­sul­ta­tene av nevnte forsk­ning. Det er util­la­te­lig opp­før­sel vi as­so­si­e­rer med to­ta­li­tære regi­mer.

Lærdommen er i hvert fall klar: aldri stol på forsk­nin­gen før du vet hvem som har betalt for den.

Les alt indregard.no har pro­du­sert om syke­fra­vær.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

4 kommentarer til «Konspirasjon»

  1. Dette er fak­tisk en skan­dale. Heldigvis har fors­ke­ren og Sintef in­tegri­tet til å stå i mot.

    Det er en dob­bel skan­dale at Ap står bak dette for­sø­ket på fusk.

  2. Har fulgt pos­tene dine om syke­fra­vær og på­virk­ning på de­bat­ten en god stund og fun­net dem vel­dig in­ter­es­sante. Egentlig fryk­te­lig trist å få sine mis­tan­ker be­kref­tet på en så hånd­fast måte som dette. :-(

  3. Sa ikke Tora Aasland et det nå skulle bli slik at det ved inn­leid forsk­ning så var det fors­ke­ren som skulle bli eier av re­sul­ta­tene som kom frem, ikke opp­drags­gi­ver? Kan det være et svar på nett­opp dette tul­let som Arbeidsdepartementet dri­ver med?

Legg gjerne igjen en kommentar!