Nyt Norge! Og bli saksøkt.

Christoffer Biong øns­ket å kri­ti­se­re det of­fent­lig fi­nan­sier­te merke­til­ta­ket Nyt Norge, for­di han me­ner de­res re­klame­fil­mer glo­ri­fi­se­rer norsk land­bruk. Dette blir nå møtt med ad­vo­kat­krav og an­kla­ger om mis­bruk av Nyt Norges lo­go.  Advokatkravet kom­mer fra KSL mat­merk, en stif­tel­se opp­ret­tet og fi­nan­siert di­rek­te fra Landbruks- og mat­de­par­te­men­tet.i Det er alt­så Staten som går løs på blog­ge­ren.

Dette er en yt­rings­fri­hets­sak jeg står opp for. Et po­li­tisk be­tent og fi­lo­so­fisk ube­svart spørs­mål, og den mak­tes­lø­se par­ten — blog­ge­ren og dy­re­ne — får opp­merk­som­het gjen­nom sub­ver­siv bruk av virke­mid­ler. Når sta­ten for­sø­ker å kneb­le dis­ku­sjo­nen ved å bru­ke lo­ver og ad­vo­kat­pen­ger mot po­li­tis­ke kri­ti­ke­re, er det vel verd å støt­te opp un­der ini­tia­ti­ver for å spre dis­se bil­de­ne vidt og bredt.

For å væ­re helt ær­lig er jeg me­get over­ras­ket over at KSL Matmerk kan ha så utro­lig li­te finger­spitz­ge­fühl på sin egen rol­le. De må jo vi­te at de har en tem­me­lig svak sak rent ju­ri­disk, og en helt utro­lig svak sak i opi­nio­nen. I be­ste fall opp­når de å lop­pe en blog­ger for lom­me­rusk, sam­ti­dig som bil­de­ne får mye, mye mer opp­merk­som­het enn de el­lers vil­le fått. På kjø­pet sver­ter de Nyt Norge, som inn­til i dag frem­stod for meg som en tem­me­lig sym­pa­tisk merke­ord­ning or­ga­ni­sert av stol­te nors­ke bøn­der. Som om ikke det var nok sver­ter de si­ne eg­ne ei­e­re, sta­ten, som i den­ne sa­ken ser ut som stiv­bein­te, makt­kåte, selv­høy­ti­de­li­ge tas­ken­spil­le­re. Snakk om å sak­sø­ke seg selv.

Så, Nyt Norge: sue me. Jeg opp­ford­rer med det­te al­le andre blog­ge­re til å gjø­re det sam­me.

[like]

(Dette inn­leg­get er Creative Commons-lisensiert un­der CC-BY-SA, som be­tyr at du har lov til å bru­ke inn­hol­det (om så kom­mer­si­elt),  ko­pie­re, end­re  el­ler byg­ge vi­dere på det så len­ge du a) kredi­te­rer meg og len­ker til min nett­si­de og b) også de­ler det vi­dere med en Creative Commons-lisens med ShareAlike)

I Norge er bare 29 % av hønene frittgående, resten er burhøns. Til sammenligning har Sverige 61 % frittgående høner og Danmark 45 %. I Sveits og Østerrike er hold av burhøner avviklet.

85.000 husdyr døde under transport til slakterier i Norge i 2007.

I 2009 fikk Norge besøk av inspektører fra EFTAs overvåkingsorgnan ESA og EU-kommisjonens veterinærkontor. De kom med til dels hard kritikk av norsk dyrehold, og mener Norge bryter EU-reglene for dyrehold ved at syke dyr ikke får hjelp, griser, høner og kalver har for lite plass, for få kontroller og dårlig rapportering av kritikkverdige forhold.

Kyllingproduksjonen i Norge er preget av industriell drift. 15-20 000 kyllinger lever sammen i 32-34 dager, og er avlet for ekstremt rask vekst og stor kjøttfylde. Skjelettet utvikles for langsomt i forhold til kjøttet, og følgen er alvorlige leddproblemer for en stor andel av kyllingene. Et par dager før slakting viser cirka 40 % av norske kyllinger tegn til halthet. Den abnorme veksten sliter også på hjertet, og akutt hjertestans er en kjent dødsårsak.

Andre om te­ma­et:

Fotnoter

  1. Nyt Norge er fi­nan­siert av Omsetningsrådet, et or­gan un­der­lagt Statens Landbruksforvaltning; stat­li­ge pen­ger fra jord­bruks­av­ta­len mel­lom sta­ten og bøn­de­ne og mid­ler fra han­dels­næ­rin­gen. []

18 kommentarer til «Nyt Norge! Og bli saksøkt.»

    1. @BTHansen Men det er jo mile­vis in­nen­for fair use å bru­ke en lo­go til et po­li­tisk po­eng — sær­lig når lo­go­en er sta­tens.

  1. @sigvei Er bi­le­ta òg di­ne? Tenkte å leg­gja dei ut på Facebook-sida mi, men veit ikkje kven eg skal kredi­te­ra.

  2. Synes det er leit du svart­ma­ler NytNorge slik, når Norge er kan­skje ver­dens be­ste land på dyre­vern. Det er kan­skje ikke helt per­fekt, men det er i alle­fall IKKE bedre å im­por­te­re kjøtt!

Legg gjerne igjen en kommentar!