PIIGS, euroen og en huskelapp for fremtida

Nå «skri­ves» den fel­les his­to­ri­en om PIIGS-landenes pro­ble­mer. Dessverre ser det ut til at den jev­ne jour­na­list blan­der kor­te­ne ved å an­ta at de litt sære ut­veks­te­ne for Hellas er PIIGS-landenes ge­ne­rel­le pro­ble­mer. Som en huske­lapp til meg selv er det der­for på sin plass å nev­ne at:

 • Spanias pro­ble­mer skyl­des ikke un­der­skudd på stats­bud­sjet­tet og mang­le­ne bud­sjett­di­si­plin. Mens Tyskland kjør­te bud­sjett­un­der­skudd i peri­oden frem til 2007, kjør­te Spania over­skudd.
 • Spanias pro­ble­mer skyl­des for bil­lig ka­pi­tal­flyt inn i lan­det, som skap­te en ka­pi­tal­boble. Effekten ble en over­pri­sing av spansk ar­beids­kraft sam­men­lig­net med pro­duk­ti­vi­te­ten.i
 • Fordi va­luta­re­gi­met euro tvin­ger Tyskland og Spania til å ha sam­me va­luta, kun­ne ikke spans­ke løn­nin­gers kjøpe­kraft kor­ri­ge­res ved at va­luta­kur­sen falt.
 • Resultatet blir at en de facto de­va­lu­e­ring tvin­ger seg frem, og den enes­te må­ten å gjø­re det på uten en egen va­luta er kutt i netto kjøpe­kraft, alt­så en­ten en re­duk­sjon i (real-)lønningene el­ler ved å øke ar­beids­le­dig­he­ten.
 • Fotnote: Hvorfor tvin­ger de­va­lu­e­rin­gen seg frem? Delvis på grunn av at den spans­ke sta­ten må låne­fi­nan­sie­re in­ves­te­rin­ge­ne og for­bru­ket, og det­te blir dy­re­re jo mindre lønn­som­me pro­sjek­te­ne kan an­tas å væ­re, og del­vis på grunn av di­rek­te pris­press på spans­ke be­drif­ter som bru­ker uten­lands­ke inn­sats­fak­to­rer.
 • Det er mye som ty­der på at den spans­ke his­to­ri­en er mer dek­ken­de for pro­ble­me­ne i de andre lan­de­ne i PIIGS også, in­klu­dert Hellas.
 • Moralen er: mo­ne­tær in­te­gra­sjon uten full po­li­tisk in­te­gra­sjon er et døds­dømt pro­sjekt.
 • Moralen for Norge er: Vi har stikk mot­satt mo­ne­tæ­re in­ter­es­ser i en kni­pe enn res­ten av Europa. Monetær in­te­gra­sjon med Europa er en helt ab­surd dår­lig idé, i hvert fall inn­til vi a) er fri for olje og b) er to­talt po­li­tisk in­te­grert i Europa.
 • En fot­no­te til: Finanskrise og gjelds­kri­se er vel­dig dår­li­ge navn på den­ne kri­sa. Eurokrise er mer pas­sen­de.

Det var det.

Fotnoter

 1. Men merk at pro­duk­ti­vi­te­ten her ikke re­fe­re­rer ba­re til span­jo­le­nes spe­si­fik­ke ar­beids­ka­pa­si­tet, men først og frem­st lønn­som­he­ten i å byg­ge en­da et ho­tell, en­da en oppus­sing osv. []

3 kommentarer til «PIIGS, euroen og en huskelapp for fremtida»

 1. Meget po­eng­tert! Selv om du kan­skje tar sterkt i med for­mu­le­rin­gen «full po­li­tisk in­te­gra­sjon». Problemet er vel at res­ten av den øko­no­misk po­li­tik­ken (fi­nans­po­li­tikk, re­gu­le­ring av bolig- og ar­beids­mar­ked etc) er na­sjo­nal, mens penge­po­li­tik­ken er over­tatt av eu­ro­ban­ken. I til­legg er det ikke til­strek­ke­lig mo­bi­li­tet mel­lom geo­gra­fis­ke om­rå­der til å jev­ne ut uba­lan­se­ne (USA har langt stør­re mo­bi­li­tet in­nen­for et geo­gra­fisk stør­re om­rå­de).

  Spanias pro­ble­mer av­dek­ker et fun­da­men­talt pro­blem med he­le euro-prosjektet, der­for er det nok rik­tig å si at Spanias pro­ble­mer i li­ten grad er selv­for­skyldt. Jeg er litt mer usik­ker når det gjel­der Hellas, der tror jeg nok at pro­ble­me­ne et godt styk­ke på vei skyl­des gresk po­li­tikk i til­legg til de fun­da­men­ta­le uba­lan­se­ne inn­ad i euro-zonen.

  Euro i Norge er en me­get dår­lig ide, sær­lig for­di Norge har en øko­no­mi som er så to­talt ulik res­ten av Europa. Norge og Island er mer like og der­for dår­lig ide for Island også.

Legg gjerne igjen en kommentar!