Den ville afrikaneren og andre fotballmyter

Ghana ber­get i kveld en plass i åt­tende­dels­fi­na­len, sann­syn­lig­vis som enes­te afri­kans­ke land. I di­ver­se medi­er — heri inn­blan­det Viasat, TV2, SVT, Dagsnytt 18 — har fot­ball­syn­ser­ne blitt spurt om en for­kla­ring. Og for­kla­rin­gen har vi fått: de afri­kans­ke la­ge­ne har fort­satt for dår­lig de­fen­siv or­ga­ni­se­ring. Alle sier det­te.

Dette er vår tids må­te å si at negre­ne er usi­vi­li­ser­te. Uttalelsen drar re­sonn­ans fra en my­te om at Afrika og afri­ka­ne­re er li­te kol­lek­ti­ve, umu­li­ge å opp­dra, kan­skje litt dum­me, styrt av fø­lel­ser og uten sys­te­mer. I fle­re hundre år — og inn­til gans­ke ny­lig — tenk­te nem­lig den jev­ne euro­pe­er slik om afri­ka­ner­ne. Koloni-innbyggere som kna­pt kun­ne tem­mes, og var ba­re mar­gi­nalt for­skjel­lig fra vil­le dyr. Det er på grunn av den­ne ar­ven vi må væ­re eks­tra på vakt når syn­ser­ne set­ter i gang om Afrika. Refleksjonene de­res kan væ­re far­get av ube­vis­ste ide­er om Afrika som et «mør­kets hjer­te».

For oss som fak­tisk har sett Elfenbenskysten, Kamerun, Algerie og til ti­der Nigeria spil­le er også kri­tik­ken van­vit­tig urett­fer­dig. Lagene er knall­gode de­fen­sivt; de lig­ger tet­te­re og bedre på egen bane­halv­del enn de fles­te når nul­len skal hol­des. Jeg har der­imot re­vet meg man­ge gan­ger i hå­ret over den mang­len­de of­fen­si­ve vil­jen og struk­tu­ren i Ghana, Kamerun, Elfenbenskysten og Algerie. Den ens­li­ge spis­sen på dis­se la­ge­ne får nes­ten ald­ri nok støt­te fra midt­ba­nen — pre­sump­tivt for­di de afri­kans­ke la­ge­ne fo­ku­se­rer på de­fen­siv or­ga­ni­se­ring.

Hvis det var slik at de­fen­siv or­ga­ni­se­ring var det sær­skilt sva­ke punk­tet, skul­le vi for­ven­te at afri­kans­ke lag slapp inn fle­re mål per kamp enn andre kon­ti­nen­ter, og at de kom­pen­ser­te for det­te ved å skå­re fle­re; alt­så klas­sisk «vill­manns­fot­ball». Dersom de slip­per inn fle­re og skå­rer fær­re vil­le det væ­re mer­ke­lig å si at de er sær­skilt dår­li­ge de­fen­sivt — da er de ba­re rett og slett dår­li­ge.

Hva sier så sta­ti­stik­ken? Vel, så langt i VM har lag fra Asia (AFC) slup­pet inn 2.25 mål i snitt per spil­te kamp (godt hjul­pet av Nord-Koreas 7 mot Portugal), afri­kans­ke har slup­pet inn 1.28, New Zealand (OFC) har 1, nord- og mel­lom­ame­ri­kans­ke (CONCACAF) har 1.06 mål mot per kamp, euro­pe­is­ke (UEFA) har 0.82 og sør-amerikanske smått utro­li­ge 0.37. Men merk at dis­se tal­le­ne sann­syn­lig­vis vil bedre seg for Afrikas del: de har to de­fen­sivt ster­ke lag igjen. Skillet er alt­så ikke vel­dig stor.

På det of­fen­si­ve lig­ger der­imot Afrika langt dår­li­ge­re an i for­hold til ho­ved­fel­tet. Med kun 0.62 mål per kamp er de sist — fulgt av Nord- og Mellomamerika (0.78), Asia (0.92), New Zealand (1), Europa (1.08 — men det er med Portugals sju­måls­sei­er!) og Sør-Amerika (1.73).

I den grad vi skal si noe om afri­kansk fot­ball er det alt­så at det blir få mål i de­res kam­per, og at den of­fen­si­ve de­len av spil­let er afri­ka­ner­nes svak­het. Hvis man inn­bil­ler seg at de­fen­siv or­ga­ni­se­ring er et sær­skilt afri­kansk fe­no­men, er det for­di man er ute av stand til å se gjen­nom my­ten om den vil­le afri­ka­ne­ren. Dessverre tror jeg my­ten er så ut­bredt at afri­kans­ke fot­ball­for­bund an­set­ter de­fen­si­ve tre­ne­re. Det kan væ­re en vik­tig fak­tor i at for ek­sem­pel de ivo­ri­ans­ke ele­fan­te­ne ikke får ut­nyt­tet si­ne fan­tas­tis­ke of­fen­si­ve spil­le­re bedre, og at det kan se ut som man­ge av de afri­kans­ke lan­de­ne sli­ter med å dyr­ke frem go­de spis­ser.

PS: Det vir­ke­lig crazy med årets VM er at la­ge­ne fra CONMEBOL, alt­så de sør-amerikanske, le­der hver sin grup­pe. Alle fem. På første plass i grup­pa. Fotballen er to­talt do­mi­nert av sør­ame­ri­ka­ne­re. Jeg tror vi fin­ner noe av for­kla­rin­gen i at sør­ame­ri­ka­ner­ne spil­ler mye lands­lags­fot­ball, både for­di Copa America an­ses som vik­tig og for­di de har fle­re kvalik-kamper per lag enn de andre fø­de­ra­sjo­ne­ne.

8 kommentarer til «Den ville afrikaneren og andre fotballmyter»

 1. Sigve, det­te var ikke sær­lig over­be­vi­sen­de sta­ti­stikk­bruk. Tallene du selv gjen­gir i ar­tik­ke­len vi­ser jo helt ty­de­lig at de afri­kans­ke lan­de­ne slip­per inn mye mer mål enn de euro­pe­is­ke og sør­ame­ri­kans­ke. Snittforskjellene er be­ty­de­li­ge. Lag som er «knall­gode» de­fen­sivt slip­per ikke inn godt over 1 bak­lengs i snitt.

  Ghana er unn­ta­ket, de har en stø­dig bakre fi­rer OG en midt­bane som bi­drar sterkt de­fen­sivt. Begge de­ler er nød­ven­dig.

  Du skri­ver at snit­tet for Afrika tro­lig vil gå ned når Kamerun og Elfenbenskysten har spilt si­ne to sis­te kam­per. Det er jo ba­re spe­ku­la­sjon; fak­tum er at dis­se to na­sjo­ne­ne har et snitt på 1,5 bak­lengs på si­ne første 4 kam­per og der­med bi­drar de til å trek­ke snit­tet opp. Elfenbenskysten er et lag med man­ge kva­li­te­ter og kla­rer kan­skje å sten­ge bu­ret mot Nord-Korea, men al­le som har sett Kameruns sva­ke for­svars­spill hit­til i VM må væ­re be­kym­ret for at de vil få det tøft mot Nederlands ster­ke an­gri­pe­re.

  Men jeg er enig med deg i at det er stør­re grunn til å væ­re skuf­fet over an­greps­spil­let til de afri­kans­ke la­ge­ne. De har vært for om­sten­de­li­ge og har til­syne­la­ten­de mang­let den nød­ven­di­ge selv­til­li­ten.

  1. Poenget med sta­ti­stik­ken er at de afri­kans­ke lan­de­ne er leng­re bak røk­la på skå­re­de mål enn de er på inn­slup­ne mål, og at det der­for er rart å for­kla­re den mang­len­de suk­ses­sen med ak­ku­rat det de­fen­si­ve. Spesielt når vi har sett kam­per som Elfenbenskysten-Portugal — Elfenbenskysten var mu­li­gens det de­fen­sivt be­st or­ga­ni­ser­te la­get jeg har sett på lands­lags­nivå si­den Hellas’ EM-triumf.

  2. At Elfenbenskysten var godt or­ga­ni­sert de­fen­sivt er jeg helt uenig i. De had­de fire for­svars­spil­le­re med svært go­de in­di­vi­du­el­le fer­dig­he­ter, og fi­re­ren job­bet godt sam­men, men la­get som hel­het for­svar­te seg ikke spe­si­elt godt. Samhandlingen mel­lom an­greps­spil­ler­ne, midt­bane­spil­ler­ne og for­svars­rek­ka i for­svars­spil­let var ikke bra. De klar­te seg li­ke­vel bra mot Portugal tak­ket væ­re go­de in­di­du­el­le pre­sta­sjo­ner og go­de of­fen­si­ve fer­dig­he­ter. Ghana der­imot har vært godt de­fensvt or­ga­ni­sert og har kom­met seg vi­dere på det, til tross for at hel­le ikke de har im­po­nert of­fen­sivt.

   Det be­st de­fen­sivt or­ga­ni­ser­te la­get var uten tvil New Zealand. Har ald­ri sett ma­ken til di­si­pli­nert for­svars­ar­beid, mu­li­gens med unn­tak for Italias al­ler be­ste stun­der.

   En an­nen ting er at det i mo­der­ne fot­ball er en sterk sam­men­heng mel­lom godt for­svars­spill og an­greps­spill. Uten et godt or­gan­siert for­svar får man få kont­rings­mål. Den man­ge­len har de go­de spis­se­ne til Elfenbenskysten fått mer­ke.

 2. Vi ro­ser den afri­kans­ke in­di­vi­dua­li­te­ten, men glem­mer at afri­kansk kul­tur har en helt an­nen fo­kus på kol­lek­ti­vi­tet enn vår egen. Men en kol­lek­ti­vis­me med rom for det im­pul­si­ve.

 3. «Poenget med sta­ti­stik­ken er at de afri­kans­ke lan­de­ne er leng­re bak røk­la på skå­re­de mål enn de er på inn­slup­ne mål, og at det der­for er rart å for­kla­re den mang­len­de suk­ses­sen med ak­ku­rat det de­fen­si­ve»

  Så po­en­get er at de er ge­ne­relt dår­li­ge? Jeg tror nok det er litt mer kom­pli­sert enn som så. Jeg me­ner av er­fa­ring (har sett en god del afri­kansk fot­ball) at ut­sag­net om at de hen­ger litt etter res­ten av ver­den (iall­fall euro­pa) når det gjel­der de­fen­siv or­ga­ni­se­ring er helt kor­rekt. Om du f.eks så Elfenbenskysten i det for­ri­ge afri­ka­mes­ter­ska­pet i Angola i fe­bruar og sam­men­lig­net det med det de har gjort i VM (uten å ba­re se på tall), vil du leg­ge mer­ke til at de har blitt MYE bedre or­ga­ni­sert (se f.eks kam­pen mot al­ge­rie i afri­ka­mes­ter­ska­pet hvor de tar le­del­sen i slutt­mi­nut­tet for så å slip­pe inn ett mål på over­tid og der­et­ter ta­per i eks­tra­om­gan­ge­ne).

  Synes også det blir helt feil å dra fram sta­ti­stikk fra ett en­kelt vm-sluttspill her, det blir alt­for mye til­fel­dig­he­ter. Det at de gjør det bra de­fen­sivt nå kan jo væ­re et ut­slag av at for­bun­de­ne har sat­set på de­fen­si­ve tre­ne­re?

  Et an­net li­te po­eng er Egypt. Nasjonen som ikke har kva­li­fi­sert seg til ett vm si­den 1990 har vun­net de tre sis­te afri­ka­mes­ter­skap. Egypt er et lag om­trent blot­tet for stjer­ner men har et godt kol­lek­tiv som er godt or­ga­ni­sert.

  Synes det må væ­re lov å på­pe­ke kul­tu­rel­le for­skjel­ler uten å måt­te bli stemp­let som ra­sist.

  1. Bare for å ha det ryd­det av vei­en først: jeg har ikke kalt noen ra­sist, og det er usak­lig av deg å be­skyl­de meg for det­te. Poenget mitt er ba­re at våre etab­ler­te ste­reo­ty­pier og kol­lek­ti­ve for­tel­lin­ger om afri­ka­ne­re for­mer våre ana­ly­ser.

   Det jeg an­gri­per er kom­men­ta­to­re­nes om­ta­le av de afri­kans­ke lan­de­nes opp­tre­den i VM. Det blir vel­dig rart for meg å skul­le ta ut­gangs­punkt i noe mer enn VM-kampene da.

   Poenget er at de er ge­ne­relt vel­dig for­skjel­li­ge lag, og in­gen av dem har lyk­tes vel­dig godt. Dårlig de­fen­siv or­ga­ni­se­ring er ikke et sær­trekk el­ler fel­les­trekk ved de afri­kans­ke la­ge­ne. Likevel slen­ger al­le rundt seg med ste­reo­ty­pi­en om at afri­ka­ner­ne er dår­lig or­ga­ni­ser­te.

   Det kan i sin tur få kon­se­kven­ser, både for­di afri­kans­ke lands­lag an­set­ter tre­ne­re som over­prio­ri­te­rer de­fen­siv or­ga­ni­se­ring og kan­skje også på­vir­ke afri­kans­ke spil­le­res ver­di i spil­ler­mar­ke­det.

  2. Var ikke me­nin­gen å be­skyl­de noen for noe, men jeg sy­nes det var litt drøyt å sam­men­lig­ne folks syn på afri­kansk fot­ball med gam­le ra­sis­tis­ke ut­ta­lel­ser. Jeg ser po­en­get ditt med hen­syn til det at dår­lig or­ga­ni­se­ring er til­nær­met det sam­me som å væ­re usi­vi­li­ser­te. Allikevel blir det et litt bil­lig po­eng da man om­ta­ler to helt for­skjel­li­ge ting.

   Dårlig de­fen­siv or­ga­ni­se­ring er nok de­sver­re et fel­les­trekk for afri­kans­ke lag. Selvfølgelig gjel­der det ikke al­le, og noen er ver­re enn andre. De la­ge­ne som er med i vm er selv­føl­ge­lig blant de som er go­de (el­ler iall­fall bedre) på det­te.

   At pro­ble­met iall­fall VAR re­elt er helt sik­kert og det var ikke et en­si­dig afri­kansk pro­blem. Mange sør-amerikanske lag had­de sam­me pro­blem noe man så ty­de­lig f.eks. i 82-vm da Brasil helt klart spil­te den be­ste fot­bal­len, men ikke klar­te å slut­te å gå i an­grep og røyk selv­føl­ge­lig da ut mot Italia.

   Synes det er be­ti­me­lig å stil­le spørs­må­let om det er dår­lig de­fen­siv or­ga­ni­se­ring som er år­sa­ken til den dår­li­ge inn­sat­sen. Kamerun har hatt sto­re de­fen­si­ve pro­ble­mer i mes­ter­ska­pet, Sør-afrika det sam­me med helt hor­ri­belt mar­ke­ring­spill. Elfenbenskysten var der­imot en po­si­tiv over­ras­kel­se, som nevnt tid­li­ge­re var det noe helt an­net å se de spil­le i afri­ka­mes­ter­ska­pet i fe­bruar.

   Anbefaler å en titt på afri­ka­mes­ter­ska­pet om to år. Det er til ti­der mye rart for­svars­spill, men det blir mor­som fot­ball ut av det. Det blir ver­re når la­ge­ne skal møte godt or­ga­ni­ser­te euro­pe­is­ke lag el­ler egypt.

   Jeg me­ner for­øv­rig også at det å få fram sam­men­lig­nin­gen «negre­ne er usi­vi­li­ser­te» når noen be­skyl­der afri­kans­ke lag for dår­lig de­fen­siv or­ga­ni­se­ring sier mer om mot­ta­ker enn sen­der av det­te bud­ska­pet.

Legg gjerne igjen en kommentar!