Asymmetri

I fjor øk­te syke­fra­væ­ret med om­trent ti pro­sent. Det måt­te væ­re ar­beids­mo­ra­len, hev­det fle­re, for­di ba­re en tre­del av opp­gan­gen lot seg for­kla­re av svine­in­flu­en­sa­en (alt­så av øk­nin­gen i syk­doms­ka­te­go­ri­en for luft­veis­syk­dom­mer).

I år har syke­fra­væ­ret gått ned de sam­me ti pro­sen­te­ne. Igjen kan en tre­del for­kla­res av svine­in­flu­en­sa­en, den­ne gang for­di den er slutt. Men nå har pipen fått en an­nen lyd: SSB og Handelsbanken vel­ger like greit å for­kla­re he­le den­ne ned­gan­gen ved hjelp av svine­in­flu­en­sa­en.

Lærdommen er at opp­gan­ger i syke­fra­vær skyl­des dår­lig ar­beids­mo­ral hos ple­bei­er­ne, mens ned­gan­ger skyl­des til­fel­dig­he­ter. Da er det ikke rart at bor­ger­ska­pet får pa­nikk over den sta­dig dår­li­ge­re ar­beids­mo­ra­len.

PS: Som jeg på­pek­te da det­te stod på som ver­st i fjor, så er for­kla­rin­gen på res­ten av syke­fra­væ­ret fi­nans­kri­sen. Sykefravær er kon­junk­tur­dre­vet: når ti­de­ne blir dår­li­ge er ters­ke­len for å gå til le­gen og få syke­mel­ding la­ve­re, for å unn­gå å hav­ne i perm­i­sjon (for­di dag­pen­ger er mindre enn syke­pen­ger). Når fi­nans­kri­sen nå stort sett er over og res­surs­ut­nyt­tel­sen til­bake til det nor­ma­le, syn­ker igjen syke­fra­væ­ret.

Det som er vel­dig in­ter­es­sant med det­te er at jeg nett­opp var i en de­batt med blant an­net Frisch-senterets Knut Røed om det­te. Han hev­det at SSBs tro på kon­junk­tur­dre­vet syke­fra­vær var feil, og me­ner sta­dig at end­rin­ger i be­folk­nin­gens ar­beids­mo­ral er en vik­ti­ge­re driv­kraft over tid. Disse tal­le­ne mot­be­vi­ser selv­sagt ikke det­te helt av seg selv, men de er et tem­me­lig hef­tig be­vis på at kort­sik­tig syke­fra­vær helt åpen­bart dri­ves av kon­junk­tu­rer og sjokk.

2 kommentarer til «Asymmetri»

  1. Det for­and­rer ikke po­en­get, men det er verd å leg­ge til: Årsaken til ned­gan­gen i luft­veis­syk­dom­mer si­den i fjor er ikke at svine­in­flu­en­sa­en slo inn i 1. kvar­tal 2009. Den kom ikke før 2. kvar­tal 2009. Årsaken er at van­lig se­son­gin­flu­ensa ble kraf­tig re­du­sert i år på grunn av svine­in­flu­en­sa­en.

Legg gjerne igjen en kommentar!