Vuvuzela-demper

Vuvuzelaen er en del av afri­kansk fot­ball­kul­tur, og jeg ser helt klart at den er stem­nings­ska­pen­de på sta­dion. Forbudsfolket må set­te seg bedre inn i sa­ken. Men etter­som tv-produksjonens mik­ro­fo­ner tar opp ly­den fra al­le sam­ti­dig, blir det slit­somt å høre på seks ti­mer vu­vu­ze­la hver dag. Her er en må­te å gjø­re det bedre, kun ved bruk av åpen pro­gram­va­re (og et par kab­ler):

 • Audiokabel fra TVen til data­ma­ski­nens linje-inn (mik­ro­fon­sym­bol).
 • Audiokabel fra data­ma­ski­nens høyt­taler­ut­gang til or­dent­li­ge høyt­ta­le­re.
 • Last inn loopback-modul i lyd­sys­te­met (med det­te opp­set­tet må det gjø­res på nytt hver gang du log­ger inn, men det gjør også at du slip­per å få feed­back vel­dig of­te):
  • pactl load-module module-loopback
 • Sett opp­taks­ka­nal til line-in i vo­lum­kon­trol­len

Da er vi kla­re, på den må­ten av TV-lyden spilles gjen­nom data­ma­ski­nen og ut i høyt­ta­ler­ne. Nå skal vi fil­tre­re.

 • Installér pro­gram­vare­pak­ken PulseAudio equa­lizer:
  • su­do add-apt-repository ppa:psyke83/ppa
  • su­do apt-get up­da­te
  • su­do apt-get in­stall pulseaudio-equalizer
 • Åpne pulse­au­dio equa­lizer (Programmer -> Lyd og bil­de)
 • Vuvuzelaene spil­ler mest i nær­he­ten av Aiss – 233 Hz, 466 Hz, 932 Hz og — for per­fek­sjo­nis­ten — 1864 Hz. Vi skrur der­for ned bån­de­ne 220 Hz, 440 Hz og 1.75 KHz helt til bånn. (Dessverre har ikke den­ne equa­lize­ren noe mer fin­mas­ket å gå på enn det­te.
 • For å få en­da mer av den kon­stan­te vuvuzela-lyden bort kan du skru halv­veis ned 311-båndet og 880-båndet.
 • Skru opp litt i bass-enden av ska­la­en, for å kom­pen­se­re litt.

Sånn! Trompeten er ikke borte, men det er de­fi­ni­tivt mye bedre å se på.

5 kommentarer til «Vuvuzela-demper»

Legg gjerne igjen en kommentar!