Med Israel (kun) i Medvind

I går, på NRK2, «Aktuelt«. Følgende re­plikk­veks­ling fin­ner sted mel­lom pro­gram­le­de­ren og Morten Høglund (Frp) (fra 19:35 og ut­over):

— Nå skal jeg la Morten Høglund sva­re, for han er også med­lem av Israels Venner på Stortinget.
— Det er ikke kor­rekt.
— Har du meldt deg ut?
— Jeg har ikke vært med­lem.

Det stem­mer dår­lig over­ens med med­lems­lista i Israels ven­ner for peri­oden 2005-2009:

Det er vel­dig in­ter­es­sant at fle­re og fle­re dis­tan­se­rer seg fra is­ra­elven­ne­ne og de­res or­ga­ni­sa­sjo­ner. Det frans­ke, stats­bæ­ren­de par­ti­et UMP valg­te i går å snu på hæ­len — fra å kri­ti­se­re flo­til­ja­en for å væ­re en unød­ven­dig pro­vo­ka­sjon til å plut­se­lig for­døm­me Israel i kras­se orde­lag. I går stod også Trine Skei Grande for­an den is­ra­els­ke am­bas­sa­den og krev­de at den nors­ke re­gje­rin­gen rea­ge­rer over­for Israel. Det brin­ger håp om at de som dø­de i flo­til­ja­en ikke har dødd for­gje­ves.

Edit: Jeg men­te selv­sagt ikke med det­te at Trine S.G. og Venstre har «snudd på hæ­len», hvis noen trod­de det. Men så ty­de­lig av­stands­ta­gen er det len­ge si­den vi så fra den kan­ten, og så vidt meg be­kjent har ald­ri en venstre­le­der holdt ap­pell i en slik de­mon­stra­sjon tid­li­ge­re. Det føl­ger alt­så det sam­me møns­te­ret: he­le det po­li­tis­ke spek­te­ret har flyt­ta seg et hakk unna Israel.

4 kommentarer til «Med Israel (kun) i Medvind»

Legg gjerne igjen en kommentar!