Dagens graf, med 141 datapunkter

Hvorfor har jeg ikke la­get den­ne gra­fen før? Jeg kan stir­re på den i ti­mes­vis og sta­dig opp­da­ge noe nytt og in­ter­es­sant. Håper noen andre også har det slik. Jeg vil ikke væ­re den enes­te ner­den i ver­den.

Noen ob­ser­va­sjo­ner:

 • Arbeiderpartiets seks sva­kes­te fyl­ker er vest­lan­det + sør­lan­det.
 • KrFs seks ster­kes­te fyl­ker er nøy­ak­tig de sam­me som Arbeiderparties seks sva­kes­te.
 • Arbeiderpartiets seks ster­kes­te fyl­ker er seks av de syv sva­kes­te for Frp. Dette byg­ger ikke ak­ku­rat opp un­der ide­en om at dis­se to par­ti­ene er ho­ved­mot­stan­de­re — i så fall vil­le vi for­ven­te at de gjor­de det sterkt og svakt i de sam­me be­folk­nings­grup­pe­ne (alt­så de sam­me fyl­ke­ne). Dette er ikke noe klart be­vis mot, men det kan ty­de på at selv om Ap og Frp «hen­ter» om­trent de sam­me grup­pe­ne klasse­mes­sig, er det uli­ke kul­tu­rer i lan­det for hva slags ut­slag ar­bei­der­klasse­til­hø­rig­he­ten gir.
 • Med unn­tak av Arbeiderpartiet er Oslo en­ten topp to el­ler bånn to hos samt­li­ge par­ti­er (med en li­ten, frekk «ca. delt andre­plass neden­fra» for Frp i Oslo). Det kan for­kla­re at par­ti­ene hel­ler øns­ker å snak­ke om dis­trik­te­ne i valg­kam­pe­ne.
 • Arbeiderpartiets fem-på-topp, Oppland, Hedmark, Finnmark, Nord-Trøndelag og Telemark, er al­le fyl­ker som vil­le ta­pe man­da­ter der­som vi tok bort areal­ko­ef­fi­si­en­ten fra man­dat­for­de­lin­gen. Det vil­le nep­pe gjort så mye med Arbeiderpartiets sam­la man­dat­tall på kort sikt, for­di Ap ikke lig­ger over pro­por­sjo­nal re­pre­sen­ta­sjon to­talt i dag (og der­for vil­le kom­pen­se­res med fle­re ut­jev­nings­man­da­ter).
 • Det jev­ne­s­te par­ti­et er Frp, der be­ste fyl­ke har 1,7 gan­ger opp­slut­nin­gen av dår­ligs­te fyl­ke. Mest ujevn er Senterpartiet med tjue­seks gan­ger så stor opp­slut­ning i be­ste som i ver­ste fyl­ke. Vel 3 000 men­nesker stem­te på Senterpartiet i Oslo, mens nes­ten 15 000 stem­te på dem i Sogn og Fjordane.
 • SVs pro­fil er pus­sig. De har en sterk Oslo-profil, men på de nes­te plas­se­ne føl­ger fyl­ker som er fjernt fra Oslo-virkeligheten: al­le de tre nord­nors­ke fyl­ke­ne, samt Sør-Trøndelag.

14 kommentarer til «Dagens graf, med 141 datapunkter»

 1. Graf og graf fru Blom. Det er jo ba­re en sor­te­ring av fyl­ke­ne for hvert par­ti.

  «Sosialistene» (SV og Ap) har vel ald­ri vært ut­pre­get po­pu­læ­re på Vestlandet (med unn­tak av Bergen og smelte­verks­tett­ste­de­ne). Folk som flag­get 1.mai var man­ge ste­der å an­se som spe­dals­ke el­ler kri­mi­nel­le, el­ler gans­ke en­kelt mindre be­ga­vet.

  Såvidt jeg har for­stått bei­ter Frp i M&R og Rog på det sam­me vel­ger­grunn­la­get som SP, Krf og H (Tor Bjørklunds ana­ly­se av Frps opp­sving på Møre og i Vestfold): Næringsvennlighet og ei­en­doms­rett ispedd litt tra­di­sjo­nel­le verdier/bedehus. På Mørekysten og Jæren er rå ka­pi­ta­lis­me og bede­hus­van­king en fin-fin kom­bi­na­sjon.

 2. Indregard, da. Sør-Trøndelag har Trondheim i seg, og det er man­ge SV-ere i Trondheim, for å si det sånn. Jeg tror at det kun­ne vært in­ter­es­sant å se på en kommune-fordeling på SV i Sør-Trøndelag, for å se om «teori­en» min stem­mer.
  Arealkoefisenten er vel­dig bra. Folk som bitch­er om at «få folk får man­ge stem­mer» og sånn, har ikke skjønt greia. Nei, du er ikke den enes­te ner­den.

  Forresten: Den der facebook-greia er ufin. Den bur­de vært un­der det van­li­ge kom­men­tar­fel­tet, for­di jeg er sløv og skjøn­ner ikke at det facebook-greie før jeg fant Captchaene, og da ble jeg litt sur.

  1. Marianne liker ikke folk som «bitch­er» om urett­fer­dig­he­ten i valg­sys­te­met, vi «har ikke skjønt greia».

   Finnmark
   Befolkning: 72 492
   Mandater: 5

   Oslo:
   Befolkning: 575 475
   Mandater: 17

   I rest my case

  2. Dersom Oslo vil «ha til­bake man­da­te­ne», kan­skje vest­len­din­ge­ne bør be­gyn­ne å kre­ve til­bake olje­pen­ge­ne. Ja trøn­der­ne og nor­din­ge­ne også. La oss hel­ler ikke glem­me vann­kraf­ten. Og fiske­fel­te­ne. Og den fris­ke luf­ten.

  3. Skuffende at du ikke har mer å kom­me med, men for så vidt ikke ove­r­as­ken­de. Jeg har ennå til go­de å høre et enes­te godt ar­gu­ment for at adres­se skal væ­re av­gjø­ren­de for en så grunn­leg­gen­de ret­tig­het som stem­me­rett.

   «En mann, en stem­me» er kon­tro­ver­si­elt i Norge an­no 2010. Jeg sy­nes det sier sitt.

  4. Ehm… Altså, nå sy­nes jeg at ak­ku­rat dis­se tal­le­ne er BRA, så ar­gu­men­tet mitt er litt sånn… «Ja, jeg er helt enig, er det ikke kjekt?» :p

   Jeg kan for­sø­ke å for­kla­re. Advarsel: Generalisering og for­enk­ling.
   Det er så utro­lig man­ge fler folk i Oslo-regionen enn i (for å ta ditt ek­sem­pel), Finnmark. Dersom det var en stem­me per per­son, vil­le det ført til at Oslo-vinklede sa­ker had­de vun­net val­get på be­kost­ning av dis­trik­te­ne. Hvor man­ge Oslo-folk bryr seg egent­lig om rein­drift? Veldig få. Hvor man­ge Oslo-folk bryr seg om bom­pen­ger i Oslo? Veldig man­ge. Har du vir­ke­lig så stor tro på men­nes­ke­he­ten at du vel­ger å tro at folk grei­er å ten­ke på sa­ker som ikke an­går dem selv, og stem­me etter for­nuft og so­li­da­ri­tet? Jeg har ikke det, for­di folk gjør ikke sånn. Folk ten­ker «Hva gag­ner MEG?», og så fin­ner de ut av det, og så stem­mer de etter det­te. Folk i Oslo dri­ter i hvor­vidt leve­kå­re­ne i Alta er go­de el­ler då­li­ge, de bryr seg fak­tisk midt i rom­pa om hvor­vidt Vadsøværinger har go­de vei­er el­ler ikke, og der­for må folk i Finnmark få lov til å ha fler enn en per­son på tin­get. Oslofolk har jo tross alt 17, så de er fort­satt i fler­tall i for­hold til finn­mar­kin­ge­ne, så jeg ser ikke helt pro­ble­met.
   Det er tross alt ge­ne­rell po­li­tisk enig­het om at det er vik­tig å opp­rett­hol­de dis­trik­te­ne. Når du får slutt på den slags tan­ker, DA kan du fjer­ne areal­ko­ef­fi­sen­ten.

  5. De fles­te land har kom­bi­na­sjon av areal og kjøtt­vekt. UK har en­dog et sys­tem der det minste av de tre par­ti­ene teo­re­tisk sett kan få flest man­da­ter. USA har et se­nat (over­hus) der sta­te­ne (uav­hen­gig av stør­rel­se) har 2 plas­ser hver. Tyskland har en lig­nen­de ord­ning (Bundesrat), der plas­se­ne eks­pli­sitt til­hø­rer del­sta­te­ne (og ikke re­pre­sen­tan­te­ne per­son­lig).

  6. Marianne

   De som vil­le nek­te ar­bei­der­klas­sen og kvin­ner stem­me­rett, bruk­te de sam­me ar­gu­men­te­ne som deg. Ja, «en mann en stem­me» vil fø­re til økt makt for bla. Oslo be­folk­ning – vel­kom­men til de­mo­kra­ti­et!

   Konrad

   Andre lands uper­fek­te valg­sys­te­mer er ikke til hin­der for at vi kan per­fek­sjo­ne­re vårt eget.

  7. Terje:
   Jeg tror ikke du for­sto po­en­get. Demokrati er ikke en ma­te­ma­tisk øvel­se. Demokrati hand­ler også om å la­ge in­sti­tu­sjo­ner som ba­lan­se­rer hver­and­re. I Tyskland har de f.eks. Bundesrat som skal hindre at sen­tral­mak­ten (de­mo­kra­tisk valgt!) blir for sterk, og de har for­fat­nings­dom­sto­len i Karlsruhe som kan for­kas­te lo­ver og til­tak som er i strid med grunn­lo­ven (selv om dis­se lo­ve­ne og til­ta­ke­ne er ved­tatt av den de­mo­kra­tisk valg­te Forbundsdagen).

 3. Terje, jeg set­ter ikke pris på at du prøver å set­te meg i bås sam­men med de grup­pe­ne, uten å ha noe å støt­te opp un­der. Argumenter og sånn. Fine grei­er. Du har ikke kom­met med noe ar­gu­ment, du har ba­re pos­tet noen tall, som jeg al­le­re­de vet, sagt at det er «skuf­fen­de» å ikke høre noen ar­gu­men­ter, og så til slutt kom­met med tvil­som bås­set­ting. Fint om du fak­tisk kun­ne ar­gu­men­te­re for ditt syn, ikke ba­re si «en mann – en stem­me», si­den du har fått høre ett godt ar­gu­ment mot. Hvis du ikke kom­mer med noen ar­gu­men­ter, og fort­set­ter å kom­me med tvil­som­me ka­rat­keris­tik­ker av folk, gid­der jeg fak­tisk ikke å bru­ke ti­den min på deg. Du vil ikke høre, men det er helt greit hvis du inn­røm­mer det.

 4. Marianne, du snur he­le greia på hodet. Argumentene for lik stem­me­ver­di bør væ­re inn­ly­sen­de, men he­re it goes. Alle bor­ge­re bur­de ha de sam­me de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­te­ne, uav­hen­gig av adres­se. For noen av oss er det­te en selv­føl­ge i 2010. Jeg vil at når jeg stem­mer så skal min stem­me tel­le like mye som al­le andres. Er det for mye å be om?

  1. Vet du, jeg tror fort­satt ikke du har skjønt po­en­get. Dersom vi skal ha en stem­me per per­son, og der­med ha ett to­talt for­skjel­lig valg­sys­tem, må vi også slut­te med ut­jev­nings­man­da­ter. Valgsystemet er gans­ke avan­sert mat­te for den jev­ne nord­mann, men det har en god del for­de­ler. For ek­sem­pel har vi for­holds­talls­valg, og det er Lurt og Bra. Da får vi en fak­tisk re­pre­sen­ta­sjon, i mot­set­ning til en di­rek­te stem­me, der en en­kelt valg­krets kan for­sky­ve he­le sys­te­met, en­da det er man­ge andre som me­ner noe an­net.

   Hvis du er sur for at stem­men din vek­tes li­te, så kan du jo all­tids flyt­te.

  2. «Dersom vi skal ha en stem­me per per­son, og der­med ha ett to­talt for­skjel­lig valg­sys­tem» Feil, lik stem­me­ver­di vil med­fø­re en gans­ke be­skje­den jus­te­ring.

   «(…) må vi også slut­te med ut­jev­nings­man­da­ter.» Feil igjen.

   «For ek­sem­pel har vi for­holds­talls­valg» Og det skal vi fort­set­te med.

 5. Ap og Frp kan jo fram­leis ve­re ho­vud­mot­stan­da­rar. Dei kjem­par nok om man­ge av dei sa­me vel­ja­ra­ne både på Sørvestlandet og på Indre Austlandet/Trøndelag/Nord-Noreg. Det er ber­re det at det eine par­ti­et lyk­kjast betre i no­kre om­rå­de, og det andre i andre, mel­lom an­na av kul­tu­rel­le og his­to­ris­ke grun­nar.

  Ap og res­ten av venstre­sida har all­tid vore sva­ke på Sørvestlandet, med unna­tak av no­kre stør­re byar og ein­skil­de in­du­stri­sta­der. I man­ge byg­der og små­byar fann ein kna­pt Ap-folk før etter kri­gen, dvs. ei god stund etter at par­ti­et had­de sle­ge gjen­nom på riks­plan. Her har fak­tisk Ap, el­ler iall­fall Ap+SV+RV, stør­re opp­slut­nad i dag enn det Ap, el­ler Ap+NKP, had­de i 30-åra. På den andre sida had­de Ap (+NKP) stør­re opp­slut­nad i byar som Stavanger og til dels Kristiansand på den­ne tida enn i dag. Dei po­li­tis­ke skil­na­de­ne mel­lom by og land har blitt ein del ut­jam­na, no­kre sta­der i Aps fa­vør, andre sta­der dis­fa­vør.

  KrF har jo eit vel­jar­grunn­lag der ein god del i andre lands­de­lar had­de røys­ta Ap. Og det gjen­speg­lar seg kan hen­de i at KrF på Sørlandet tidt er leng­re til venstre enn par­ti­et er i andre lands­de­lar. Samarbeid Ap+KrF er ikkje uvan­leg i kom­mune­styre og fyl­kes­ting.

Legg gjerne igjen en kommentar!