DSC00302

Prinsesser og fotballspillere

Et tu, Freia!

På tur gjen­nom slotts­par­ken her om dagen, kom jeg til å tenke på en svak­het ved evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gien jeg aldri tror jeg har fått noen til­freds­stil­lende for­kla­ring på. I na­tu­ren er det nes­ten all­tid han­nen som er ut­spjå­ket. Dette er bio­lo­gisk enkelt å for­klare: fordi hun­nen be­sit­ter det re­pro­duk­tive ak­ti­vum som har en be­grens­ning (gra­vi­di­te­ten), mens man­nen har en ube­gren­set mengde bi­drag til re­pro­duk­sjo­nen, er det na­tur­lig at det er hun­nen som blir gitt val­get. Derfor må han­nen kle seg opp i på­fugl­fjær, vakre andrik­far­ger, sti­lige ge­vir el­ler store blåse­po­ser.

Men i men­neske­sam­fun­nene er denne me­ka­nis­men snudd på ho­det. I våre sam­funn er det nes­ten uten unn­tak kvin­nene som kler seg opp og kler seg ut, selv om den seksuelle-reproduktive logik­ken langt på vei be­står (that is: til­gan­gen på sæd er langt større enn til­gan­gen på egg).

Hvorfor? Selvsagt kan vi ar­gu­men­tere via so­sio­lo­giske for­kla­rin­ger, og det vil ikke være vans­ke­lig. Dette skjer fordi den so­siale sta­tu­sen er knyt­tet til mer enn re­pro­duk­tiv evne, og der­for er både kvin­ner og menn i mono­game, men­nes­ke­lige for­hold opp­tatt av at maken ser at­trak­tiv ut, og så vi­dere. Men dette er ikke en evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gisk for­kla­ring. Det rik­tige evo­lu­sjons­psy­ko­lo­giske spørs­må­let er hvor­for det ble slik. For å tab­lo­id­i­sere i klas­sisk evolusjonspsykolog-stil: hvilke ele­men­ter i stein­al­der­men­nes­kets liv var det som gjorde dette logisk og en for­del for over­le­vel­sen?

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

2 kommentarer til «Prinsesser og fotballspillere»

  1. I bio­lo­i­gen er vel for­kla­rin­gen at den ut­spjå­kete blir valgt, mens den nøy­trale er den som har makt til å velge. Dessuten (i det minste blant fug­ler) må den som ruger eg­gene være ka­mu­fla­sje­far­get.

  2. Er lett å tenke slik når man ser på natur-programmer på TV, gjort det selv, men er jo vidt for­skjel­lige skap­nin­ger så går jo ikke å lage pa­ra­lel­ler slik Konrad nev­ner her.

Legg gjerne igjen en kommentar!